Menu

PowerStudenci w trudnej sytuacji materialnej

« wstecz

 

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UP w Lublinie, są uprawnieni do otrzymywania z budżetu PO WER dodatkowo 200 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą.   
 
W chwili wnioskowania o wyjazd na studia (zgodnie z ogłoszonym terminem naboru), student ma obowiązek złożyć wraz z dokumentami zgłoszeniowymi Dokument potwierdzający uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na studia (Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub Zaświadczenie potwierdzające pobieranie stypendium socjalnego wydane przez dział Spraw Socjalnych Studentów).
 
Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią.
„Dodatek socjalny” i „wparcie indywidualne” (stypendium) jest naliczane w walucie PLN, po kursie ustalonym dla projektu PO WER.
Jeżeli uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu stypendialnego z otrzymywaniem „wsparcia indywidualnego” (stypendium), to ma obowiązek wypłacić także „dodatek socjalny”.
Zasady naliczania oraz rozliczania „dodatku socjalnego” są takie same jak kategorii budżetowej „wsparcie indywidualne” (stypendium) w programie Erasmus+.
 
Nie złożenie przez studenta w terminie wymaganych dokumentów oraz nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie, nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty dodatku socjalnego.