[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

26.05.2011

Działając na podstawie: art. 34 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Uofp) (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające warunki określone w art. 286 Uofp: do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie audytu działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymujących dotację na działalność statutową.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ORAZ INNE WARUNKI  ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu działalności statutowej siedmiu  wydziałów otrzymujących dotację na działalność statutową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2007 r. Nr 170, poz. 1197) (zwanym dalej Rozporządzeniem).
 
2. Celem przeprowadzenia audytu działalności statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (zwanym dalej audytem jednostki), jest wydanie przez audytora opinii na temat:

a) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową,

b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wnioskach i  decyzjach,

c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.
 
3. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu lat 2008-2010, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w tym:
 
a) podstaw prawnych działalności jednostki,

b) poprawności polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli finansowej,

c) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki,

d) wniosku o dotację statutową,

e) ankiety jednostki naukowej,
 
f) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

g) sposobu udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej,

h) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości,

i) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 
j) realizacji wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów,

k) poprawności ewidencji księgowej,

l) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji,

m) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej.
 
4. Audyt jednostki należy przeprowadzić  na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
 
5. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności audytorskich.
 
6. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji audytor jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r.
 
7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej:
a) oznaczenie sprawozdania,
b) datę jego sporządzenia,
c) nazwę i adres oraz dane jednostki,
d) oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki,
e) imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu,
f) cele audytu,
g) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu,
h) termin, w którym przeprowadzono audyt,
i) zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem,
j) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej,
k) ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem,
l) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
m) zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości,
n) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków,
o) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień,
p) podpisy audytorów uczestniczących w audycie,
r) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 
8. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane.
 
9. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytorskiej.
 
10. Dokumentacja audytu jest przekazywana jednostce przez audytora w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
 
II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
 Audyt może być przeprowadzony  przez podmiot niezależny od Zamawiającego, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować  osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. do realizacji prac objętych zamówieniem oddelegują co najmniej 2 osoby spełniające następujące wymogi:

1) mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadają wyższe wykształcenie;

5) posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) złożyły, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta.
 
              
III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 
1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, w tym liczba zatrudnionych audytorów, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
2. Wykazwykonanych audytów (minimum dwóch) - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
 
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 
4. Dokumenty  potwierdzające,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wynikające z Uofp.
 
5. Wskazanie terminu wykonania audytu oraz sprawozdania z audytu.
 
6. Cenę za przeprowadzenie audytu działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz sporządzenie sprawozdania z audytu, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.
 
7. Oświadczenie, że audyt przeprowadza podmiot niezależny od audytowanej jednostki, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu.
 
8. Projekt umowy na przeprowadzenie audytu działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
9. Dokumenty wymienione w pkt. 1-4, powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena
 
V. MIEJSCE  I TERMIN SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
1. Audyt działalności statutowej siedmiu wydziałów otrzymujących dotację na działalność statutową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ma być przeprowadzony w siedzibie Uczelni w okresie od 01.06.2011 r. do 23.06.2011 r.
 
2. Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie pisemnych ofert w terminie do dnia 31 maja 2011 roku, na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin lub złożenie ofert bezpośrednio w siedzibie UP w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 w Sekretariacie Uczelni, p. 261. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na audyt działalności statutowej siedmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.
 
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Uczelni. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
4. Wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty na przeprowadzenie audytu działalności statutowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można uzyskać pod nr telefonu (81) 445-69-68, 445-69-58 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: grazyna.gregorczyk@up.lublin.pl
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 17  do 31 maja 2011 r.
 
 


« wstecz

Relacje

20.02.2020
   
18.02.2020
        
17.02.2020
       
17.02.2020pracownicy
     
14.02.2020pracownicy
  
13.02.2020pracownicy
        
07.02.2020
     
07.02.2020
   
05.02.2020
   
04.02.2020ambasador
   
03.02.2020
  
30.01.2020pracownicy
     
29.01.2020
    
29.01.2020
    
24.01.2020
     
09.01.2020
     
08.01.2020
               
08.01.2020
               
03.01.2020
    
20.12.2019
          
20.12.2019pracownicy
                         
20.12.2019
          
20.12.2019
               
20.12.2019
    
19.12.2019
    
18.12.2019
    
17.12.2019pracownicy
   
17.12.2019pracownicy
      
13.12.2019
       
13.12.2019pracownicy
    
13.12.2019ambasador
    
12.12.2019
   
12.12.2019
       
11.12.2019pracownicy
    
09.12.2019
       
06.12.2019
                       
09.12.2019ambasador
    
09.12.2019pracownicy
       
06.12.2019
        
04.12.2019ambasador
     
03.12.2019foodscience
     
02.12.2019
       
29.11.2019
    
27.11.2019
    
26.11.2019
      
25.11.2019
                      
22.11.2019
  
22.11.2019agrobio
   
21.11.2019
  
20.11.2019pracownicy
   
19.11.2019
  
14.11.2019srodowiskowa
           
11.11.2019
    
09.11.2019
        
08.11.2019
    
05.11.2019
     
04.11.2019
          
31.10.2019
                       
31.10.2019
         
31.10.2019
  
30.10.2019ambasador
     
29.10.2019ogrodnictwo
     
29.10.2019ambasador
  
25.10.2019
  
25.10.2019
   
17.10.2019
               
16.10.2019
   
16.10.2019
  
10.10.2019ogrodnictwo
     
09.10.2019
     
04.10.2019
    
03.10.2019
   
02.10.2019
   
02.10.2019
  
02.10.2019
   
02.10.2019
  
01.10.2019
    
01.10.2019
     
30.09.2019
     
30.09.2019
  
27.09.2019
           
26.09.2019
   
23.09.2019
           
20.09.2019
     
16.09.2019ambasador
     
16.09.2019
        
16.09.2019
   
13.09.2019
       
12.09.2019
      
11.09.2019
        
03.09.2019
          
30.08.2019
      
26.08.2019pracownicy
      
26.07.2019
       
30.06.2019ogrodnictwo
           
09.07.2019
      
08.07.2019
          
03.07.2019
       
02.07.2019
      
28.06.2019
       
21.06.2019
               
19.06.2019
        
17.06.2019
          
13.06.2019
        
          
  
   
13.06.2019
        
11.06.2019
   
11.06.2019
       
11.06.2019
    
10.06.2019ambasador
      
07.06.2019
             
07.06.2019
      
06.06.2019
       
06.06.2019
     
04.06.2019
     
03.06.2019ambasador
      
03.06.2019
      
31.05.2019
      
31.05.2019
           
29.05.2019
       
28.05.2019
    
28.05.2019
    
21.05.2019
                          
22.05.2019
     
21.05.2019
      
21.05.2019
          
21.05.2019
          
20.05.2019
  
20.05.2019
     
17.05.2019
           
16.05.2019
  
16.05.2019
        
15.05.2019
       
14.05.2019
  
08.05.2019
       
08.05.2019
    
07.05.2019
             
06.05.2019
      
25.04.2019
          
24.04.2019
     
23.04.2019
                         
18.04.2019studenci
  
17.04.2019
  
17.04.2019
         
10.04.2019
    
09.04.2019
  
09.04.2019
  
08.04.2019
   
04.04.2019
    
01.04.2019ambasador
    
29.03.2019
                              
28.03.2019
                                           
28.03.2019
           
27.03.2019
  
26.03.2019ambasador
     
25.03.2019
      
22.03.2019
    
22.03.2019
  
22.03.2019
  
21.03.2019
  
20.03.2019
          
19.03.2019ambasador
                
14.03.2019
       
13.03.2019
                           
13.03.2019
            
12.03.2019
      
12.03.2019
          
11.03.2019
  
11.03.2019
          
08.03.2019ambasador
     
08.03.2019
           
05.03.2019
      
01.03.2019
               
25.02.2019
                          
22.02.2019
          
21.02.2019
      
12.02.2019
    
08.02.2019
    
05.02.2019
    
01.02.2019
    
01.02.2019
    
30.01.2019
  
29.01.2019ambasador
    
28.01.2019
     
25.01.2019
    
25.01.2019
  
22.01.2019
    
22.01.2019
     
18.01.2019
    
04.01.2019
                                     
21.12.2018
    
21.12.2018
                        
20.12.2018studenci
  
17.12.2018
    
13.12.2018
    
13.12.2018
    
11.12.2018
     
10.12.2018
    
   
04.12.2018
   
04.12.2018
  
03.12.2018
     
03.12.2018
                            
18.10.2018
                                 
29.11.2018ogrodnictwo
          
28.11.2018
  
27.11.2018
  
27.11.2018
  
22.11.2018
                          
23.11.2018
                       
23.11.2018ambasador
  
                                                 
22.11.2018
  
21.11.2018
  
20.11.2018
                             
20.11.2018
    
08.11.2018pracownicy
  
06.11.2018
  
26.10.2018
  
26.10.2018
   
22.10.2018
                         
22.10.2018
  
19.10.2018ambasador
    
10.10.2018
                                      
10.10.2018pracownicy
                            
03.10.2018
     
01.10.2018
    
24.09.2018
      
24.09.2018
                               
21.09.2018
    
19.09.2018
            
17.09.2018ambasador
  
14.09.2018
     
10.09.2018
          
05.09.2018
   
29.08.2018
  
27.08.2018
  
22.08.2018
  
17.08.2018
   
14.08.2018
  
09.08.2018
                            
28.07.2018
           
27.07.2018
  
16.07.2018
  
11.07.2018
                      
06.07.2018
                           
05.07.2018
   
04.07.2018
                              
02.07.2018
                         
02.07.2018
     
29.06.2018
           
29.06.2018
  
20.06.2018ogrodnictwo
          
27.06.2018ogrodnictwo
     
26.06.2018
     
26.06.2018
  
22.06.2018
    
20.06.2018student
  
19.06.2018studenci
  
19.06.2018
                              
15.06.2018
  
12.06.2018
  
11.06.2018

11.06.2018
  
11.06.2018
  
08.06.2018
  
07.06.2018
  
06.06.2018
                     
06.06.2018
    
04.06.2018
  
30.05.2018
   
29.05.2018
    
29.05.2018studenci
                                
29.05.2018
  
28.05.2018
  
25.05.2018
      
25.05.2018
  
25.05.2018
  
24.05.2018
       
21.05.2018
     
21.05.2018
   
18.05.2018
        
18.05.2018
  
14.05.2018
           
11.05.2018
                            
08.05.2018
  
08.05.2018
     
07.05.2018
  
07.05.2018
   
26.04.2018
                             
27.04.2018
                     
27.04.2018
  
27.04.2018
                            
26.04.2018pracownicy
  
25.04.2018studenci
                            
23.04.2018
                                        
23.04.2018
  
20.04.2018
  
20.04.2018
  
19.04.2018
  
18.04.2018studenci
         
17.04.2018
  
12.04.2018erasmus
      
11.04.2018
  
10.04.2018
        
06.04.2018
   
06.04.2018
  
06.04.2018
            
23.03.2018
         
23.03.2018ogrodnictwo
                      
21.03.2018
     
21.03.2018
  
20.03.2018
         
19.03.2018
    
19.03.2018
  
16.03.2018
      
13.03.2018
  
13.03.2018
    
12.03.2018
    
09.03.2018
      
07.03.2018
  
06.03.2018studenci
      
05.03.2018
   
28.02.2018
   
23.02.2018
  
20.02.2018
  
02.02.2018
  
26.01.2018
   
26.01.2018
  
26.01.2018
  
26.01.2018
  
25.01.2018
   
23.01.2018
   
22.01.2018
  
22.01.2018
  
18.01.2018
  
08.01.2018
  
03.01.2018
    
20.12.2017
  
19.12.2017
                 
15.12.2017
          
18.12.2017
  
18.12.2017
  
18.12.2017studenci
  
14.12.2017
  
13.12.2017studenci
   
13.12.2017
  
08.12.2017
  
08.12.2017
         
05.12.2017
  
01.12.2017
  
24.11.2017
           
30.11.2017
  
28.11.2017
        
28.11.2017
    
25.11.2017
    
  
22.11.2017studenci
  
20.11.2017
   
20.11.2017
  
17.11.2017
     
16.11.2017
  
13.11.2017
    
13.11.2017
   
10.11.2017
   
09.11.2017
   
08.11.2017
    
   
07.11.2017
   
31.10.2017
  
30.10.2017
      
27.10.2017
      
27.10.2017
    
27.10.2017
 
24.10.2017
   
23.10.2017studenci
     
12.10.2017pracownicy
          
11.10.2017
       
10.10.2017
 
06.10.2017
     
06.10.2017
  
06.10.2017
   
04.10.2017
      
04.10.2017
          
02.10.2017
   
16.09.2017
         
27.09.2017
  
27.09.2017
    
20.09.2017
      
13.07.2017
      
11.07.2017
    
07.07.2017
    
04.07.2017
             
04.07.2017
   
04.07.2017
              
04.07.2017
   
03.07.2017
       
30.06.2017
 
20.06.2017
        
19.06.2017weterynaria
    
16.06.2017
          
14.06.2017
   
13.06.2017agrobiobiologia
     
09.06.2017
    
07.06.2017
  
05.06.2017
   
01.06.2017
      
01.06.2017
       
31.05.2017foodscience
         
30.05.2017
   
26.05.2017
      
26.05.2017
   
24.05.2017
     
24.05.2017
    
24.05.2017
     
23.05.2017
        
16.05.2017
     
19.05.2017
    
19.05.2017
    
17.05.2017

17.05.2017
     
15.05.2017foodscience
   
15.05.2017
    
12.05.2017
  
10.05.2017
   
04.05.2017
    
29.04.2017
    
28.04.2017
    
26.04.2017
    
24.04.2017
    
24.04.2017biologia
   
21.04.2017
  
21.04.2017
 
19.04.2017
  
13.04.2017
    
10.04.2017agrobio
    
04.04.2017
    
   
27.03.2017
   
27.03.2017
   
20.03.2017
  
20.03.2017
   
17.03.2017wiprowip
   
15.03.2017
   
02.03.2017
    
20.02.2017wiprowip
    
26.01.2017
   
20.01.2017
    
21.12.2016
   
21.12.2016
     
21.12.2016
   
19.12.2016
   
16.12.2016
  
16.12.2016
   
14.12.2016
  
09.12.2016
  
05.12.2016
   
28.11.2016
  
24.11.2016
  
14.11.2016
   
10.11.2016
   
04.11.2016
  
02.11.2016
  
02.11.2016
   
28.10.2016
  
27.10.2016
   
24.10.2016
   
21.10.2016
  
14.10.2016studenci
   
03.10.2016
  
29.09.2016
   
29.09.2016
  
26.09.2016
 
31.08.2016
    
13.07.2016
    
11.07.2016
   
04.07.2016
   
01.07.2016
     
24.06.2016
 
20.06.2016
 
15.06.2016kandydaci
  
10.06.2016
    
02.06.2016
   
24.05.2016
     
19.05.2016
       
17.05.2016
   
17.05.2016biologia
   
12.05.2016
   
12.05.2016
  
11.05.2016
  
09.05.2016
  
28.04.2016
   
25.04.2016
  
14.04.2016
 
12.04.2016
    
11.04.2016
  
05.04.2016
   
04.04.2016ogrodnictwo
   
23.03.2016
 
16.03.2016
   
11.03.2016
    
21.01.2016
   
20.01.2016
   
14.01.2016
  
13.01.2016
05.01.2016
   
22.12.2015
   
18.12.2015
  
01.12.2015agrobio
   
26.11.2015
   
23.11.2015
   
20.11.2015media
     
13.11.2015
  
06.11.2015
 
30.10.2015
29.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
    
19.10.2015
    
16.10.2015
  
14.10.2015
  
13.10.2015
   
01.10.2015
  
29.09.2015
  
17.09.2015
 
17.09.2015kandydaci
    
17.09.2015
  
08.09.2015
  
02.07.2015
  
30.06.2015absolwenci
    
29.06.2015foodscience
   
24.06.2015ogrodnictwo
   
11.06.2015
  
01.06.2015
  
01.06.2015
  
15.05.2015
    
06.05.2015
    
23.04.2015kandydaci
   
21.04.2015
 
14.04.2015
  
26.03.2015
  
16.03.2015kandydaci
    
16.03.2015
     
09.03.2015
  
19.02.2015studenci
   
10.02.2015
   
30.01.2015
   
29.01.2015
28.01.2015
  
19.01.2015
  
08.01.2015
03.12.2014
  
24.11.2014studenciwipro
  
21.11.2014
  
17.11.2014
   
05.11.2014
27.10.2014
  
17.10.2014
    
02.10.2014
01.10.2014
22.09.2014
    
19.09.2014
    
02.07.2014
25.06.2014
17.06.2014
    
12.06.2014
06.06.2014
        
05.06.2014
   
03.06.2014
  
02.06.2014
           
02.06.2014
        
26.05.2014
    
19.05.2014
    
16.05.2014
15.05.2014wnr
  
13.05.2014
     
12.05.2014kandydaci
   
05.05.2014wnr
     
05.05.2014studenci
       
28.04.2014
       
23.04.2014
  
15.04.2014
   
15.04.2014
       
15.04.2014
      
08.04.2014studenci
   
25.03.2014foodscience
           
24.03.2014
     
30.01.2014
                      
16.01.2014
              
09.12.2013studenci
                 
05.12.2013
           
19.11.2013absolwenci
       
18.11.2013studenci
                
21.10.2013pracownicy
                    
18.10.2013
          
30.09.2013studenci
     
30.09.2013
                  
23.09.2013
               
24.06.2013
     
17.06.2013
   
03.04.2013