WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

Instytut powołano w 1970 r. w ramach reorganizacji szkół wyższych. Organizatorem i pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn, a po trzech latach funkcję tę objął prof. dr hab. Jan Buczek. Od 1 października 1976 r., do 30 sierpnia 1991 r. Instytutem kierował prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki. 

Strukturę Instytutu tworzyły: Klinika Chorób Zakaźnych, Zakład Mikrobiologii, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Zakład Chorób Drobiu oraz Zakład Chorób Ryb.

W 1973 r., w związku z wprowadzeniem przedmiotu „Profilaktyka w wielkostadnym chowie zwierząt”, powołano Pracownię Profilaktyki Produkcji Zwierzęcej. Niemal w niezmienionym składzie organizacyjnym Instytut pełnił swoją funkcję aż do jego rozwiązania w 1991 r. Za dydaktykę odpowiedzialne były zakłady realizujące poszczególne przedmioty. W działalności naukowo-badawczej głównym celem była integracja badań między zakładami, co umożliwiała bardzo zbliżona metodyka badań. Badania dotyczyły głównie zagadnień: koncentracji immunoglobulin zwierząt, zmian patologicznych przy niektórych chorobach zakaźnych, parazytofauny ssaków i ryb, właściwości biologicznych i struktury antygenowej niektórych wirusów, bakterii, grzybów i pierwotniaków.

Ważną część problematyki badawczej stanowiły zagadnienia terapii oraz swoistej immunoprofilaktyki chorób zakaźnych. Dotyczyły one etiopatogenezy i zwalczania chorób zakaźnych układu oddechowego, terapii i profilaktyki grzybic, leków przeciwpasożytniczych, diagnostyki i zwalczania fascjolozy, ektopasożytów ryb i zgnilca złośliwego pszczół.

Kierującemu Instytutem prof. J. Rzedzickiemu powierzono koordynację badań resortowego programu badawczo-rozwojowego nt. doskonalenia metod diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zwierząt, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W realizacji programu obok zespołu badawczego Instytutu i Wydziału, uczestniczyli pracownicy naukowi wydziałów weterynaryjnych oraz zootechnicznych innych uczelni. Dzięki realizacji programu wprowadzono do lecznictwa zwierząt szereg szczepionek oraz innych preparatów profilaktycznych i leczniczych. Efektem badań było także wiele publikacji oraz znakomite doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę wszystkich uczestniczących w realizacji programu zespołów badawczych. 

W 1991 r., w atmosferze powszechnej restrukturyzacji szkolnictwa wyższego , Instytut uległ samorozwiązaniu i podziałowi na 6 katedr, odpowiadających strukturą dotychczasowym zakładom. W takim kształcie katedry pracowały do 30 sierpnia 2003 r. Wiosną 2003 roku, z inicjatywy pracowników, reaktywowano strukturę organizacyjną Instytutu, a dyrektorem został prof. Jerzy Rzedzicki.

1 grudnia 2006 r., ze struktur Instytutu wystąpiła Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, a Instytut zmienił nazwę na Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt. Po odejściu prof. Jerzego Rzedzickiego na emeryturę, nowym dyrektorem Instytutu został prof. Andrzej Wernicki.

« wstecz