Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Badania

« wstecz

Katedra Architektury Krajobrazu prowadzi wielokierunkowe badania dotyczące krajobrazu kulturowego, zarówno w jego historycznej, jak i współczesnej odsłonie. Szczególną uwagę w prowadzonych badaniach przykładamy do ochrony rodzimości krajobrazu Polski. Projektowanie obiektów współczesnych i konserwację istniejących, szczególnie tych o wybitnych walorach, widzimy jako wielowątkowe działanie mające na celu ochronę i promocję polskiej kultury. Tak więc w naszych badaniach dokumentujemy ślady po krajobrazach utraconych, ale przede wszystkim mając świadomość wartości tradycji „podług nieba i zwyczaju polskiego” staramy się działać na rzecz ochrony tych zachowanych, a zagrożonych zatraceniem we współczesnym, coraz bardziej zunifikowanym świecie. 

Krajobrazy współczesne widzimy, jako harmonijne następstwo tych historycznych i naturalny efekt ewolucji zmian zachodzących w środowisku i wyraz kultury naszego narodu. Projekty badawcze rozwijane są również wokół problematyki adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu.

 

Od 2013 r. Katedra Architektury Krajobarzu jest organizatorem międzynarodowej konferencji Kulturowa i cywilizacyjna tożsamosć Polaków. Relacje filmowe i programy dostępne są na stronie WWW.

 

W 2019 r. z inicjatywy Katedry Architektury Krajobarzu powołany został nowy dwujęzyczny kierunek studiów II stopnia - Zielona urbanistyka/Green Urban Planning - prezentacja kierunku.  

 

 

Publikacje

« wstecz

 

PUBLIKACJE NAUKOWE KATEDRY PROJEKTOWANIA I KONSERWACJI KRAJOBRAZU (do 02.2019) PDF

PUBLIKACJE NAUKOWE KATEDRY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (od 02.2019) PDF 

 

 

 

 

MILECKA M. (red.), 2014, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Natura i kultura w tradycji Polskości, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 149.

MILECKA M. (red.), 2014, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Tradycja jako czynnik spójności kulturowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 262.

MILECKA M. (red.), 2015, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin.

MILECKA M. (red.), 2015, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sport, turystyka, rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin.

 

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kulturze, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 248.

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 210.

Jóźwik R., Kot N., Milecka M., Rylke J., Widelska E., Hortyńska P., Malawski S., Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2016, ISBN 978-83-944071-4-8.

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, s. 269, ISBN 978-83-944071-6-2.

Jan Rylke, Małgorzata Milecka, Renata Jóźwik, Natalia Kot, Seweryn Malawski, Sławomir Marzec, Ewelina Widelska, Sylwia Szefler, Paulina Hortyńska, Filozofia miejsca, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, s. 136, ISBN 978-83-944071-7-9

Jóźwik R., Kot N., Malawski S., Milecka M., Myronenko V., Rylke J., Widelska E., Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2017, 978-83-944071-5-5.

Część 1

Część 2

Błaziak M., Hortyńska P., Jóźwik R., Kot N., Malawski S., Milecka M., Myronenko V., Piłat A., Rylke J., Widelska E., Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe 2018, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2018, ISBN 978-83-944071-8-6

MILECKA M. (red.), 2018, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Regiony w Europie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin 2018, s. 266, ISBN 978-83-953252-0-5

MILECKA M. (red.), 2019, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Kompozycja, Wyd. TNOIK, Toruń, ss. 284. ISBN 978-83-7285-902-0 .

 

Projekty badawcze 2012-2020

« wstecz

  • 11H 11 021280 – „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”

kierownik projektu: Prof. dr hab. Marek Derwich

 

 (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” realizowany w latach 2012-2016) w zespole naukowym, koordynowanym przez Panią dr hab. inż. Małgorzatę Milecką, prof. nzw - Dziedzictwo sztuki ogrodowej zespołów klasztornych Guberni Lubelskiej sekularyzowanych w XVIII i XIX w. 

 

Zespół koordynowany przez profesor Małgorzatę Milecką, kierownika Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prowadzi badania nad losami założeń ogrodowych po klasztorach skasowanych w XVIII i XIX w. jako niezwykle cennymi zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi mającymi istotny wpływ na krajobraz kulturowy ziem polskich. 

Badania obejmą m.in.: rekonstrukcję stanu założeń ogrodowych w momencie kasaty, inwentaryzację wchodzącego w ich skład dziedzictwa przyrodniczego (począwszy od elementów abiotycznych np. rzeźba terenu, gleby, układy wodne; po biotyczne: flora i fauna), kulturowego (w tym: rozplanowanie przestrzeni, budowle i kompozycje ogrodowe, wyposażanie użytkowe i dekoracyjne) oraz materialnego (np. zaplecze gospodarcze, w tym: zabudowania gospodarcze, narzędzia i techniki uprawy), określenie obecnego stanu tych zasobów oraz wskazanie możliwości ochrony tego dziedzictwa. 

Istotnym celem badań jest inwentaryzacja archiwalnych źródeł ikonograficznych i kartograficznych wytworzonych tuż przed kasatami, a zwłaszcza podczas kasat i po nich, gdy decydowały się losy poszczególnych obiektów. Wykorzystywane są także inwentarze i opisy ogrodów, sporządzane (niestety sporadycznie) przez komisje dokonujące kasat. 

W ramach aktualnie realizowanych przez zespół badań nad klasztorami Lublina prowadzona jest kwerenda archiwalna oraz analizy historyczne ewolucji przekształceń zespołów klasztornych. Dotychczas przeprowadzono kilkuetapowe badania kameralne polegające na kwerendzie archiwalnej i analizie dostępnych materiałów kartograficznych przechowywanych w zbiorach lubelskich: w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Archiwum Państwowym oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.  

Zakres badań prowadzonych przez zespół obejmuje również inne miasta Lubelszczyzny, w których funkcjonujące przez lata zespoły klasztorne odegrały ogromne znaczenie w procesie kształtowania ich krajobrazu kulturowego, a jednocześnie odegrały ogromną rolę w procesie urbanizacyjnym.

 

  • Realizacja zielonej ściany na południowej elewacji budynku rektoratu UP w ramach grantu PARP (Duży Bon) na opracowanie oraz wdrożenie znacząco ulepszonego wyrobu „ogrody wertykalne zewnętrzne” we wrześniu 2015 r. oraz prowadzenie badań –  kierownik zespołu badawczego na UP w Lublinie; (kwota brutto 61 500 zł).

 

  • Realizacja zielonej ściany w ramach zadania: opracowanie „znacząco ulepszonego wyrobu w postaci ogrodu wertykalnego do zastosowania zewnętrznego przeznaczonego na północne elewacje budynków ” w kwietniu 2017 r. Praca była wykonywana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego - Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” – edycja 2015 (umowa OKP/U-189/2016) – członek zespołu badawczego na UP w Lublinie; (kwota brutto 151 290 zł).

 

  • Praca usługowa w ramach grantu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce) RPMA.01.02.00-14-A174/18 pt.: „Prace badawczo rozwojowe oparte o eksperyment i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych, obejmujące badania przemysłowe prowadzone metodą research-by-design, zmierzające do stworzenia systemu GVS Mazovia jako przegród zewnętrznych budynków”. Umowa z dn. 7.05.2019 r. OKO/U-26/RiO/19 na zadanie Opracowanie wytycznych i zaleceń wraz z raportem końcowym w zakresie parametryzacji systemu GVS Mazovia, jako przegród zewnętrznych budynków w środowisku miejskim