CTT   Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZapotrzebowania zgłoszone przez przedsiębiorców

05.02.2016

Szanowni Państwo w dniu 04.02.2016 r. do Centrum Transferu Technologii wpłynęło zapytanie wykonania usługi polegającej na wykonaniu prac rozwojowych w zakresie wytwarzania preparatów białek ziemniaka.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przeprowadzenie następujących badań analityczno - technologicznych:

  •     zawartość cukrów ogółem + redukujących w surowcach w surowcach i produktach - metoda spektrofotometryczna 50% i z wykorzystaniem HPLC 50%;
  •     analiza podstawowego składu chemicznego (białko, azot niebiałkowy, sucha substancja, popiół);
  •     zawartość składników mineralnych _ Na, Ca, K, Mg, Fe, Zn - metodą atomowej spektrometrii emisyjnej i spektrometrii absorpcyjnej;
  •     analiza składu aminokwasowego surowców i produktów;
  •     analiza reologiczna produktów metodą dynamiczno - oscylacyjną;
  •     właściwości funkcjonalne preparatów białkowych: wodochłonność, zwilżalność, olejochłonność, aktywność emulgowania, trwałość emulsji;
  •     opracowanie wstępne procesu rozdziału membranowego soku; stanowisko badawcze laboratoryjne.

2. Opracowanie metodologii oraz całkowitego cyklu przygotowania analitycznego próbek (m.in. rozdział, zagęszczenie, ekstracja, itp.) w stosunku do wszystkich analiz,
3. Opracowanie raportów z każdego etapu badań, sprawozdań rocznych i końcowych obejmujących również dyskusję literaturową, opracowanie statystyczne i bibliograficzne, w każdym z wymaganych zakresów współpracy.

Kryteria dostępu:


1. Dysponowanie potencjałem osobowym oraz posiadanie dorobku naukowego i publikacyjnego:
Członkowie zespołu Oferenta wykonujący usługę powinni mieś doświadczenie w zakresie realizowanej usługi badawczej oraz niezbędny dorobek naukowy i publikacyjny z zakresu przetwórstwa ziemniaka. Oferent powinien potwierdzić, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym celu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz publikacji, udziału w projektach badawczych itp. Ocena dorobku naukowego i publikacyjnego osób wskazanych w realizacji zamówienia z zakresu przetwórstwa ziemniaka zostanie dokonana według listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (czasopisma z listy A - pozycje nie mogą się powtarzać w dorobku poszczególnych członków zespołu). Wymagane łącznie minimum 20 pozycji.

 

2. Udział zespołu min. dwóch projektach celowych oraz innych (każdy o wartości min. 100 tys. zł), z wymaganym wdrożeniem przez partnera przemysłowego co najmniej w jednym z poniższych zakresów:

  •     Izolacja i pozyskiwanie preparatów białka ziemniaka,
  •     Pozostałe z zakresu przetwórstwa zimniaka,
  •     Wytwarzanie preparatów białek i hydrolizatów z surowców rolno-spożywczych.

3. Dysponowanie zapleczem materialnych i infrastrukturalnym w postaci laboratorium.
Oferent powinien potwierdzić, że posiada podstawowe wyposażenie, urządzenia i infrastrukturę, która będzie wykorzystywana przy realizacji zamówienia, bądź też posiada dostęp do takowej infrastruktury na potrzeby realizacji niniejszego projektu.

Osoby zainteresowane wykonaniem badań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.

 « wstecz