[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.10.2012

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że pracownicy Uczelni otrzymają w okresie jesienno-zimowym br. bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS, której wysokość uzależniona jest od dochodu rodziny pracownika i wynosi:

- dochód na jednego członka rodziny - do 1200,- zł    - 550,-zł
- dochód na jednego członka rodziny -  od 1201 do 1700,-zł    - 520,-zł
- dochód na jednego członka rodziny -  powyżej 1700,-zł     - 500,-zł

Pomoc materialną otrzymają pracownicy, których łączny okres zatrudnienia w Uniwersytecie wynosi co najmniej 12 miesięcy. Pracownik otrzyma pełną kwotę pomocy materialnej wg przedziałów dochodowych, zaś należny podatek dochodowy zostanie potrącony z wynagrodzenia.

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej jest złożenie przez pracownika oświadczenia o wysokości dochodu, wg załączonego wzoru. Oświadczenie należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminach:

- nauczyciele akademiccy - do dnia 02 listopada br.
- pozostali pracownicy - do dnia 30 listopada br.

 

Dział Spraw Pracowniczych - Sekcja Spraw Socjalnych


« wstecz