Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

« wstecz

 

| ulotka PDF |

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

Poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia – ogólnoakademicki
Forma studiów – studia stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – inżynier
 
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest kierunkiem wyjątkowym w swojej specyfice, gdyż jest kierunkiem pośrednim – łącznikiem między ogrodnictwem i architekturą krajobrazu. Zawiera elementy, których brakuje w obu tych kierunkach i stawia nacisk na estetykę otoczenia i jakość życia człowieka w skali publicznej i prywatnej przy wykorzystaniu materiału roślinnego. Podstawowym zadaniem kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest uwypuklenie piękna roślin uprawnych i dziko rosnących w otoczeniu człowieka nie tylko poprzez urządzanie terenów zieleni w tym ogrodów i parków (o różnej skali i charakterze), ale także dekoracji wnętrz, ich aranżacji z wykorzystaniem materiału roślinnego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka.
 
Kierunek studiów sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest wpisany w strategię rozwoju Uniwersytetu i Wydziału. Jest też ściśle związany z działalnością naukowo-badawczą pracowników. Utworzenie kierunku jest odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz rynku pracy. Rosnąca świadomość mieszkańców miast i wsi w zakresie estetyki otoczenia a jednocześnie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju stwarza zapotrzebowanie na specjalistów mogących zapewnić odpowiedni standard terenów zieleni, ogrodów i wnętrz projektowanych z wykorzystaniem roślin, przy jednoczesnej dbałości o zdrowie i samopoczucie człowieka a także zachowanie bioróżnorodności. Ich wykształcenie zapewni wyspecjalizowana, wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu, a zwłaszcza pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, w skład którego wchodzą następujące jednostki: Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa z Pracownią Enologii, Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych z Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich, Katedra Uprawy i Żywienia Roślin, Katedra Botaniki z Zakładem Aerobiologii i Biologii Roślin, Katedra Fizjologii Roślin, Katedra Ochrony Roślin z Zakładem Entomologii, Zakładem Fitopatologii i Mikologii oraz Zakładem Metod Ochrony Roślin.
 
Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne o profilu ogólnoakademickim jest nabycie przez studentów umiejętności, wiedzy i kompetencji w kształtowaniu otoczenia ukierunkowanym na zintegrowanie ogrodnictwa i sztuki w skali terenów zieleni i wnętrz oraz uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych inżyniera poprzez opanowanie w zaawansowanym stopniu podstawowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych w zakresie wykonywanego zawodu. Usytuowanie kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne w dziedzinie nauk rolniczych i w dziedzinie sztuki sprawia, że absolwent – inżynier legitymuje się interdyscyplinarną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami.
 
Absolwent dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą dotyczącą pojęć i terminologii przyrodniczej oraz techniki ogrodniczej wzbogaconą o elementy humanistyczno-społeczne, a przede wszystkim dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu urządzania, budowy, pielęgnowania i konserwacji terenów zieleni w tym ogrodów i parków (o różnej skali i charakterze) a także dekoracji wnętrz z wykorzystaniem materiału roślinnego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Mając przygotowanie z zakresu uprawy różnych grup roślin (w tym drzew, roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywniczych, zielarskich), wiedzę o roślinach dziko rosnących, ich siedlisku i wymaganiach, a także podstaw fitosocjologii, gleboznawstwa i geodezji oraz podstawowe umiejętności projektowe, absolwent jest przygotowany do pracy w firmach zajmujących się kształtowaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz aranżacją i wystrojem wnętrz, których działalność ma wpływ na komfort życia człowieka i estetykę otoczenia w przestrzeni publicznej i prywatnej, a także do samodzielnego prowadzenia firm o tym charakterze z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 
Absolwent posiada umiejętności identyfikacji roślin ozdobnych, użytkowych i dziko rosnących oraz agrofagów, analizuje procesy biologiczne zachodzące w roślinach i ich otoczeniu, interpretuje zjawiska i czynniki mające wpływ na wzrost i rozwój oraz walory dekoracyjne roślin, jakość zdrowia człowieka, stan środowiska przyrodniczego i jego zasoby. Ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie florystyki, rysunku odręcznego i technicznego, rzeźby i innych sztuk plastycznych związanych z dekoracją i aranżacją wnętrz a także zna techniki komputerowe wspierające proces tworzenia ogrodów i wnętrz ogrodowych w przestrzeni publicznej i prywatnej. Jest przygotowany do inwentaryzacji i waloryzacji zasobów roślinnych. Zna style i trendy rozwojowe w sztuce ogrodowej a także podstawy hortiterapii. Potrafi tworzyć nasadzenia roślinne o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu, umiejętnie urządzać i pielęgnować tereny zieleni, ogrody przydomowe i miejskie oraz wnętrza ogrodowe i dekoracje roślinne w obiektach zamkniętych, a także właściwie dobrać i zastosować sprzęt, narzędzia, techniki i metody do uprawy roślin, ich pielęgnacji i ochrony w gruncie, na dachach i ścianach oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu i przedsiębiorczości. Jest otwarty na doskonalenie wiedzy, kreatywny w działalności na rzecz środowiska i interesu społecznego, a także gotowy do współpracy z innymi specjalistami. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.
 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty wymagane do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym to: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl