Menu

Szkolenia i warsztaty

12.03.2020

                                                                Uwaga Studenci/Studentki!

 Wszystkie zaplanowane na marzec szkolenia w ramach Projektu:"Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczegow Lublinie" nie będą realizowane.

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową z doradcami zawodowymi Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji:

1. Magdaleną Bohuniuk, adres e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

2. Dorotą Piekutowską, adres e-mail: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

3. Lech Szafrański, adres e-mail: lech.szafranski@up.lublin.pl

 

 

04.03.2020

Uwaga studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie! 

(dotyczy studentów ostatnich 4 semestrów I lub II stopnia)

 

Zgodnie z decyzjami dotyczącymi organizacji pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wszystkie spotkania w ramach Projektu są zawieszone.


 

12.02.2020

Biuro projektów MARSOFT Marcin Rokoszewski w Lublinie prowadzi nabór do projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy", głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych z branży IT, dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim.
1.       Projekt skierowany jest do 105 osób (32 kobiet, 73 mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkujących woj. lubelskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym i egzaminie państwowym z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk.
2.       Uczestnikami/czkami projektu mogą być:
a.       osoby uczące się
b.       osoby pracujące
c.        osoby pozostające poza rynkiem pracy (os. bezrobotne i bierne zawodowo)
d.       osoby zamieszkujące woj. Lubelskie
e.        osoby z wykształceniem od ISCED 1 do ISCED 4, tj. max. szkoła policealna
3. Program:
a)       BHP – 8h
b)       prowadzenie dział. gospo. – 24h
c)       j.angiekski zawodowy – 48h
d)       kompetencje personalne i społeczne – 16h
e)       organizacja pracy małych zespołów – 8h
f)        konfigurowanie i użytkowanie systemów komputerowych – 64h
g)       kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci - 616h, w tym 308 h zaj. praktycznych
lub
h)       kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (512h, w tym 256 h zaj. praktycznych.
 
4. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik projektu odbędzie praktyki zawodowe  - 160 h.
 
5. Warunkiem ukończenia kursu zawodowego oraz uzyskania możliwości podejścia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% zajęć.
 
6. Po ukończonym kursie zawodowym Uczestnik Projektu przystępuje do egzaminu Państwowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na kwalifikację w zawodzie technik informatyk. Ważne jest, aby była jak najwyższa zdawalność egzaminu OKE.
 
 7. Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
 
8. Opłatę za przeprowadzenie egzaminu OKE ponosi realizator projektu.
Na chwilę obecną rekrutujemy osoby na 1 grupę EE.09 i na 2 grupy z EE.08, w szczególności kobiety (minimalna liczba na gr. 6) i osoby z terenów wiejskich (minimalna liczba osób na grupę - 13).
W załączeniu Regulamin, Formularz zgłoszeniowy i plakat.

31.01.2020

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia co najmniej 65 spośród 260 beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r. realizowanym na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez kompleksowe
i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.
 

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • warsztaty rozwoju zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje zawodowe;
 • staży zawodowych. 

Co oferujemy:

 • staże aktywizacyjne stypendium stażowe;
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje;
 • dodatek motywacyjny do 400zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro w Lublinie:
 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).

22.01.2020

Szanowni Państwo,

chciałabym polecić Państwa uwadze nowy kurs online kierowany do dietetyków na platformie edukacyjnej Akademia EUROIMMUN. Jestem Specjalistą ds. Nietolerancji Pokarmowych EUROIMMUN Polska, w którym od 3 lat tworzymy szkolenia online dla lekarzy, diagnostów i dietetyków (https://akademia.euroimmun.pl/). Do tej pory w naszych kursach online wzięło udział ponad 4500 kursantów. Kursy mają charakter samokształceniowy, program edukacyjny składa się z artykułów wprowadzających, analizy przypadków klinicznych, zadań testowych oraz obszernego pakietu materiałów dodatkowych.

Obecnie uruchomiliśmy kurs online dla studentów dietetyki i dietetyków już praktykujących dotyczący diagnostyki i prowadzenia pacjenta z celiakią. Kurs zyskał pozytywną rekomendację Pani Profesor dr hab. n. med. Bożeny Cukrowskiej, Kierownik Pracowni Immunologii Instytutu „Pomnik –  Centrum Zdrowia Dziecka”, która jest Patronem Honorowym kursu. Wierzymy, iż wzrost wiedzy na temat diagnostyki i prowadzenia pacjentów z celiakią korzystnie wpłynie na współpracę lekarzy, diagnostów i dietetyków, a to przyczyni się do poprawy jakości życia chorych osób i ich rodzin.

Kurs „Celiakia – diagnostyka i prowadzenie pacjenta” trwa do 15.04.2020 roku.

Zwracam się do Państwa z uprzejmym zapytaniem, czy istnieje możliwość zamieszczenia informacji o kursie na Państwa  stronie internetowej oraz fanpage'u na FB. Być może Państwa studenci i absolwenci będą zainteresowani możliwościami samokształcenia, które oferuje nasza Akademia.

 

 

 

Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią

 

 

Poszerzaj kwalifikacje w Akademii EUROIMMUN!

Co zyskujesz?

 • aktualną wiedzę na temat diagnostyki celiakii zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami
 • praktyczne umiejętności dotyczące postępowania
  z pacjentem po diagnozie
 • dostęp do unikalnej bazy wiedzy: schematów diagnostycznych, materiałów wideo, wywiadów z ekspertami, przypadków klinicznych
 • bezpłatny e-book „Celiakia i dieta bezglutenowa”
 • certyfikat „Dietetyk Przyjazny Chorym na Celiakię”
 • prawo do używania znaku „Dietetyk Przyjazny Chorym na Celiakię”, który będziesz mógł wykorzystać do celów promocyjnych

 

 

17.10.2017
ilustracja Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie " Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych".