[ MENU DODATKOWE ]


Enologia i Cydrownictwo

« wstecz

 

studia stacjonarne I stopnia

 

| ulotka PDF |

 

 

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw. Rodzimi winiarze nie mając tradycji winiarskich, dostępu do wiedzy i praktyki pozwalającej na produkcję wysoko jakościowych produktów, zmuszeni są do wyjazdów zagranicznych w celu zdobycia podstawowych informacji w tej dziedzinie.


Lubelszczyzna jest jednym z największych regionów produkcji jabłek w naszym kraju. Z analizy rynku wynika, że ostatnie lata dla polskich sadowników są mało lub w ogóle nie opłacalne. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w istniejącym od kilku lat embargo i ciągłym wzroście nadprodukcji. Szansy oraz dodatkowego źródła dochodu dla polskich sadowników, w kontekście problemu nadmiaru ilości jabłek, należy szukać w przetwórstwie owoców, w tym w produkcji naturalnego cydru, który może być dodatkowym źródłem dochodu dla polskich sadowników. Przestawienie gospodarstw sadowniczych na przetwórstwo, którego celem będzie wytworzenie produktów wysokiej jakości oraz stworzenie rozpoznawalnej marki wydaje się być strategiczną dźwignią i kierunkiem dla ustabilizowania całego sektora sadowniczego, który w dużo większym stopniu mógłby się opierać na produkcie przetworzonym, a nie na surowcu. Powołanie kierunku enologia i cydrownictwo wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

 


Kierunek enologia i cydrownictwo jest tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy, w tym przede wszystkim rynku pracy, dla specjalistów w zakresie uprawy winogron i pozostałych gatunków sadowniczych oraz produkcji wina, cydru i innych alkoholi owocowych. Dotychczas w Polsce programy nauczania z zakresu enologii i cydrownictwa obejmowały  jedynie wąskie  fragmenty z tego obszaru wiedzy, nadal brakuje dobrze wykształconych specjalistów z zakresu uprawy oraz produkcji win i cydrów. Program studiów posiada szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oferując szeroką gamę obligatoryjnych oraz fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych. Program kładzie nacisk na uczenie praktyczne i zapewnia dogłębne zrozumienie zasad i praktyk stosowanych w uprawie oraz produkcji win, cydrów i innych alkoholi owocowych.

  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  

Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i właściwe kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych jako właściciel winnicy, kierownik winnicy, kierownik szkółki winnic, rzeczoznawca winnic, konsultant, broker win, kierownik bankietów winiarskich, właściciel/pracownik winiarni. Zdobyte szerokie wykształcenie praktyczne pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę i umożliwi im elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku.


STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki programowe i ponadprogramowe
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus
  • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają  słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • swoje zainteresowania można rozwijać w szeregu kół naukowych i organizacji studenckich

 

 

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 

Treści podstawowe z zakresu: botaniki, chemii i biochemii, fizjologii roślin, żywienia roślin.
Treści kierunkowe z zakresu: gleb winnic i sadów,  biologii i uprawy roślin sadowniczych, szkółkarstwa winorośli i innych roślin sadowniczych, agrotechniki winnic i sadów, entomologii i fitopatologii sadowniczej, hodowli i odmianoznawstwa, herbologii, kultur in vitro w sadownictwie, mikrobiologii i biochemii napojów alkoholowych, aspektów prozdrowotnych win i nalewek, doboru win do potraw, technologii produkcji wina, cydrów oraz wysokoprocentowych alkoholi winogronowych, nalewek i likierów, alkoholi fermentacji wtórnej, win musujących i specjalnych oraz innych alkoholi owocowych, somelierstwa, enoturystyki, rynku wina, handlu i marketingu, w szczególności umiejętności kalkulacji kosztów związanych z założeniem winnicy i winiarni, analizy sensorycznej i kupażowania wina oraz oceny jakości surowców i analizy instrumentalnej, chorób i wad alkoholi, projektowania winnic i winiarni.

 


 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty wymagane do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym to: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 

 


 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl