srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk Rolniczych w Zamościu

« wstecz


*** WIADOMOŚCI ARCHIWALNE  ***

WYDZIAŁ ZAMKNIĘTY 1.10.2015

 

 

Wydział Nauk Rolniczych

Oferta naukowo - badawcza

Zakład Biochemii i Chemii Środowiskowej

Tel. 84 672 27 22

e-mail: zuzanna.gardiasz@up.lublin.pl

 

 • Ustalenie optymalnych dla roślin dawek azotu, siarki i innych miogenów.

   

 • Określanie wpływu różnych związków (pestycydów, dodatków do żywności - obecnie stosowanych lub potencjalnych, jonów metali, ekstraktów z roślin) i czynników fizycznych na systemy antyoksydacyjne wybranych komórek.

   

 • Izolowanie i oznaczanie liczebności mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym i pomieszczeń użyteczności publicznej oraz inwentarskich.

   

   

 • Oznaczanie liczebności mikroorganizmów w wodzie metodą filtracji membranowej.

    

 • Oznaczanie form morfologicznych mikroorganizmów z wykorzystaniem technik mikroskopowych. 

   

 • Ocena przeżywalności komórek i dynamiki ich wzrostu. 

   

 • Wykonywanie testów wzrostowych przeprowadzanych na kiełkujących nasionach wybranych roślin. 

   

 • Oznaczanie stężenia różnych metabolitów komórkowych w materiale roślinnym.

   

Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu

Tel. 84 677 27 57

e-mail: sekretariat.agrobiznes@up.lublin.pl

 

 • Kompleksowa ocena możliwości intensyfikacji produkcji roślinnej i opracowanie zaleceń agrotechnicznych. 

   

 • Opracowanie agrotechnicznych podstaw zakładania plantacji roślin energetycznych. 

   

 • Opracowanie zaleceń dotyczących uprawy roślin energetycznych w konkretnych warunkach glebowo-klimatycznych. 

   

 • Przeprowadzenie doświadczeń, w tym na skalę półprodukcyjną, w Stacji Doświadczalnej z zakresu:

   

  - oceny możliwości wykorzystania środków ochrony roślin w uprawach roślin energetycznych,

  -  oceny wpływu różnych nawozów na plonowanie roślin (szczególnie na cele energetyczne).

   

 • Ocena przydatności roślin do energetycznego wykorzystania.

   

 • Szacowanie zasobów biomasy na cele energetyczne. 

   

 • Ekspertyzy i doradztwo w zakresie doboru surowców do biogazowi. 

   

 • Ekspertyzy i doradztwo w zakresie zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych z biogazowi. 

   

 • Kompleksowa ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i środowiskowych budowy mikroinstalacji energetycznych w gospodarstwach rolnych oraz opracowanie studium celowości lub wykonalności. 

   

 • Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu w oparciu o sprawozdania finansowe. 

   

 • Opracowanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć w zakresie rolnictwa i OZE. 

   

 • Wskazanie źródeł finansowania inwestycji, sporządzenie biznesplanów i ocena efektywności inwestycji. 

   

 • Ekspertyzy dotyczące preferencji nabywców usług turystycznych na obszarach wiejskich. 

   

 • Ocena efektywności ekonomicznej wykorzystania biomasy jako paliwa. 

   

 • Logistyka dostaw biomasy. 

   

 • Badanie rynku biomasy dla jednostek energetycznych z uwzględnieniem importu.

   

Zakład Hodowli i Użytkowania Zwierząt

Tel. 84 677 27 75

e-mail: anna.gajewska@up.lublin.pl

 

 • Doradztwo w zakresie produkcji zwierzęcej. 

   

 • Ocena warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. 

   

 • Ocena wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na produkcyjność zwierząt i poziom cech funkcjonalnych. 

   

 • Ocena zagrożeń dla środowiska ze strony ferm bydła i trzody chlewnej. 

   

 • Opracowywanie technologii produkcji mleka. 

   

 • Opracowywanie technologii chowu świń i produkcji wieprzowiny wysokiej jakości. 

   

 • Opracowywanie projektów dostosowania gospodarstw dla potrzeb agroturystycznych i rekreacji z wykorzystaniem koni.

   

Zakład Biologii Roślin

Tel. 84 672 27 19

e-mail: sekretariat.biologia@up.lublin.pl

 • Ocena wartości siewnej nasion roślin uprawnych.
 • Opracowywanie metod rozmnażania różnych gatunków roślin w kulturach in vitro.
 • Ocena odporności chwastów na herbicydy.
 • Ocena wpływu działalności antropogenicznej na florę segetalną.
 • Ocena zachwaszczenia pól ze wskazaniem szkodliwych chwastów.
 • Ocena częstości występowania rzadkich gatunków roślin segetalnych.
 • Opracowywanie ekspertyz przyrodniczych siedliskowych w zakresie botanika i ornitologa.
 • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” i „Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”.
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego oraz rozpoznawania siedlisk przyrodniczych.

Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska

Tel. 84 672 27 43

e-mail: joanna.sapula@up.lublin.pl

 • Monitoring biotycznych i abiotycznych elementów środowiska.
 • Ocena stopnia degradacji ekosystemów.
 • Ocena wpływ wybranych inwestycji na środowisko atmosferyczne i glebowe.
 • Opracowywanie projektów koncepcyjnych terenów zieleni.
 • Ocena efektywności ekonomicznej wykorzystania meteorologicznych źródeł energii.
 • Oceny i opinie w zakresie maszyn, urządzeń i środków transportu.
 • Oceny i opinie w zakresie doboru maszyn rolniczych.
 • Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18881:2004.
 • Szkolenia wstępne BHP oraz kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin

Tel. 84 677 27 58

e-mail: grzegorz.michalkiewicz@up.lublin.pl

 

 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych technik uprawy, nawożenia, pielęgnowania roli i roślin, w tym przyjazne środowisku. 

   

 • Ocena zachwaszczenia upraw. 

   

 • Ocena jakości płodów rolnych (zboża, strączkowe, ziemniaki). 

   

 • Ocena zagrożeń antropogenicznych biosfery Zamojszczyzny, szczególnie siarką oraz inne doświadczenia związane z wyceną produkcji roślinnej kryteriami produkcyjnymi, jakościowymi i ekonomicznymi. 

   

 • Wycena ekonomiczna i energetyczna produkcji roślinnej. 

   

 • Układanie płodozmianów. 

   

 • Doradztwo w nawożeniu i w zwalczaniu chwastów w uprawach roślin polowych.