Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Oferta

« wstecz

 

Oferta
Projektowo - Dokumentacyjna

 

Kierownik:

dr hab. Małgorzata Milecka,
profesor uczelni

tel. /81/445-68-72

 

TU MOŻNA SPRAWDZIĆ OFERTĘ »

 

 

OPRACOWANIA INWENTARYZACYJNO-ANALITYCZNE
1. Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej(ogólne i szczegółowe);
2. Inwentaryzacje przyrodnicze;
3. Inwentaryzacje urbanistyczne;
4. Studia i analizy architektoniczno-krajobrazowe, w tym:

  • Analizy przyrodnicze z uwzględnieniem wzajemnych relacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazowym;
  • Analizy historyczne z uwzględnieniem etapów przekształceń krajobrazu;
  • Analizy formalno-prawne;
  • Analizy funkcjonalno-przestrzenne z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, także pod kątem osób niepełnosprawnych;
  • Analizy kompozycyjne ze szczególnym uwzględnieniem powiązań widokowych.


OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE
1. Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych;
2. Gminne ewidencje zabytków.

OPRACOWANIA PROJEKTOWE
1. Projekty zagospodarowania przestrzeni prywatnych i półprywatnych
(ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych);
2. Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, place, skwery, rynki, parki miejskie i wiejskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjno-dydaktyczne, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych);
3. Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych;
4. Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej;
5. Projekty elementów małej architektury (altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne,
elementy informacji i reklamy, ławki, kosze na śmieci i inne);
6. Projekty elementów wodnych (fontanny, zbiorniki i parkowe układy wodne);
7. Projekty zagospodarowania terenów położonych w obrębie obszarów chronionych;
8. Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych.

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE
1. Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań i kierunków
2. Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
3. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.

PROGRAMY I STRATEGIE
1. Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych miast i gmin;
2. Strategie rozwoju miast i gmin;
3. Programy rewitalizacji;
4. Plany ochrony zabytków.

PONADTO
1. Oceny i ekspertyzy dendrologiczne;
2. Oceny i ekspertyzy krajobrazowe;
3. Nadzory inwestorskie i autorskie;
4. Nadzory konserwatorskie w obiektach zabytkowych.