[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

29.05.2018wipro
    
30.04.2018biologiaprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Maślanko.  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Korytarze ekologiczne łosia Alces alces (Linnaeus, 1758) w Rezerwacie Biosfery Polesie Zachodnie”  

15.04.2018biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kwiatkowskiej.  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wybranych dodatków paszowych na parametry fizyko-chemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości drobiu”  

25.03.2018biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Agnieszki Kulak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Biodystrybucja nanocząstek srebra oraz jego oddziaływanie na status oksydoredukcyjny i immunologiczny kurcząt”

02.02.2018biologiaprac

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Ali Ridha Mustafa Al-Yasiry, Msc Tytuł rozprawy doktorskiej: „The effect  of Boswellia serrata resin dietary supplementation on the rearing efficiency and health status of broiler chickens”

 

11.01.2018ogrodnictwo

 

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Ali Hamood Thanoon pt.: „Wpływ grzybów endomykoryzowych na wzrost, plon i zdrowotność pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)” 

29.11.2017biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Barteckiego Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie skuteczności biofiltracji związków odorogennych powietrza w podmiejskiej oczyszczalni ścieków”.

23.11.2017ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Sylwii Łukawskiej - Sudoł pt.: „Tuberyzacja dalii zmiennej (Dahlia pinnata Cav.) w zależności od typu sadzonki” 
 

23.11.2017ogrodnictwo


Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Michała Kotera pt.: „Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego oraz mikoryzy na wzrost i stopień odżywienia wybranych gatunków roślin ozdobnych z rodziny wrzosowatych Ericaceae”
 

09.11.2017ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż.  Anny Jeżak pt.: „Kwitnienie i pożytek pyłkowy gatunków runa lasu grądowego Tilio-Carpinetum Tracz.”