[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

03.07.2019absolwenci

OGŁOSZENIE
O konkursie na stanowisko kierownika lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Mieczysława Marczuka.
 
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej (TWWP) Oddział w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet, jako forma działalności Towarzystwa, funkcjonuje od 1985 r. Prowadzi zajęcia edukacyjne oraz kulturowe dla około 600 osób starszych (seniorów) w Lublinie.

Cele działalności LUTW:
1. Przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu oraz apatii i bezradności ludzi starszych.
2. Stwarzanie osobom starszym różnych form aktywności: intelektualnej, kulturalnej, fizycznej,
w tym: edukacyjnej, społecznej, kulturowej, prozdrowotnej i innej.
3. Pobudzanie seniorów do planowania i racjonalnego organizowania własnej starości, w tym do współżycia społecznego i współdziałania z innymi grupami społecznymi, umiejętnej organizacji wolnego czasu i godnego stylu życia.
4. Przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji ludzi starszych i troska o zapewnienie im godnego miejsca w obywatelskim społeczeństwie demokratycznym.
5. Prowadzenie badań nad aktualnymi problemami ludzi starszych oraz popularyzowanie ich wyników wśród seniorów w szerszym społeczeństwie.
 
Kierownik LUTW, przy współudziale Rady Naukowej, Rady Samorządu Słuchaczy, Rad Programowych i Sekretariatu:
1. Opracowuje kierunki działalności placówki.
2. Organizuje rekrutację słuchaczy.
3. Ustala roczne i semestralne harmonogramy zajęć.
4. Zapewnia niezbędną placówce bazę lokalową oraz pozyskuje personel dydaktyczny.
5. Organizuje przygotowanie niezbędnych w procesie dydaktycznym materiałów.
6. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych.
7. Inspiruje i wspomaga działalność terenowych filii LUTW.
8. Podsumowuje wyniki corocznej działalności placówki.
9. Prezentuje Zarządowi TWWP plany i sprawozdania z działalności LUTW.
 
Wymagania wobec kandydatów na Kierownika LUTW:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość problematyki gerontologicznej i chęć pracy z osobami starszymi oraz zamiłowanie do działalności edukacyjnej i kulturowej na rzecz seniorów.
3. Zamiłowanie do kierowania zespołami ludzkimi i współdziałanie z nimi.
4. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu.
5. Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami.
6. Doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń.
7. Pożądana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w celu nawiązywania kontaktów z innymi uniwersytetami.
8. Preferowani będą pracownicy Uczelni Patronackich z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 
Oferujemy:
Umowę o pracę na ½ etatu.
Dużą swobodę w zakresie realizacji celów (wskazane jednak są przynajmniej dwa stałe dyżury w tygodniu do kontaktu ze słuchaczami LUTW).
 
Przyjmowanie ofert i dokumentów
Oferty i dokumenty związane z wymaganiami w powyższej sprawie prosimy składać (nadsyłać) w zamkniętych kopertach w biurze Lubelskiego Oddziału TWWP 20-016 Lublin ul. Narutowicza 41/1 do 20 sierpnia 2019 w godz. od 9:00 do 12:00.
Rozpatrzenie ofert i rozmowa z kandydatami odbędzie się 2 września br. o czym zainteresowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.


« wstecz