[ MENU DODATKOWE ]


Dział Organizacji Studiów

« wstecz

 

 

Podstawowe zadania

Działu Organizacji Studiów:

 

tel. 081 445-68-85; 445 69-99

 

 • Nadzór i koordynacja procesu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich.
 • Prowadzenie akcji informujących o studiach realizowanych w Uczelni.
 • Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne – nadzór i koordynacja pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
 • Opracowanie organizacji roku akademickiego
 • Administrowanie systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i systemu antyplagiatowego
 • Administrowanie i koordynacja systemu informatycznego POL-on
 • Prowadzenie księgi dyplomów ukończenia studiów
 • Zamawianie i ewidencja wydawanych druków: indeksów, dyplomów; wydawanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
 • Koordynacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia przez dziekanaty dokumentacji przebiegu studiów
 • Gromadzenie aktualnych i zatwierdzonych przez rady wydziału planów studiów
 • Sprawdzanie poprawności przygotowanych przez jednostki planów zatrudnienia i zajęć dydaktycznych oraz sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim
 • Rozliczanie zrealizowanych godzin dydaktycznych i przygotowanie listy wypłat za godziny ponadwymiarowe i za promotorstwo prac dyplomowych
 • Sporządzanie umów i rozliczeń z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi oraz osobami spoza Uczelni realizującymi zajęcia dydaktyczne 
 • Koordynacja działań związanych z wprowadzeniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • Koordynowanie spraw związanych z Programem MOST-AR
 • Prowadzenie rejestru studenckich kół naukowych oraz pełnej dokumentacji, w tym dotyczącej ich finansowania
 • Rezerwacja i nadzór nad salami dydaktycznymi Uczelni
 • Koordynacja rozkładów zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach i latach studiów
 • Współpraca z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego, organizacjami studenckimi, kołami naukowymi oraz Centrum Kultury i Folkloru Wsi w zakresie działalności kulturalno-wychowawczej studentów
 • Prowadzenie sprawozdawczości z przedmiotowego zakresu działania oraz współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz Senacką Komisją Dyscyplinarną dla Studentów i Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Studentów.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych studentów cudzoziemców i sprawozdawczości w tym zakresie
 • Koordynacja działań związanych z wprowadzeniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz współpraca z Uczelnianą komisją ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia.