foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

01.10.2018

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

1.

29 czerwca 2018 roku do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Moniki Kędzierskiej-Matysek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.

29 czerwca 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Monice Kędzierskiej-Matysek w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3. 

19 września 2018 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: dr hab. Małgorzaty Materskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monice Kędzierskiej-Matysek stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4

23 listopada 2018 r. - Wpłyniecie do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o powołaniu w dniu 5 listopada 2018 r., na podstawie art.18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), Komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Moniki Kędzierskiej-Matysek, w składzie:

1. przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Teresa Fortuna -Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2. sekretarz Komisji - dr hab. Magdalena Polak-Berecka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent Komisji - prof. dr hab. Piotr Przybyłowski- Uniwersytet Morski w Gdyni

4. recenzent Komisji - dr hab. Stanisław Popek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

5. recenzent Komisji - dr hab. Małgorzata Materska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek Komisji - dr hab. Ewa Majewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7. członek Komisji - dr hab. Radosław Kowalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5

23 listopada 2018 r. - Powiadomienie przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ww. osób o powołaniu ich w skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Moniki Kędzierskiej-Matysek oraz przekazanie dokumentacji sprawy.

 

 

DOKUMENTY:

 


« wstecz