logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaInstytucje

Wydział Inżynierii Produkcji

Ogólne Miejsca Praktyk dla Wydziału Inżynierii Produkcji:

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 

 

Inżynieria zarządzania produkcją i usługami oraz zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

zakłady produkcyjne, handlowe, handlowo-produkcyjne i usługowe o różnym profilu, związane z maszynami
i urządzeniami rolniczymi lub przetwórczymi a także z produkcją żywności

 

•  Urzędy Państwowe – różnego poziomu (gminy, powiatu, województwa)

•  Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

•  Duże gospodarstwa rolne

•  Przedsiębiorstwa handlowe – np. supermarkety

•  Fabryki maszyn i urządzeń

•  Przedsiębiorstwa handlu sprzętem rolniczym

•  Zakłady naprawcze i naprawczo-usługowe urządzeń rolniczych lub przetwórstwa spożywczego

•  Oddziały Doradztwa Rolniczego

•  Zakłady przetwórcze – piekarnie, mleczarnie, młyny, cukrownie, ciastkarnie, drożdżownie, zakłady przetwórstwa ziemniaczanego, gorzelnie, zakłady piwowarskie, wytwórnie makaronów, masarnie i ubojnie

•  Zakłady zbiorowego żywienia (firmy restauracyjne, hotelarsko-restauracyjne, ośrodki wczasowo-wypoczynkowe)

 

Technika rolnicza i leśna:

 

o odnawialne źródła energii i ekoenergetyka:

•  Elektrownie i elektrociepłownie

•  Sładowiska odpadów komunalnych

•  Zakłady produkujące lub instalujące kolektory słoneczne, pompy cieplne, termokominki

•  Firmy recyklingowe

•  Oczyszczalnie ścieków, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

•  Lasy i tartaki – wykorzystanie drewna i odpadów tartacznych jako surowców energetycznych

•  Urzędy gmin, Starostwa, Miejskie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

 

 

o technika motoryzacyjna i energetyka

- zakłady w których występują przynajmniej jedne z następujących działalności:

 

•  naprawa samochodów, ciągników i innych maszyn samojezdnych

•  produkcja pojazdów mechanicznych

•  produkcja lub instalacja kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, termokominków

•  mechanika pojazdowa

•  stacja obsługi pojazdów

•  transport

•  elektrownie i elektrociepłownie

 

 

Inżynieria Chemiczna i Procesowa:

 

•  Zakłady produkcji urządzeń aparatury procesowej

•  Zakłady sfery produkcyjnej we wszystkich branżach przemysłu chemicznego, rafineryjnego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, ciepłowniczego, maszynowego, elektronicznego

•  zakłady gospodarki komunalnej i oczyszczalnie ścieków

•  biura inżynierskie oraz projektowe

•  laboratoria i instytuty badawcze

 

Transport:

-zakłady realizujące procesy transportowe i przewozowe w zakresie logistyki, organizacji, kierowania tymi procesami lub inżynierii kierowania i sterowania ruchem oraz w zakresie eksploatacji infrastruktury transportu i środków transportu

 

•  Jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego

•  Zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu

•  Zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa spedycyjne

•  Firmy przewozowe i spedycyjne

•  Zakłady komunikacji miejskiej

•  Urzędy Państwowe ( w Wydziałach Transportu-Komunikacji)

•  Centra logistyczne

•  Zakłady przemysłowe posiadające własną bazę transportu

 

 

Geodezja i kartografia:

•  Geodezyjne firmy wykonawcze

•  Pracownie geodezyjne (w biurach projektowych, placówkach badawczych)

•  Urzędy administracji państwowej i samorządowej (wydziały Geodezji i Kartografii)

•  Organy nadzoru geodezyjnego

•  Przedsiębiorstwa w których w których działają zespoły geodezyjne

 

 

Inżynieria Bezpieczeństwa:

-jednostki związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami

 

•  Jednostkach ochrony przeciwpożarowej

•  Administracja publiczna ukierunkowana na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo

•  Centra Zarządzania Kryzysowego (CZK) ulokowane np. w: Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym

•  Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego (WSPR)

•  Komenda Główna/ Komendy Wojewódzkie/ Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej (KG/KW/KP PSP)

•  Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR)

•  Komendy Wojewódzkie/Miejskie/Powiatowe Policji

•  Straże Miejskie/Gminne

•  Zakłady produkcyjne oraz produkcyjno- usługowe posiadające komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo ( która umożliwi zapoznanie się z: funkcjonowaniem oraz zasadami eksploatacji urządzeń realizujących proces technologiczny; projektowaniem, budową, eksploatacją i likwidacją obiektów technicznych; konstruowaniem bezpiecznych środków technicznych zapewniających unikanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń, ograniczanie szkód oraz podstawowymi zagrożeniami zawodowymi na poszczególnych stanowiskach pracy, sposobami oceny ryzyka zawodowego)

 

 

 

 

 

« wstecz