BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferta naukowo-badawcza dla firm

« wstecz

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Tel. 81 445 65 13, 81 445 66 95

renata.klebaniuk@up.lublin.pl

 

 

 

 • Bilansowanie dawek pokarmowych i mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich

   

 • Analiza podstawowa i wycena wartości pokarmowej pasz (w tym kiszonek) i mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

   

 • Analiza podstawowa i wycena wartości pokarmowej żywności

   

 • Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w paszach i produktach zwierzęcych (chromatografia gazowa)

   

 • Oznaczanie frakcji włókna, tj. NDF, ADF, ADL

   

 • Oznaczanie wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi zwierząt

   

 • Oznaczanie poziomu immunoglobulin w wybranych materiałach biologicznych

   

 • Projektowanie premiksów mineralno-witaminowych dla wszystkich gatunków zwierząt

   

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt

Tel. 81 445 67 35, 81 445 60 23

e-mail: etologia@up.lublin.pl

 

• Ekspertyzy z zakresu oceny poziomu dobrostanu zwierząt

 

• Doradztwo w zakresie optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt gospodarskich i towarzyszących człowiekowi

 

• Ekspertyzy (ocena i doradztwo) w zakresie temperamentu i reaktywności zwierząt

 

• Doradztwo w zakresie kształtowania prawidłowych relacji na płaszczyźnie człowiek – zwierzę (w różnych formach użytkowania)

 

• Doradztwo w zakresie wyboru psów do dogoterapii wraz z ich dobrostanem

 

• Doradztwo i konsultacje w zakresie profilaktyki subklinicznych zapaleń gruczołu mlekowego przeżuwaczy oraz higieny doju i postępowania z mlekiem

 

 • Badanie wpływu zmian zachodzących w biotopach na funkcjonowanie populacji zwierząt dzikich

 

 • Hodowla fermowa jeleniowatych

 

 • Wpływ czynników środowiskowych na jakość osobniczą zwierzyny i dziczyzny (mięsa)

 

 • Wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostyczno-badawczych

 

 • Rentgenologia, ultrasonografia w hodowli zwierząt dzikich

 

 • Genetyczne uwarunkowania niektórych chorób u psów i kotów

 

 • Badania behawioralne i ocena behawioru u psów

 

 • Doradztwo w zakresie hodowli i użytkowania psów

Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

Tel. 81 445 66 56, 81 445 60 57

e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl

 

 

 • Faunistyczna ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych(stawów, jezior, rzek, torfowisk) i lądowych (łąki, pola, lasy),

   

 • Operaty ochrony fauny parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000,

   

 • Bioindykacja środowiska przyrodniczego,

   

 • Identyfikacja i analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa statków powietrznych powodowanych przez ptaki w otoczeniu lotnisk,

   

 • Diagnostyka entomologiczna szkodników upraw roślin ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych oraz makrofauna glebowa,

   

 • Diagnostyka i doradztwo w zakresie szkodników magazynów i przechowalni,

   

 • Inwentaryzacja i waloryzacja fauny z wielu istotnych grup bezkręgowców i kręgowców,

   

 • Biologia i ekologia wybranych gatunków zwierząt chronionych i zagrożonych wyginięciem,

   

 • Introdukcja zwierząt zagrożonych i ginących,

   

 • Ekspertyzy w zakresie łowiectwa, hodowli zwierząt łownych irestytucji zwierząt,

   

 • Szacowanie szkódw uprawach rolnych i leśnych,

   

 • Zwierzęta jako wektory drobnoustrojówchorobotwórczych i pasożytów.

   

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

Tel. 81 445 60 54, 81 445 67 25


 • Ocena umięsninia i otłuszczenia bydła rzeźnego /USG/

 

 • Ocena kondycji bydła mlecznego i rzeźnego w aspekcie prawidłowości żywienia

 

 • Analiza efektywności chowu bydła i produkcji mleka z uwzględnieniem struktury kosztów

 

 • Konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras bydła

 

 • Ocena dobrostanu w stadach bydła mlecznego i mięsnego

 

 • Doradztwo w zakresie zarządzaniastadem bydła mlecznego i mięsnego

 

 • Doradztwo w zakresie produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych

 

 • Laparoskopowa diagnostyka jajników małych przeżuwaczy

   

 • Inseminacja owiec i kóz (dopochwowa i domaciczna)

   

 • Ocena umięśnienia i otłuszczenia małych przeżuwaczy (USG)

   

 • Analiza molekularna materiału biologicznego

   

 • Produkcja materiału hodowlanego następujących ras owiec: polska owca nizinna odmiany uhruskiej, linia syntetyczna BCP, linia syntetyczna SCP

   

 • Produkcja materiału hodowlanego następujących ras kóz: saaneńska, biała uszlachetniona, burska, świniarka

   

 • Produkcja żywca rzeźnego różnych kategorii wagowych (jagnięta i koźlęta)

   

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Tel. 81 445 67 77

 

 • Doradztwo fachowe i konsulting programów hodowlanych oraz metod gospodarki pasiecznej

   

 • Ocena użytkowości pszczół, badania behawioru, w tym uwarunkowania genetyczne, ocena przydatności pokarmów i suplementów wykorzystywanych w żywieniu pszczół, badania biologii rozrodu pszczół w tym doskonalenie technik sztucznej inseminacji, określanie genetycznego uwarunkowania wybranych cech, badania z zakresu proteomiki pszczół

   

 • Badania nad wykorzystaniem pszczół, jako bioindykatora stanu środowiska i zwierzęcia modelowego w badaniach genetycznych i biochemicznych

   

 • Ocena jakości jaj

   

 • Identyfikacja gatunkowa i osobnicza metodami molekularnymi i morfometrycznymi

   

 • Ocena warunków bytowych zwierząt

   

 • Konsultowanie i opiniowanie programów hodowlanych, w tym utrzymania rezerw genetycznych

   

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Tel. 81 445 69 85, fax 81 533 35 49

e-mail: justyna.martyna@up.lublin.pl

e-mail: agata.drabik@up.lublin.pl

 

 

 

 

 • Hematologiczna i biochemiczna analiza krwi zwierząt pod kątem profilu narządowego (m.in.: konie, krowy, owce, świnie, psy, koty)

   

 • Oznaczanie grup krwi u ludzi i zwierząt (badania naukowe)

   

 • Badanie mikrobiologiczne mleka krów w kierunku mastitis

   

 • Diagnostyka mikrobiologiczna (antybiogramy)

   

 • Badanie skuteczności działania preparatów dezynfekujących

   

 • Mikrobiologiczne badanie pasz zgodnie z normą PN-R-64791

   

 • Mikrobiologiczne badanie stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń

   

 • Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach inwentarskich

   

 • Pomiary lotnych związków organicznych oraz amoniaku z wykorzystaniem detektorów gazu w powietrzu

   

 • Biotechnologia w oczyszczaniu powietrza, biofiltracja

   

 • Doradztwo w zakresie warunków utrzymania ptaków dziko-żyjących, w okresie ich leczenia i rehabilitacji

   

 • Doradztwo, ekspertyzy i oceny oddziaływania obiektów hodowlanych na środowisko

   

 • Doradztwo w zakresie sytemu zarządzania środowiskiem w świetle normy ISO 14001

   

 • Doradztwo i wykonanie raportów w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza – program ATMOTER EK 100W Operat FB

   

 • Wykonywanie opinii, ekspertyz, sporządzanie raportów w zakresie prowadzonej tematyki badawczej

   

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Tel. 81 445 60 72, 81 445 60 98, fax 81 533 35 49, 81 533 37 52

e-mail: khiuk@up.lublin.pl

 

 

 • Opinie, ekspertyzy na temat hodowli i użytkowania koni, w szczególności jeździectwa, użytkowania zaprzęgowego i hipoterapii

   

 • Doradztwo naukowe w zakresie hodowli koni i jeździectwa

   

 • Na stronie www.konie.up.lublin.pl dostępny jest opracowany w Katedrze program komputerowy oceny i obiektywizacji wyników sędziowania konkursów ujeżdżenia – doradztwo przy jego wykorzystywaniu/wdrożeniu

   

 • Ocena szybkości uczenia się koni za pomocą testu

   

 • Ocena tętna i kortyzolu w ślinie jako wskaźników pobudliwości koni

   

 • Ocena zaawansowania treningowego koni sportowych i wyścigowych za pomocą wskaźników tętna

   

 • ocena pokroju i ruchu koni pod kątem przydatności do różnych rodzajów użytkowania

   

 • Doradztwo/szkolenia w zakresie opracowanego w Katedrze nowego systemu identyfikacji koni

   

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Tel. centr./fax 81 461 00 61, w. 304

e-mail: hydrobiologia@up.lublin.pl

e-mail: tadeusz.chmielewski@up.lublin.pl

 

 

 • ocena (diagnoza) stanu ekologicznego stawów, jezior, rzek, torfowisk

   

 • Analiza właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych

   

 • Określenie przyczyn degradacji ekosystemów wodnych

   

 • Opracowanie rybackiego zagospodarowania wód, w tym operaty rybackie

   

 • Operaty ochrony ekosystemów wodnych

   

 • Ocena oddziaływania inwestycji na ekosystemy wodne

   

 • Ocena pracy złóż biologicznie czynnych w oczyszczalniach ścieków na podstawie wybranych grup mikroorganizmów

   

 • Opracowanie sposobów renaturalizacji ekosystemów wodnych (m.in. ograniczenia zakwitów glonów planktonowych w zbiornikach retencyjnych)

 

 • Plany ochrony parków narodowych, obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody

 

 • Inwentaryzacje przyrodnicze gmin

 

 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (OOS) na obszarach Natura 2000

 

 • Studia  i projekty krajobrazowe

 

 • Projekty renaturyzacji rzek i obszarów wodno-torfowiskowych

 

 • Projekty rewaloryzacji miejskich i wiejskich terenów zieleni oraz rewitalizacji przestrzeni publicznych

 

 • Studia widokowe i plany krajobrazu

 

 • Strategie zrównoważonego rozwoju

 

 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

 • Prognozy skutków wpływu strategii rozwoju oraz ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze

 

 • Materiały dydaktyczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Tel. 81 445 68 56

e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl

 

 • Ocena towaroznawcza (z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury) mleka różnych gatunków zwierząt

   

 • Ocena towaroznawcza (z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury) mięsa różnych gatunków zwierząt, w tym ryb