Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Dla doktorantów

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

 

Studia doktoranckie prowadzone

na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

Sylwetka absolwenta studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie ogrodnictwo

 

Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą o charakterze podstawowym dla dyscypliny ogrodnictwo i dyscyplin naukowych związanych z obszarem nauk rolniczych. Posiada wiedzę szczegółową i specjalistyczną z obszaru specjalności, w której wykonuje rozprawę doktorską. Zna metodykę prowadzenia badań naukowych włączając w to modelowanie i analizę wyników. Posiada wiedzę dotyczącą metod przygotowania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników badań, a także dotyczącą pozyskiwania projektów badawczych, ochrony własności intelektualnej i transferu technologii. Posiada umiejętność dostrzegania i definiowania problemów związanych z dyscypliną ogrodnictwo i zadań służących ich innowacyjnemu rozwiązaniu. Potrafi pozyskiwać informacje naukowe z różnych źródeł i dokonywać ich krytycznej oceny oraz dokumentować, opracowywać i prezentować wyniki swoich badań. Potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne w sposób poprawny metodologicznie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia. Jest samokrytyczny w ocenie efektów pracy badawczej i otwarty na poszerzenie wiedzy i swoich kwalifikacji w obszarze dyscypliny ogrodnictwo, jest kreatywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań oraz określaniu nowych obszarów badań w zakresie studiowanej dyscypliny ogrodnictwo. Odczuwa potrzebę zaangażowania się w kształcenie specjalistów z zakresu dyscypliny ogrodnictwo. Potrafi przekazywać informacje i wyrażać opinie w zrozumiały sposób, a także je uzasadniać uwzględniając różne punkty widzenia.

 

« wstecz