Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Zielarstwo i fitoprodukty

« wstecz

  

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

 

   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


  

 

Zielarstwo jest działem wiedzy zajmującym się zagadnieniami uprawy roślin zielarskich, zbioru, suszenia i przechowywania surowców zielarskich oraz hodowli odmian użytkowych. Uprawa roślin zielarskich jest jedną z najmłodszych gałęzi produkcji rolniczej, ale ich użytkowanie sięga najdawniejszych czasów. Zielarstwo dostarcza roślinnych surowców dla ziołolecznictwa. W ostatnim czasie wyraźnie wzrasta zainteresowanie roślinami leczniczymi i jadalnymi oraz ich szerokie wykorzystywanie w lecznictwie, dietetyce i kosmetyce. W każdym z tych przypadków, niezwykle ważne jest poznanie biologii, biochemii oraz aktywności biologicznej roślin i surowców roślinnych. Mocna podbudowa naukowa stwarza możliwość pełnego wykorzystania ziół i innych produktów roślinnych w diecie i terapiach naturalnych.
                             


Fitoterapia wykorzystuje przebadane naukowo produkty pochodzenia naturalnego do celów leczniczych. Przedmiotem fitoterapii jest również poszukiwanie nowych leków roślinnych oraz odkrywanie nowych zastosowań fitoterapeutycznych znanych już roślin leczniczych. Ziołolecznictwo jest głównym komponentem wszystkich tradycyjnych systemów medycznych, przede wszystkim ze względu na niski koszt pozyskania surowców leczniczych oraz ich naturalne występowanie. Terapie roślinne znajdują dzisiaj zastosowanie w leczeniu wielu przewlekłych schorzeń, działaniach profilaktycznych i kosmetycznych.
                

Uprawa roślin leczniczych może być prowadzona na plantacji, w ogrodzie przydomowym, a także w szklarni, tunelu czy innych pomieszczeniach. Zasoby naturalne wielu cennych gatunków roślin leczniczych w Polsce są na tyle duże, że umożliwiają ich zbiór ze stanowisk naturalnych. Warunkiem prawidłowej eksploatacji tych cennych stanowisk roślinnych jest znajomość morfologii i biologii roślin zielarskich oraz podstawowych zasad ich zbioru i użytkowania.
          


Studia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich, a także dotyczą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim (produkcyjnym i terapeutycznym). Absolwenci kierunku zielarstwo i fitoprodukty uzyskują odpowiednie kwalifikacje i mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych, jak również wykonywać szeroko rozumianą działalność w zakresie produkcji, kontroli jakości, przetwórstwa, doradztwa, popularyzacji, nauczania, pracy badawczej w dziedzinie zielarstwa.
        
                               
Kompleksowe i  staranne wykształcenie przyrodnicze absolwentów tego kierunku studiów ułatwi im w przyszłości samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych, nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. Realizowany program studiów zawiera elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.      

                        

PRZYKŁADY PRZEDMOTÓW:

Studia I stopnia: Historia zielarstwa, Przyprawy krajowe i egzotyczne, Substancje bioaktywne, Zielarstwo ogólne i szczegółowe, Farmakognozja, Diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów, Leki roślinne.
Studia II stopnia: Fitoterapia, Preparaty galenowe, Fitoaromaty, Suplementy diety, Zioła w tradycji ludowej, Tworzenie modeli biznesowych.

   


KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

 [ galeria zdjęć - Zielarstwo i fitoprodukty ]

 


 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

Studenci kierunku mają możliwość realizacji prac badawczych zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. Odbywają zajęcia praktyczne, terenowe oraz praktykę w specjalistycznych firmach i gospodarstwach zielarskich. Mogą samodzielnie pracować w ogólnouczelnianych pracowniach komputerowych i laboratorium językowym. Mają nieograniczony dostęp do zasobów Biblioteki Głównej, studenci korzystający z komputerów znajdujących się w bibliotece i na terenie Uniwersytetu mają możliwość (łącząc się poprzez program HAN) dotarcia do źródeł z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rolniczych, leśnych, ogrodniczych, ekonomicznych, medycznych i technicznych. Studencji mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach kół naukowych, m.in.: Planta Medica, Koło Naukowe Ogrodników, Biologów, Roślinnych Kultur Tkankowych.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty wymagane do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym to: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera kierunku zielarstwo i fitoprodukty lub kierunku ogrodnictwo, albo inżyniera lub magistra inżyniera kierunku pokrewnego.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl