[ MENU DODATKOWE ]


Wpływ żywności na jakość życia człowieka

« wstecz

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Wpływ żywności na jakość życia człowieka

Effect of food on the quality of human life

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

I i II stopień

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1 punkt ECTS (15 godz. – kontaktowe, 15 godz. – niekontaktowe)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Jednostka oferująca moduł

 

 

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

Cel modułu

 

 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wielokierunkowym wpływem związków biologicznie aktywnych występujących w żywności na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Człowiek, jako cudzożywny organizm tlenowy narażony jest na toksyczne działanie tego życiodajnego pierwiastka. Kolejnym paradoksem jest fakt, iż żywność jest zarówno źródłem substancji prozdrowotnych jak i toksycznych. Treści modułu dotyczą wpływu żywności na zdrowie człowieka w kontekście paradoksu życia tlenowego, mitochondrialnej teorii starzenia się. Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące prozdrowotnych składników żywności; w szczególności związków przeciwstarzeniowych i antynowotworowych oraz związków toksycznych i szkodliwych. Poruszone zostaną także problemy związane z biologicznymi konsekwencjami oddziaływań związków zawartych w żywności oraz oddziaływania żywność-wybrane leki.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

1. G. Bartosz. Druga twarz tlenu, PWN, Warszawa 2016

2. Z. Sikorski. Chemia żywności. WNT, Warszawa 2014

3. G. Bartosz (Praca zbiorowa)Food oxidants and antioxidants, CRC Press, Boca Raton, 2014

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Wykład, dyskusja