Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Ekonomia

« wstecz

 

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Specjalności (wybór po 2 semestrze): handel

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 
Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi. 
W ramach proponowanej specjalności, wykształcimy specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem towarowym i świadczeniem usług handlowych. Nowoczesny program nauczania zapewnia praktyczne przygotowanie do zawodu.
 
Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku zdobędzie wszechstronną wiedzę ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia obrotu handlowego. Będzie również przygotowany do prowadzenia wszechstronnych analiz informacji, wspierajacych podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych.

 

Kompleksowy program nauczania umożliwi absolwentom dynamicznie wejść na współczesny rynek pracy, poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych a także jednostkach samorządowych w kraju lub za granicą. Pozwoli również na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!:

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
  • staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW:

Mikro- i Makroekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Marketing, Rachunkowość, Finanse publiczne i rynki finansowe.

Przedmioty w ramach specjalności: Przedsiębiorczość, Handel elektroniczny, Negocjacje w handlu, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Handel miedzynarodowy, Marketing usług, logistyka dystrybucji, Polityka celna.

 

Realizacja ustalonego programu nauczania umożliwi absolwentom po ukończeniu studiów, wykonywanie zawodu ekonomisty (np. w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca i księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

REKRUTACJA: 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru:   matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

Wydział Agrobioinżynierii: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46,

dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl