Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 

 

 

Logo

 

 

 

 

Wydział

Agrobioinżynierii

Władze

Dziekan: prof. dr hab. Barbara Kołodziej

 

 

Strategia rozwoju na lata 2013-2020

 

Spis treści

1. Prezentacja jednostki organizacyjnej

2. Misja Wydziału Agrobioinżynierii

3. Wizja Wydziału Agrobioinżynierii

4. Strategia rozwoju Wydziału Agrobioinżynierii

4.1. Analiza SWOT

4.2. Strategia w zakresie polityki kadrowej

4.3. Strategia w zakresie dydaktyki

4.4. Strategia w zakresie badań naukowych

4.5. Strategia w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej

5. Zadania strategiczne

5.1. Cele i działania strategiczne Wydziału Agrobioinżynierii

5.2. Karta strategiczna Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

na lata 2013-2020

 

 

Skład zespołu przygotowującego strategię rozwoju

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk - Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys - Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk - Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

dr hab. Cezary Kwiatkowski prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 

 

Organy opiniujące projekt strategii:

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych

 

Informacje ogólne:

 

Uczelnia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13,20-950 Lublin

www.up.lublin.pl

 

Jednostka organizacyjna:

Wydział Agrobioinżynierii

Władze Wydziału:

Dziekan: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Prodziekani: prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

prof. dr hab. Czesław Szewczuk

dr hab. Cezary Kwiatkowski prof. nadzw.

Dziekanat:

ul. Akademicka 13,20-950 Lublin

tel. 81 4456031

www.up.lublin.pl

e-mail: dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl

 

 

1. Prezentacja jednostki organizacyjnej

 

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce. Wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej utworzonego 23 października 1944 r. W ciągu prawie 70 lat istnienia Jednostka ulegała wielu przekształceniom, dostosowując zarówno ofertę dydaktyczną, jak i pola zainteresowań naukowych do potrzeb rynku i nowych uwarunkowań. W 1944 roku powstał jako Wydział Rolny w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1955 roku została zmieniona nazwa na Wydział Rolniczy.Od utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w 1955 roku Wydział Rolniczy funkcjonował w ramach tej Uczelni, a od 1972 roku po zmianie nazwy Uczelni w Akademię Rolniczą. W 2007 roku Wydział Rolniczy zmienił nazwę na Wydział Agrobioinżynierii, aby w 2008 jako Wydział Agrobioinżynierii wejść w struktury Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

 

W tym okresie Wydział przekazał też część kadry oraz wyposażenia laboratoryjnego na rzecz nowo utworzonych wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt (1955), Inżynierii Produkcji (1970), Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1970), Nauk Żywności i Biotechnologii (2005), Nauk Rolniczych (2007, Zamość).

 

 

Wydział Agrobioinżynierii ma pełne uprawnienia akademickie, w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska. Do końca 2012 roku na Wydziale przeprowadzono 523 przewody doktorskie i 167 habilitacyjnych.

 

 

Działalność dydaktyczna

 

Dotychczas studia na Wydziale ukończyło 19556 absolwentów, w tym 11763 z dyplomem magisterskim i 7793 z dyplomem inżynierskim. Na Wydziale łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych siedmiu kierunków: rolnictwo, towaroznawstwo, ekonomia, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna oraz leśnictwo studiuje 2829 studentów. Na Wydziale na studiach III stopnia – doktoranckich studiuje 20 doktorantów.

 

 

STRUKTURA WYDZIAŁU

Dziekanat Agrobioinżynierii

 

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Pracownia Biologii Gleby

Pracownia Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Pracownia Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

Katedra Ekologii Rolniczej

 

Katedra Ekonomii i Zarządzania

Pracownia Ekonomii

Pracownia Marketingu

Pracownia Mikroekonomii

Pracownia Rachunkowości i Finansów

Zakład Zarządzania w Agrobiznesie

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

Pracownia Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Pracownia Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Pracownia Mikologiczna

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Pracownia Agrometeorologii

Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych

Katedra Turystyki i Rekreacji

 

 

 

Kadry

Na Wydziale Agrobioinżynierii pracuje 130 nauczycieli akademickich, w tym 35 z tytułem naukowym profesora, 10 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 4 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 66 adiunktów ze stopniem doktora, 6 starszych wykładowców oraz 9 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Stan kadrowy Wydziału uzupełnia 60 pracowników naukowo-technicznych i robotników.

 

 

Baza materialna

 

Baza dydaktyczno-naukowa Wydziału Agrobioinżynierii związana jest bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez poszczególne katedry i zakłady. Składają się na nią sale wykładowe (w użytkowaniu ogólnouczelnianym), ćwiczeniowe, laboratoria i pracownie. Poszczególne jednostki systematycznie modernizują idostosowują bazę oraz wyposażenie pracowni do potrzeb prowadzonych przedmiotów i profilu badawczego. Baza dydaktyczna obejmuje pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia. Wyposażone są one w sprzęt audiowizualny, między innymi w rzutniki pisma, stałe lub przenośne projektory komputerowe, tablice i ekrany projekcyjne.

 

 

Wyposażenie laboratoriów jest bardzo różnorodne, obejmuje zarówno specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową, jak i urządzenia technologiczne. W ramach realizacji prac badawczych i działalności dydaktycznej pracownicy Wydziału wykorzystują kontakty z placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Badania prowadzone są często w ścisłym kontakcie z jednostkami gospodarczymi różnych branż i jednostkami produkcyjnymi, usługowymi, samorządowymi oraz innymi działającymi w zakresie dotyczącym problematyki wydziałowej.

 

 

Działalność naukowo-badawcza

 

Badania realizowane przez pracowników Wydziału Agrobioinżynierii koncentrują się wokół zagadnień zgodnych z kierunkami kształcenia.

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA REALIZOWANA PRZEZ JEDNOSTKI WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

JEDNOSTKA

TEMATYKA BADAWCZA

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

 

 • Badania z zakresu genomiki i transkryptomiki roślin

   

   

 • Badania nad mikorozmnażaniem i somatyczną embriogenezą roślin

   

   

 • Otrzymywanie i ocena (morfologiczna, cytologiczna i molekularna) mieszańców oddalonych roślin zbożowych

   

   

 • Badania kolekcyjne pszenicy twardej i pszenżyta

   

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

 

 • Bioerozja jako zagrożenie dla gleb wraz z wypracowaniem skutecznych sposobów ich rekultywacji, rewitalizacji, w tym z wykorzystaniem odpadów

   

   

 • Struktura gleby w specjalnych strefach pedonu oraz w warstwie poddanej intensywnemu działaniu narzędzi uprawnych oraz czynników pogodowych

   

   

 • Właściwości torfowisk i ich ocena paleobotaniczna

   

   

 • Kształtowanie właściwości gleb pod wpływem zmiany sposobu ich użytkowania, w tym w wyniku optymalizacji przebiegu granicy rolno-leśnej

   

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

 

 • Produkcyjne i środowiskowe skutki nawożenia gleb i roślin oraz dyspersja składników pokarmowych roślin, pierwiastków biogenicznych i śladowych w środowisku

   

   

 • Energetyczne i nawozowe wykorzystanie biomasy

   

   

 • Agrochemiczne metody rekultywacji gleb zdegradowanych

   

   

 • Kształtowanie i standaryzacja surowców roślinnych

   

Katedra Ekologii Rolniczej

 

 • Oddziaływania allelopatyczne chwastów i innych roślin sąsiadujących w uprawach polowych.

   

   

 • Wieloletnie zmiany sukcesji roślinnej na glebie ciężkiej i lekkiej orazodłogowanie i ugorowanie gruntów

   

   

 • Nawożenie biowęglem a zmiany niektórych parametrów gleby i plonów roślin oraz fitometryczna ocena niektórych właściwości gleb Lubelszczyzny.

   

   

 • Badania z zakresu rolnictwa ekologicznego.

   

Katedra Ekonomii i Zarządzania

 

 • Zmiany konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarstw rolnychi regionów

   

   

 • Współczesne uwarunkowania rozwoju dziedzin i struktur gospodarczych

   

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

 

 • Badania z zakresu biologii, ekologii,fenologii i zwalczania chwastów

   

   

 • Badania nad plonowaniem i zachwaszczeniem roślin uprawnych w różnych systemach produkcji roślinnej

   

   

 • Optymalizacja agrotechniki wybranych roślin uprawnych oraz uproszczenia w uprawie roli

   

   

 • Niskonakładowe i proekologiczne sposoby regulacji zachwaszczenia w zasiewach roślin uprawnych

   

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

 

 • Ocena cech użytkowych gatunków i odmian roślin łąkowych oraz trawnikowych w warunkach oddziaływania różnych czynników biotycznych i abiotycznych.

   

   

 • Trwałość zbiorowisk trawiastych użytków zielonych oraz ich znaczenie użytkowe, przyrodnicze i krajobrazowe.

   

   

 • Ocena skuteczności różnych technologii podsiewu łąk i pastwisk nasionami traw i motylkowatych bezpośrednio w darń.

   

   

 • Kształtowanie przestrzeni publicznej przedmieść

   

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

 

 • Badania z związane z oddziaływaniem różnych czynników antropogenicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby

   

   

 • Badania dotyczące ekologii i uzdolnień biochemicznych mikrogrzybów

   

   

 • Badania nad stanem mikrobiologicznym surowców pochodzenia roślinnego

   

   

 • Badania w zakresie mikrobiologicznego przetwarzania odpadów organicznych oraz bioremediacji środowiska przy udziale drobnoustrojów

   

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

 

 • Wpływ wybranych czynników siedliskowych i agrotechnicznych na plony i jakość surowców zielarskich

   

   

 • Ocena dokarmiania dolistnego i stosowania preparatów użyźniających glebę na plony i jakość roślin uprawnych

   

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

 

 • Badania nad agrotechniką i jakością plonów roślin zbożowych, strączkowych, okopowych i energetycznych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

   

   

 • Uszlachetnienie materiału siewnego i jego wpływ na plony nasion wieloletnich roślin motylkowatych.

   

   

 • Towaroznawcza ocena produktów pochodzenia roślinnego

   

   

 • Badania nad klimatem pola uprawnego.

   

Katedra Turystyki i Rekreacji

 

 • Makro i mikroczynniki rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych

   

   

 • Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystki i rekreacji w różnych regionach Polski Wschodniej

   

   

 • Zagadnienia organizacji, zarządzania i marketingu w turystyce i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem jakości (kategoryzacja, branding i systemy jakościowe)

   

   

 • Dominująca problematyka turystyki zdrowotnej (zdrowy styl życia), turystyki kulturowej i rekreacyjnej, turystyki na obszarach wiejskich, turystyki zrównoważonej oraz turystyki społecznej

   

 

Pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii realizując zadania badawcze współpracują z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju: Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutem Biofizyki i Biochemii PAN w Warszawie, Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, SGGW w Warszawie, IHAR w Radzikowie i jego Oddziałami, Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, COBORU w Słupi Wielkiej, Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytutem Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim w Łodzi, Instytutem Badawczym Leśnictwa w Raszynie, Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie, Instytutem Turystyki w Warszawie. Współpraca polega na wymianie naukowców na stażach naukowych, realizacji badań w oparciu o istniejącą, unikalną aparaturę, współpracy w zdobywaniu pozycji literaturowych i wymianie myśli naukowej. Pracownicy naukowi współpracują również z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. Obejmuje ona następujące ośrodki: Narodowy Instytut Rolniczy w Renes, Uniwersytet British Columbia w Vancouver, Uniwersytet Rolniczy w Wageningen, Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny (Dublany, Ukraina), Uniwersytet Leśny we Lwowie (Ukraina), Akademia Ochrony Przyrody i Budowy Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu (Ukraina), Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa), Akademia Rolnicza w Niżnym Nowgorodzie (Rosja), Państwowa Akademia Rolnicza w Gorki (Białoruś). W ramach współpracy pracownicy uczestniczą w konferencjach naukowych, odbywają staże naukowe i prowadzą wspólne badania. Stałe kontakty i współpracę z partnerami zagranicznymi z John Innes Centre (Norwich, Anglia), Instytutem Leibniza, Genetyki i Badań Roślin Uprawnych (Gatersleben, Niemcy), Technicznym Uniwersytetem w Monachium, Instytutem Agrofizyki w Sankt-Petersburgu, Uniwersytetem Ain Shamps w Kairze (Egipt)

 

 

Finanse

 

 

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadzone jest scentralizowane zarządzanie, stąd podstawowe decyzje dotyczące finansów pozostają w gestii Uczelni. Działalność wydziałów, głównie w zakresie badań, finansowana jest z dotacji na utrzymanie potencjału naukowo-badawczego, dotacji na rozwój młodych naukowców oraz środków pozyskiwanych w drodze konkursów na granty i różne projekty badawcze, a także prac zleconych. W 2012 roku środki na badania będące w dyspozycji Jednostek Wydziału przekroczyły kwotę 5,86 mln zł. Wydział dysponuje ponadto, środkami na działalność statutową, dydaktyczną na podstawie decyzji Rektora, funduszem z odpisów na studia oraz częścią zysku ze studiów podyplomowych. W 2012 kwota ta wynosiła łącznie 812844 zł.

 

 

2. Misja Wydziału Agrobioinżynierii

 

 

Misją Wydziału jest skuteczne tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju w oparciu o unikalne kompetencje i doświadczenie naukowo-dydaktyczne jego pracowników w obszarach badawczych powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów: rolnictwo, towaroznawstwo, ekonomia, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, agrobiznes i bioinżynieria.

 

 

Priorytetowe cele działalności Wydziału Agrobioinżynierii to:

 

 

 • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr dla sektora agro-żywnościowego, gospodarki i administracji publicznej,
 • stałe doskonalenie programów nauczania poprzez ich dostosowywanie dla potrzeb obecnych i przyszłych działów gospodarki oraz potrzeb społecznych
 • prowadzenie wieloaspektowych i multidyscyplinarnych badań naukowych na jak najwyższym poziomie w obszarach zgodnych z kierunkami kształcenia
 • upowszechnianie wiedzy, postępu biologicznego i technologicznego dla dobra społeczeństwa i środowiska przyrodniczego,
 • aktywny udział pracowników Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, programy międzynarodowe i podmioty gospodarcze
 • współpraca z otoczeniem zewnętrznym regionalnym i krajowym oraz z globalnym środowiskiem naukowym poprzez publikacje prac naukowych w prestiżowych czasopismach i udział w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowych
 • kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz umiejętności ochrony i wykorzystania jego zasobów dla potrzeb człowieka zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego.

 

 

3. Wizja Wydziału Agrobioinżynierii

 

Wydział Agrobioinżynierii pragnie do roku 2020 być jednostką, która:

 

 • jest jednym z czołowych wydziałów wśród Uniwersytetów Przyrodniczych,
 • kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów na pierwszym, drugim i trzecim stopniu studiów oraz kursach i studiach podyplomowych, zgodnie z potrzebami rynku pracy
 • sprawnie realizuje prace badawcze i efektywnie pozyskuje fundusze na ich realizację z różnych źródeł,
 • skutecznie upowszechnia wyniki badań poprzez uzyskiwanie patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych
 • dynamicznie rozwija kadrę naukową,
 • posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę materialną do realizacji badań i dydaktyki,
 • kompleksowo wspomaga rozwój gospodarki w regionie, współpracując ze sferą biznesu i organami administracji publicznej.

 

 

4. Strategia rozwoju Wydziału Agrobioinżynierii

 

Podstawą strategii Wydziału jest przyjęta przez Senat w dniu 22 lutego 2013 roku Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2013-2020. Strategia Wydziału jest ściśle powiązana z aktualną i prognozowaną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Główne kierunki rozwoju Wydziału determinowane są polityką państwa względem szkolnictwa wyższego i możliwościami współpracy międzynarodowej, krajowej i regionalnej.

 

 

 

4.1. Analiza SWOT

 

Podstawą budowy strategii rozwojowej Wydziału Agrobioinżynierii jest analiza jego potencjału z uwzględnieniem stanu uwarunkowań otoczenia. Zestawienie potencjału strategicznego z oceną otoczenia jest podstawą do określenia zdolności Wydziału do działania i rozwoju.

 

 

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Liczna kadra samodzielnych pracowników nauki

2. Kadra posiadająca stopnie naukowe w różnorodnych dziedzinach/dyscyplinach naukowych

3. Wyższy od średniej krajowej współczynnik sukcesu w pozyskiwaniu grantów

4. Finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych w niektórych Jednostkach

5. Aktywna naukowo kadra pracowników wspomagających

6. Tworzenie nowych kierunków studiów (zwiększenie oferty i atrakcyjności kierunków studiów)

7. Dobre wyposażenie niektórych laboratoriów badawczych (biologii molekularnej, cytogenetyczne, mikrobiologiczne, gleboznawczo-środowiskowe)

8. Kształcenie w zakresie kierunków inżynierskich (pożądanych na rynku pracy)

1. Przechodzenie na emeryturę samodzielnych pracowników nauki

2. Problem dostosowania kadry (badania i dydaktyka) do nowych kierunków kształcenia

3. Trudności w zapewnieniu minimum kadrowego na niektórych kierunkach kształcenia

4. Słaba aktywność naukowa części pracowników

5. Zbyt późne uzyskiwanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora

6. Zbyt mała inicjatywa pracowników w zakresie współpracy międzynarodowej

7. Brak dobrej współpracyz ośrodkami zagranicznymi

8. Brak zewnętrznego finansowania badań (grantów) w niektórych Jednostkach

9. Niewystarczająca współpraca ze sferą biznesu

10.

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesach dydaktycznych i naukowych

2. Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach nauk społeczno-przyrodniczych

3. Wzrost zapotrzebowania na usługi naukowo-badawcze zgłaszany przez podmioty gospodarcze

4. Promocja Lubelszczyzny jako ośrodka wiedzy i edukacji

5. Wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną Wydziału przez studentów z zagranicy

6. Nowe źródła finansowania badań naukowych i dydaktyki

1. Pogłębiający się niż demograficzny

2. Ograniczanie finansowania dydaktyki z MNiSW

3. Wzrost konkurencji oraz zwiększenie wymagań w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

4. Wzrost konkurencji w zakresie oferty dydaktycznej (uczelnie publiczne i prywatne spoza regionu)

5. Wzrost wymagań formalno-prawnych w zakresie tworzenia nowych kierunków

6. Słabe przygotowanie kandydatów na studia

 

 

 

4.2. Strategia w zakresie polityki kadrowej

 

Polityka kadrowa jest ukierunkowana na umacnianie pozycji naukowej i dydaktycznej Wydziału i powiązana z prowadzonymi kierunkami studiów, badaniami naukowymi oraz upowszechnianiem wyników badań w praktyce rolniczej.

 

 

Dążeniem Wydziału jest:

 

 • bezwzględne utrzymanie minimum kadrowego dla posiadanych uprawnień,
 • zachęcanie pracowników do zdobywania stopni naukowych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych dla nowo utworzonych kierunków studiów,
 • uzyskanie pełnych uprawnień akademickich w dyscyplinie: ochrona i kształtowanie środowiska,
 • dążenie do rozwoju własnej kadry lub zatrudnianie pracowników naukowych z uwzględnieniem potrzeb minimów kadrowych realizowanych kierunków studiów,
 • rozwijanie badań w powiązaniu z praktyką oraz dążenie do aplikacji osiągnięć badawczych do gospodarki,
 • wspieranie rozwoju naukowego pracowników.

 

 

Celem polityki kadrowej dotyczącej wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział jest stałe doskonalenie jakości prowadzonych badań w dyscyplinach pokrywających obszary kształcenia. Wydział będzie kształcił przyszłą kadrę naukowo-dydaktyczną głównie w ramach prowadzonych studiów doktoranckich oraz dążył do zwiększenia liczby uzyskiwanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinach nauk rolniczych i innych dziedzinach i dyscyplinach nauki powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów.

 

 

4.3. Strategia w zakresie dydaktyki

 

Na Wydziale Agrobioinżynierii prowadzone jest aktualnie kształcenie studentów w ramach siedmiu kierunków studiów: Rolnictwo, Leśnictwo, Towaroznawstwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria środowiska, Ekonomia, Turystyka i rekreacja. Od października 2013 roku kształcenie obejmie kolejne dwa kierunki: Agrobiznes i Bioinżynieria. Jednym ze strategicznych celów Wydziału jest szeroko pojęte doskonalenie procesu kształcenia zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz rozwój bazy dydaktycznej. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów i kierunków nauczania będzie kontynuowane podnoszenie jakości nauczania poprzez modernizowanie i doskonalenie programów studiów, tak aby dostosować je do zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy. Absolwent Wydziału Agrobioinżynierii dysponujący najnowszą wiedzą i umiejętnościami będzie umiał się dostosować do potrzeb rynku pracy i zdobyć pracę zgodną z jego oczekiwaniami. Planowane jest także utworzenie studiów drugiego stopnia na nowych kierunkach odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy i uwzględniających możliwości Wydziału. Poza zajęciami przewidzianymi w planach i programach studiów planuje się wykorzystanie nowoczesnych metod samokształcenia na odległość dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu. Ważne miejsce w strategii rozwoju Wydziału zajmuje poszerzanie oferty związanej z działalnością Studenckich Kół Naukowych, w ramach których studenci mogą uzyskiwać dodatkową wiedzę i realizować swoje zainteresowania.

 

 

W strategii działań dydaktycznych Wydziału, istotne znaczenie ma rozwój kontaktów zagranicznych. Planowane jest zwiększenie możliwości wyjazdów studentów na studia zagraniczne oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o studia w języku angielskim. Konieczna jest także bardziej aktywna promocja Wydziału Agrobioinżynierii wśród uczniów szkół średnich w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną.

 

 

Kolejnym ważnym zadaniem jest dbałość o zapewnienie ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej kształcenie na wszystkich kierunkach studiów, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. Poza oceną nauczycieli dokonywaną przez studentów, na Wydziale Agrobioinżynierii prowadzona jest i będzie doskonalona hospitacja zajęć dydaktycznych. Należy zwiększać współdziałania zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia i rad programowych oraz intensywniej włączać interesariuszy zewnętrznych w kształtowanie efektów kształcenia i programów studiów.

 

 

4.4. Strategia w zakresie badań naukowych

 

Wydział Agrobioinżynierii dążąc do rozwoju potencjału naukowego i mając na uwadze podniesienie jakości badań podejmie działania mające na celu:

 

 

 • tworzenie nowoczesnych laboratoriów oraz powoływanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, których priorytetowym kierunkiem działania będzie pozyskiwanie środków na badania naukowe w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 • rozwijanie współpracy z sektorem gospodarki i biznesu w zakresie realizowanych na Wydziale kierunków badań.
 • prowadzenie badań możliwych do zastosowania w sektorze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz pozyskiwanie problematyki badawczej z firm działających w obszarze rolno-spożywczym, co przyczyni się do wzrostu aplikacyjności uzyskiwanych rezultatów.
 • zastosowanie interdyscyplinarnych, nowoczesnych narzędzi badawczych oraz wielowymiarowa analiza statystyczna uzyskanych wyników badań w celu zwiększenia publikacji z IF.
 • dostosowanie tematyki badawczej do aktualnych trendów panujących na rynku krajowym, europejskim i światowym, z uwzględnieniem założeń polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 roku.

 

 

4.5. Strategia w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej

 

Wyzwania przed jakimi stoi współczesna nauka, polityka kształtowania i finansowania badań naukowych w Polsce, ciągłe ograniczanie finansów i dotacji MNiSWwymaga podjęcia stanowczych działań gwarantujących zapewnienie właściwego rozwoju naukowego pracowników Wydziału Agrobioinżynierii. Zarówno umowy formalne, jak i kontakty pracowników Wydziału umożliwiają podejmowanie wielu inicjatyw, które skutkują nawiązaniem współpracy naukowej z jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Takie działania są szczególnie istotne dla tworzenia konsorcjów oraz zespołów badawczych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na badania i kształcenie. Ważnym celem strategicznym Wydziału jest dalsze poszerzanie i rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z wiodącymi jednostkami w kraju i za granicą. Rozwijanie i wspieranie takich inicjatyw będzie popierane przez władze dziekańskie z jednakową wagą w odniesieniu zarówno do kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów. Takie działania będą miały stymulujący wpływ zarówno na kadrę akademicką, jak i na studentów, poprzez rozwijanie w nich poczucia współistnienia w europejskiej przestrzeni naukowej, badawczej i edukacyjnej W rozwój młodych naukowców zostaną włączone staże w zagranicznych ośrodkach naukowych oaz wyjazdy o charakterze naukowo-dydaktycznym w ramach programu Erasmus.

 

 

5. Zadania strategiczne

5.1. Cele i działania strategiczne Wydziału Agrobioinżynierii

 

 

Cele strategiczne

Cele operacyjne wynikające ze strategii Uczelni

Przypisana jednostka wydziałowa lub inne

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia

 

C.1.1. Wzbogacanie i różnicowanie oferty dydaktycznej

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

C.1.2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod

i technologii w dydaktyce

Jednostki Wydziału

C.1.3. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Komisja ds. Jakości Kształcenia

C.1.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu

 

C.2.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych jednostek Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

C.2.2 Uzyskiwanie kolejnych uprawnień naukowych

Władze dziekańskie

 

C.2.3 Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych

Jednostki Wydziału

C.2.4 Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych

Jednostki Wydziału

Uniwersytet otwarty na współpracę

 

C.3.1 Zwiększanie aktywności studentów i absolwentów w działalności Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Samorząd studencki

C.3.2 Poszerzanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i zagranicą

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

C.3.3. Rozwijanie współpracy Uniwersytetu ze środowiskiem krajowym i zagranicznym

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Uniwersytet efektywnie zarządzaną jednostką sektora finansów publicznych

 

C.4.1 Zapewnianie optymalnej infrastruktury

Władze Uczelni

Władze dziekańskie

 

C4.2. Usprawnianie procesów administrowania Uniwersytetem

Władze Uczelni

Władze dziekańskie

C.4.3 Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

C.4.4 Wzmacnianie prestiżu Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Studenci i absolwenci


5.2. Karta strategiczna Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2013-2020

 

Oznaczenia: KJ- Kierownicy Jednostek; KW- Komisje Wydziałowe; KD- Kolegium dziekańskie; P- Pracownicy; RW- Rada Wydziału, RP- Rady Programowe; S- Studenci

 

Cel strategiczny Uczelni

Cel strategiczny Wydziału

Działania i decyzje

Miernik

Odpowiedzialność

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia

Poszerzenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających

tworzenie nowych kierunków studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla absolwentów szkół wyższych

Liczba nowych kierunków studiów podyplomowych i kursów dokształcających

P, KD, RW

Rozwój oferty w zakresie studiów II stopnia

utworzenie nowych kierunków studiów drugiego stopnia

Liczba kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale

RP, KJ, P, KD, RW

Podniesienie jakości studiów III stopnia

doskonalenie programów studiów III stopnia, podnoszenie jakości badań

Liczba działań

KJ, P, RW

Wspomaganie dydaktyki nauczaniem na odległość

wykorzystanie nowoczesnych metod samokształcenia, wspomaganie metodą e-learning

Liczba modułów wykorzystujących metodę e-learning i konwersatoria w metodach dydaktycznych

P, RP

Doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia

poszerzenie zakresu hospitacji, wprowadzenie procedur oceny prac dyplomowych oraz osiągnięć studentów

Liczba sprawozdań z hospitacji, liczba uchwał wprowadzających procedury

RP, KJ, P, KW, KD, RW

Intensyfikacja działalności Studenckich Kół Naukowych

działania promocyjne pracowników i władz Wydziału, promowanie i pomoc organizacyjno-badawcza dla najlepszych studentów

Liczba Studenckich Kół Naukowych, Liczba publikacji studentów

S, KJ, P, KD

Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji

działania organizacyjne i proceduralne związane z KRK

Liczba działań

RP, P, KW, KD, RW

Doskonalenie programów i planów studiów

dostosowywanie programów studiów dla potrzeb gospodarki i administracji, zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w określaniu efektów kształcenia

Liczba działań

RP, S, P, KW, KD, RW

Zwiększenie mobilności studentów i ich kształcenia za granicą

zwiększenie możliwości wyjazdów studentów na studia zagraniczne

Liczba studentów Wydziału studiujących za granicą

S, KD

Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu

 

Zwiększenie udziału środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych

zwiększenie zakresu finansowania badań z funduszy NCN i NCBiR oraz z innych źródeł zewnętrznych

Liczba grantów przyznanych i realizowanych przez pracowników Wydziału ze środków NCN i NCBiR oraz z innych źródeł zewnętrznych

P, KJ

pozyskanie środków na finansowanie badańz Programów Ramowych UE

Liczba grantów przyznanych i realizowanych przez pracowników Wydziału finansowanych z Programów Ramowych UE

P, KJ

zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych

zwiększenie liczby uzyskiwanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

Liczba osób, które uzyskały stopnie doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

P, KJ, KD

uzyskiwanych stopni naukowych doktora habilitowanego w innych dziedzinach i dyscyplinach nauki powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów

Liczba osób, które uzyskały stopnie doktora habilitowanego w dziedzinach i dyscyplinach powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów

P, KJ, KD

zwiększenie innowacyjności i jakości badań realizowanych przez pracowników Wydziału

rozwój nowatorskich i innowacyjnych badań zgodnych z profilami badawczymi realizowanymi przez jednostki Wydziału

Liczba publikacji, sumaryczny IF publikacji z tego zakresu

P, KJ

podjęcie działań na rzecz patentowania, wdrażania wyników badań uzyskanych przez pracowników Wydziału

Liczba patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych uzyskanych przez pracowników Wydziału

P, KJ, KW, KD

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich w różnych formach

Liczba wdrożeń

P, KJ

Uniwersytet otwarty na współpracę

Rozwój współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz podmiotami gospodarki

tworzenie krajowych konsorcjów oraz zespołów badawczych

Liczba krajowych konsorcjów, w których uczestniczą pracownicy Wydziału

P, KJ, KD