[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

01.02.2011

Tekst autorstwa Kanclerza UP dr inż. Henryka Bichty, napisany w związku z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, jaka miała miejsce 21.01.2011.


***

  


Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe
Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

Chciałbym w możliwie najkrótszy sposób przedstawić obiekt pod który w dniu dzisiejszym wmurowany zostanie kamień węgielny oraz w sposób chronologiczny przebieg prac, które zostały już wykonane i zostaną wykonane do zakończenia budowy:
 

 • Idea wybudowania Centrum zrodziła się w drugiej połowie 2007r. rozważano różne koncepcje i rozwiązania.
   
 • w lutym 2008 roku została opracowana obecna koncepcja przygotowana przez Studio Projektowe „Arkadia" - a jego autorką jest arch. Jadwiga Jamiołkowska i technik Krystyna Jakubik.
   
 • Przyjęta przez władze Uczelni Koncepcja przewidywała wybudowanie na powierzchni zabudowy ok. 4000 m , obiektu o powierzchni użytkowej ok. 12.500 m i kubaturze ponad 58.000m , a także zaprojektowanych ciągach pieszych, parkingach i terenach zielonych. 
   
 • 22.04.2008 podpisana została preumowa z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki której opracowano Studium Wykonalności, a także po ogłoszeniu przetargu i podpisaniu w dniu 18.02.2009r. umowy na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Okres prawie roku od podpisania preumowy do podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego, znalazł zdecydowane przyspieszenie po wrześniu 2008 r. dzięki istotnemu zaangażowaniu J.M. Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego.

  Do przetargu na projekt budowlany zgłosiło się 9 Biur Projektowych, z których najkorzystniejsze warunki dotyczące ceny i terminu wykonania zgłosiła Spółka Coplan Polska Sp. z o.o. z Warszawy.
   
 • 23.06.2009r. wystąpiliśmy z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu m. Lublin, które uzyskaliśmy 21.08.2009r.
   
 • 16.11.2009 odebrana została dokumentacja budowlana.
   
 • 17.12.2009r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy.

  Do przetargu przystąpiło 13 przedsiębiorstw budowlanych z całego kraju.


Najkorzystniejsze warunki zaproponowało Konsorcjum Condite Sp z o.o. z Kielc. Firma ta została przez Komisję Przetargową wybrana do realizacji projektu. Przeciwko jej wyborowi zaprotestowało druga z kolei firma Polimex Mostostal SA. Zakład Budownictwa Lublin. Po długich obradach Komisja Przetargowa uznała protest za niezasadny. Polimex Mostostal SA złożył protest do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie w celu rozstrzygnięcia protestu Posiedzenie KIO odbyło się w dniu 25 maja 2010r. efektem czego było odrzucenie protestu. W związku z czym pozostała wolna droga do podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą Konsorcjum Condite Sp. z o.o. z Kielc. 28.12.2009r. podpisana została z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umowa finansująca.

 

 • 22.06.2010 Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą
 • 15.07.2010 Przekazanie placu budowy
 • 15.06 -15.07.2010   to okres przeprowadzek i opuszczania pomieszczeń przez następujące jednostki organizacyjne Wydziału Inżynierii Produkcji.

Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, możliwe do zrealizowania także dzięki Urzędowi Miasta Lublin, który użyczył nam na trzy lata budynek przy ul. Poniatowskiego 1. W sumie trzeba było przemieścić ogromne ilości sprzętu, maszyn i urządzeń, a także pełne wyposażenie pracowni laboratoriów, wyposażenie warsztatu technicznego głównie do własnych pomieszczeń w dzielnicy Felin.

Do pomieszczeń zastępczych przemieszczono:

- 70 pracowników naukowo-dydaktycznych, technicznych i administracyjnych,
- 47 lektoratów i wykładowców Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
- 8 pracowników Zakładu Technologii Kształcenia

W efekcie miejsca pracy zmieniło około 125 pracowników dla których trzeba było zapewnić znośne warunki pracy.
 

 • 01.08-15.09 Wyburzanie obiektów przez Generalnego Wykonawcę i usuwanie gruzu.
   
 • 15.08.2010 Rozpoczęcie prac budowlanych , których efekt po 150 dniach pracy widzimy w dniu dzisiejszym czyli stan zerowy budynku A oraz fundamenty budynku B ponadto przebudowano wszystkie sieci kolidujące z budynkiem.
   
 • 31.12.2012. Oddanie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego w stanie surowym zamkniętym.
   
 • 30.06.2013 Przekazanie obiektu użytkownikom.

   

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe to obiekt składający się z trzech budynków w kształcie litery H:

 

 • Budynek A o powierzchni użytkowej ok. 5700 m2i kubaturze ponad 27.000 m3.Łącznik miedzy budynkami A i B na poziomie 1 i 2 piętra, w którym mieszczą się sale ćwiczeniowe ogólnego przeznaczenia oraz sale seminaryjne. Powierzchnia użytkowa - ok.550 ni , kubatura - ponad 4.200 m
   
 • Budynek B - Powierzchnia użytkowa ok. 5.300 m 2, Kubatura - prawie 27.500, 0 m . W budynku tym od strony wschodniej na parterze znajduje się Hala Maszyn, na drugim piętrze sala wykładowa na 326 miejsc. Całość zaprojektowana w rzucie koła.

  Ponadto w obiektach znajdować się będą:
  - sale ćwiczeniowe i dydaktyczne 
  - 3 duże sale wykładowe, 2 po 192 miejsca i jedna 326 miejsc
  - 22 laboratoria,
  - 8 pracowni komputerowych
  - Centralne Laboratorium Badawcze,
  - pomieszczenia dla pracowników naukowych i administracji
   

Finansowanie

- Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Dofinansowanie - 80.918.847 zł,
Wkład własny - 11.707.036 zł

Całkowity koszt realizacji projektu - 92.625.882 zł.

I na zakończenie:

Od roku 1998 uczelnia pozyskała i wydatkowała na obiekty już oddane do użytku 180.850 tys. zł z tego:
- środki ZPORR - 17.360 tys. zł,
- środki funduszu Rozwoju Polski Wschodniej - 18.500 tys. zł,
- środki Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 64.750 tys. zł,
- środki własne - 31.700 tys. zł.


Aktualnie realizowane projekty inwestycyjne:

- środki Funduszu Rozwoju Polski Wschodniej - 82.500 tys. zł,
- środki RPOWL - ok. 20 min zł,
- środki własne - 17.280 tys. zł,

Razem    119.430 tys. zł.

 

Dr inż. Henryk Bichta

Kanclerz UP


***

 

Wizualizacja:

 

 

***

Osoby proszone do wmurowania Aktu Erekcyjnego:

 

 • Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski
 • Ks. abp. Józef Życiński - Metropolita Lubelski
 • Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Marian Wesołowski - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Lublinie
 • Henryk Smolarz - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
  Społecznego
 • Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Woj. Lubelskiego
 • Arkadiusz Bratkowski - Przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego
 • Zbigniew Wojciechowski - Wiceprezydent m. Lublina
 • Dariusz Szymańczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury
  Nowoczesnej Gospodarki PARP
 • Rektorzy Uczelni Lubelskich
 • Zdzisław Targoński - b. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Lublinie
 • Jadwiga Jamiołkowska - Autor Koncepcji Centrum
 • Michał Ziętara - Z-ca Dyr. Deport. Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Piotr Szerszeń - Kierownik Sekcji Promocji i Rozwoju Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki PARP.
 • Wiesław Piekarski - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
 • Krzysztof Kostro - Prorektor ds. Kadr i Funduszy Inwestycyjnych
 • Edward Pałys - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • Krzysztof Gołacki - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
 • Henryk Bichta - Kanclerz UP
 • Wiktor Dziubiński - Wicekanclerz UP
 • Ewa Walkowska - Kwestor UP
 • Magdalena Łukasik - Przewód. Rady Uczelnianej Sam. Stud.
 • Bożenna Kasprzak - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych UP
 • Małgorzata Jatczak - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
 • Ewa Stepowicz-Lizut – Zespół Radców Prawnych
 • Stanisław Karwacki - Kierownik Sekcji Inwestycji i Remontów
 • Jan Sęk - Kierownik Kontraktu
 • Piotr Dziubiński - Kierownik Budowy
 • Andrzej Łęczyński – Prokurent Konsorcjum Condita

   

[ relacja z uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego
21.01.2011 ]


« wstecz

Relacje

14.01.2021in-memoriam
        
04.01.2021in-memoriam
    
31.12.2020in-memoriam
      
30.12.2020pracownicy
      
21.12.2020ogrodnictwo
          
22.12.2020mediaonas
     
23.12.2020
                                                      
21.12.2020
                                                                                        
16.12.2020pracownicy
    
27.11.2020agrobio
                                                   
06.11.2020foodsciencewipro
         
05.11.2020agrobio
            
04.11.2020agrobio
               
23.10.2020srodowiskowa
         
02.11.2020agrobio
         
22.10.2020foodscience
             
22.10.2020
                                                                                 
21.10.2020srodowiskowa
          
14.10.2020wipro
     
12.10.2020wipro
          
12.10.2020
                                                                                                   
08.10.2020
          
06.10.2020
                                                                                                              
02.10.2020
                    
01.10.2020
          
30.09.2020foodscience
      
30.09.2020biologia
                                                                                              
30.09.2020
             
28.09.2020biologiaagrobio
                                                                                         
25.09.2020
                                                       
25.09.2020
                                                              
25.09.2020
                                                                 
21.09.2020wipro
                   
21.09.2020
   
           
11.09.2020biologia
              
07.09.2020
   
03.09.2020
    
01.09.2020
             
01.09.2020
         
01.09.2020
             
19.08.2020
    
18.08.2020
    
    
14.08.2020
               
07.08.2020
    
06.08.2020
         
31.07.2020
       
21.07.2020
          
20.07.2020
              
20.07.2020pracownicy
                                                                                          
15.07.2020
                     
09.07.2020
                                                                                   
02.07.2020
                           
   
09.06.2020biologia
                                                                 
09.06.2020biologia
                                                                                   
05.06.2020
             
22.05.2020
      
22.05.2020foodscience
                                                             
12.05.2020pracownicy
        
08.05.2020
        
07.05.2020pracownicy
         
24.04.2020
               
20.04.2020
                                                                                    
17.04.2020
                                                                                     
09.04.2020
          
07.04.2020
                
   
02.04.2020pracownicy
    
01.04.2020
               
27.03.2020
                 
         
20.03.2020
        
19.03.2020
  
12.03.2020
                                                  
11.03.2020
       
10.03.2020
        
06.03.2020
    
04.03.2020
     
04.03.2020
    
04.03.2020
     
    
20.02.2020
   
18.02.2020
        
17.02.2020
       
17.02.2020pracownicy
     
14.02.2020pracownicy
  
13.02.2020pracownicy
        
07.02.2020
     
07.02.2020
   
05.02.2020
   
04.02.2020ambasador
   
03.02.2020
  
30.01.2020pracownicy
     
29.01.2020
    
29.01.2020pracownicymedia
                  
29.01.2020
    
24.01.2020
     
09.01.2020
     
08.01.2020
               
08.01.2020
               
03.01.2020
    
20.12.2019
          
20.12.2019pracownicy
                         
20.12.2019
          
20.12.2019
               
20.12.2019
    
19.12.2019
    
18.12.2019
    
17.12.2019pracownicy
   
17.12.2019pracownicy
      
13.12.2019
       
13.12.2019pracownicy
    
13.12.2019ambasador
    
12.12.2019
   
12.12.2019
       
11.12.2019pracownicy
    
09.12.2019
       
06.12.2019
                       
09.12.2019ambasador
    
09.12.2019pracownicy
       
06.12.2019
        
04.12.2019ambasador
     
03.12.2019foodscience
     
02.12.2019
       
29.11.2019
    
27.11.2019
    
26.11.2019
      
25.11.2019
                      
22.11.2019
  
22.11.2019agrobio
   
21.11.2019
  
20.11.2019pracownicy
   
19.11.2019
  
14.11.2019srodowiskowa
           
11.11.2019
    
09.11.2019
        
08.11.2019
    
05.11.2019
     
04.11.2019
          
31.10.2019
                       
31.10.2019
         
31.10.2019
  
30.10.2019ambasador
     
29.10.2019ogrodnictwo
     
29.10.2019ambasador
  
25.10.2019
  
25.10.2019
   
17.10.2019
               
16.10.2019
   
16.10.2019
  
10.10.2019ogrodnictwo
     
09.10.2019
     
04.10.2019
    
03.10.2019
   
02.10.2019
   
02.10.2019
  
02.10.2019
   
02.10.2019
  
01.10.2019
    
01.10.2019
     
30.09.2019
     
30.09.2019
  
27.09.2019
           
26.09.2019
   
23.09.2019
           
20.09.2019
     
16.09.2019ambasador
     
16.09.2019
        
16.09.2019
   
13.09.2019
       
12.09.2019
      
11.09.2019
        
03.09.2019
          
30.08.2019
      
26.08.2019pracownicy
      
   
26.07.2019
       
30.06.2019ogrodnictwo
           
09.07.2019
      
08.07.2019
          
03.07.2019
       
02.07.2019
      
28.06.2019
       
21.06.2019
               
19.06.2019
        
17.06.2019
          
13.06.2019
        
          
  
   
13.06.2019
        
11.06.2019
   
11.06.2019
       
11.06.2019
    
10.06.2019ambasador
      
07.06.2019
             
07.06.2019
      
06.06.2019
       
06.06.2019
     
04.06.2019
     
03.06.2019ambasador
      
03.06.2019
      
31.05.2019
      
31.05.2019
           
29.05.2019
       
28.05.2019
    
28.05.2019
    
21.05.2019
                          
22.05.2019
     
21.05.2019
      
21.05.2019
          
21.05.2019
          
20.05.2019
  
20.05.2019
     
17.05.2019
           
16.05.2019
  
16.05.2019
        
15.05.2019
       
14.05.2019
  
08.05.2019
       
08.05.2019
    
07.05.2019
             
06.05.2019
      
25.04.2019
          
24.04.2019
     
23.04.2019
                         
18.04.2019studenci
  
17.04.2019
  
17.04.2019
         
10.04.2019
    
09.04.2019
  
09.04.2019
  
08.04.2019
   
04.04.2019
    
01.04.2019ambasador
    
29.03.2019
                              
28.03.2019
                                           
28.03.2019
           
27.03.2019
  
26.03.2019ambasador
     
25.03.2019
      
22.03.2019
    
22.03.2019
  
22.03.2019
  
21.03.2019
  
20.03.2019
          
19.03.2019ambasador
                
14.03.2019
       
13.03.2019
                           
13.03.2019
            
12.03.2019
      
12.03.2019
          
11.03.2019
  
11.03.2019
          
08.03.2019ambasador
     
08.03.2019
           
05.03.2019
      
01.03.2019
               
25.02.2019
                          
22.02.2019
          
21.02.2019
      
12.02.2019
    
08.02.2019
    
05.02.2019
    
01.02.2019
    
01.02.2019
    
30.01.2019
  
29.01.2019ambasador
    
28.01.2019
     
25.01.2019
    
25.01.2019
  
22.01.2019
    
22.01.2019
     
18.01.2019
    
04.01.2019
                                     
21.12.2018
    
21.12.2018
                        
20.12.2018studenci
  
17.12.2018
    
13.12.2018
    
13.12.2018
    
11.12.2018
     
10.12.2018
    
   
04.12.2018
   
04.12.2018
  
03.12.2018
     
03.12.2018
                            
18.10.2018
                                 
29.11.2018ogrodnictwo
          
28.11.2018
  
27.11.2018
  
27.11.2018
  
22.11.2018
                          
23.11.2018
                       
23.11.2018ambasador
  
                                                 
22.11.2018
  
21.11.2018
  
20.11.2018
                             
20.11.2018
    
08.11.2018pracownicy
  
06.11.2018
  
26.10.2018
  
26.10.2018
   
22.10.2018
                         
22.10.2018
  
19.10.2018ambasador
    
10.10.2018
                                      
10.10.2018pracownicy
                            
03.10.2018
     
01.10.2018
    
24.09.2018
      
24.09.2018
                               
21.09.2018
    
19.09.2018
            
17.09.2018ambasador
  
14.09.2018
     
10.09.2018
          
05.09.2018
   
29.08.2018
  
27.08.2018
  
22.08.2018
  
17.08.2018
   
14.08.2018
  
09.08.2018
                            
28.07.2018
           
27.07.2018
  
16.07.2018
  
11.07.2018
                      
06.07.2018
                           
05.07.2018
   
04.07.2018
                              
02.07.2018
                         
02.07.2018
     
29.06.2018
           
29.06.2018
  
20.06.2018ogrodnictwo
          
27.06.2018ogrodnictwo
     
26.06.2018
     
26.06.2018
  
22.06.2018
    
20.06.2018student
  
19.06.2018studenci
  
19.06.2018
                              
15.06.2018
  
12.06.2018
  
11.06.2018

11.06.2018
  
11.06.2018
  
08.06.2018
  
07.06.2018
  
06.06.2018
                     
06.06.2018
    
04.06.2018
  
30.05.2018
   
29.05.2018
    
29.05.2018studenci
                                
29.05.2018
  
28.05.2018
  
25.05.2018
      
25.05.2018
  
25.05.2018
  
24.05.2018
       
21.05.2018
     
21.05.2018
   
18.05.2018
        
18.05.2018
  
14.05.2018
           
11.05.2018
                            
08.05.2018
  
08.05.2018
     
07.05.2018
  
07.05.2018
   
26.04.2018
                             
27.04.2018
                     
27.04.2018
  
27.04.2018
                            
26.04.2018pracownicy
  
25.04.2018studenci
                            
23.04.2018
                                        
23.04.2018
  
20.04.2018
  
20.04.2018
  
19.04.2018
  
18.04.2018studenci
         
17.04.2018
  
12.04.2018erasmus
      
11.04.2018
  
10.04.2018
        
06.04.2018
   
06.04.2018
  
06.04.2018
            
23.03.2018
         
23.03.2018ogrodnictwo
                      
21.03.2018
     
21.03.2018
  
20.03.2018
         
19.03.2018
    
19.03.2018
  
16.03.2018
      
13.03.2018
  
13.03.2018
    
12.03.2018
    
09.03.2018
      
07.03.2018
  
06.03.2018studenci
      
05.03.2018
   
28.02.2018
   
23.02.2018
  
20.02.2018
  
02.02.2018
  
26.01.2018
   
26.01.2018
  
26.01.2018
  
26.01.2018
  
25.01.2018
   
23.01.2018
   
22.01.2018
  
22.01.2018
  
18.01.2018
  
08.01.2018
  
03.01.2018
    
20.12.2017
  
19.12.2017
                 
15.12.2017
          
18.12.2017
  
18.12.2017
  
18.12.2017studenci
  
14.12.2017
  
13.12.2017studenci
   
13.12.2017
  
08.12.2017
  
08.12.2017
         
05.12.2017
  
01.12.2017
  
24.11.2017
           
30.11.2017
  
28.11.2017
        
28.11.2017
    
25.11.2017
    
  
22.11.2017studenci
  
20.11.2017
   
20.11.2017
  
17.11.2017
     
16.11.2017
  
13.11.2017
    
13.11.2017
   
10.11.2017
   
09.11.2017
   
08.11.2017
    
   
07.11.2017
   
31.10.2017
  
30.10.2017
      
27.10.2017
      
27.10.2017
    
27.10.2017
 
24.10.2017
   
23.10.2017studenci
     
12.10.2017pracownicy
          
11.10.2017
       
10.10.2017
 
06.10.2017
     
06.10.2017
  
06.10.2017
   
04.10.2017
      
04.10.2017
          
02.10.2017
   
16.09.2017
         
27.09.2017
  
27.09.2017
    
20.09.2017
      
13.07.2017
      
11.07.2017
    
07.07.2017
    
04.07.2017
             
04.07.2017
   
04.07.2017
              
04.07.2017
   
03.07.2017
       
30.06.2017
 
20.06.2017
        
19.06.2017weterynaria
    
16.06.2017
          
14.06.2017
   
13.06.2017agrobiobiologia
     
09.06.2017
    
07.06.2017
  
05.06.2017
   
01.06.2017
      
01.06.2017
       
31.05.2017foodscience
         
30.05.2017
   
26.05.2017
      
26.05.2017
   
24.05.2017
     
24.05.2017
    
24.05.2017
     
23.05.2017
        
16.05.2017
     
19.05.2017
    
19.05.2017
    
17.05.2017

17.05.2017
     
15.05.2017foodscience
   
15.05.2017
    
12.05.2017
  
10.05.2017
   
04.05.2017
    
29.04.2017
    
28.04.2017
    
26.04.2017
    
24.04.2017
    
24.04.2017biologia
   
21.04.2017
  
21.04.2017
 
19.04.2017
  
13.04.2017
    
10.04.2017agrobio
    
04.04.2017
    
   
27.03.2017
   
27.03.2017
   
20.03.2017
  
20.03.2017
   
17.03.2017wiprowip
   
15.03.2017
   
02.03.2017
    
20.02.2017wiprowip
    
26.01.2017
   
20.01.2017
    
21.12.2016
   
21.12.2016
     
21.12.2016
   
19.12.2016
   
16.12.2016
  
16.12.2016
   
14.12.2016
  
09.12.2016
  
05.12.2016
   
28.11.2016
  
24.11.2016
  
14.11.2016
   
10.11.2016
   
04.11.2016
  
02.11.2016
  
02.11.2016
   
28.10.2016
  
27.10.2016
   
24.10.2016
   
21.10.2016
  
14.10.2016studenci
   
03.10.2016
  
29.09.2016
   
29.09.2016
  
26.09.2016
 
31.08.2016
    
13.07.2016
    
11.07.2016
   
04.07.2016
   
01.07.2016
     
24.06.2016
 
20.06.2016
 
15.06.2016kandydaci
  
10.06.2016
    
02.06.2016
   
24.05.2016
     
19.05.2016
       
17.05.2016
   
17.05.2016biologia
   
12.05.2016
   
12.05.2016
  
11.05.2016
  
09.05.2016
  
28.04.2016
   
25.04.2016
  
14.04.2016
 
12.04.2016
    
11.04.2016
  
05.04.2016
   
04.04.2016ogrodnictwo
   
23.03.2016
 
16.03.2016
   
11.03.2016
    
21.01.2016
   
20.01.2016
   
14.01.2016
  
13.01.2016
05.01.2016
   
22.12.2015
   
18.12.2015
  
01.12.2015agrobio
   
26.11.2015
   
23.11.2015
   
20.11.2015media
     
13.11.2015
  
06.11.2015
 
30.10.2015
29.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
    
19.10.2015
    
16.10.2015
  
14.10.2015
  
13.10.2015
   
01.10.2015
  
29.09.2015
  
17.09.2015
 
17.09.2015kandydaci
    
17.09.2015
  
08.09.2015
  
02.07.2015
  
30.06.2015absolwenci
    
29.06.2015foodscience
   
24.06.2015ogrodnictwo
   
11.06.2015
  
01.06.2015
  
01.06.2015
  
15.05.2015
    
06.05.2015
    
23.04.2015kandydaci
   
21.04.2015
 
14.04.2015
  
26.03.2015
  
16.03.2015kandydaci
    
16.03.2015
     
09.03.2015
  
19.02.2015studenci
   
10.02.2015
   
30.01.2015
   
29.01.2015
28.01.2015
  
19.01.2015
  
08.01.2015
03.12.2014
  
24.11.2014studenciwipro
  
21.11.2014
  
17.11.2014
   
05.11.2014
27.10.2014
  
17.10.2014
    
02.10.2014
01.10.2014
22.09.2014
    
19.09.2014
    
02.07.2014
25.06.2014
17.06.2014
    
12.06.2014
06.06.2014
        
05.06.2014
   
03.06.2014
  
02.06.2014
           
02.06.2014
        
26.05.2014
    
19.05.2014
    
16.05.2014
15.05.2014wnr
  
13.05.2014
     
12.05.2014kandydaci
   
05.05.2014wnr
     
05.05.2014studenci
       
28.04.2014
       
23.04.2014
  
15.04.2014
   
15.04.2014
       
15.04.2014
      
08.04.2014studenci
   
25.03.2014foodscience
           
24.03.2014
     
30.01.2014
                      
16.01.2014
              
09.12.2013studenci
                 
05.12.2013
           
19.11.2013absolwenci
       
18.11.2013studenci
                
21.10.2013pracownicy
                    
18.10.2013
          
30.09.2013studenci
     
30.09.2013
                  
23.09.2013
               
24.06.2013
     
17.06.2013
   
03.04.2013