[ MENU DODATKOWE ]


Międzynarodowy rynek pracy

NIEMIECKI

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Międzynarodowy Rynek Pracy

Język wykładowy

 

niemiecki

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia ( I0, II0, jm)

 

Studia  I stopnia / II stopnia / jm.

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,70/0,30)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

mgr Urszula Szuma

Jednostka oferująca przedmiot

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel modułu

 

Zapoznanie studentów z zasadami prawidłowej aplikacji o pracę, wdrożenie słownictwa dotyczącego wymagań ze strony pracodawcy i oczekiwanych kwalifikacji. Przedstawienie instytucji oferujących staże i praktyki w obszarze niemieckojęzycznym

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Przedstawienie zasad prawidłowej aplikacji o pracę (CV, list motywacyjny, formularz osobowy), typowych pytań rozmowy kwalifikacyjnej, wymogów dotyczących założenia konta w banku, ubezpieczeń i zeznań podatkowych. Przygotowanie do poszukiwania i czytania ze zrozumieniem ofert pracy, staży i praktyk.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

1. I.Sander, A.Farmache “DaF im Unternehmen”, Klett 2015

2. M.Gurgul, A. Jarosz, J.Jarosz, A. Pietrus-Rejman, „ Deutsch für Profis“, LektorKlett Poznań 2013

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów

 

 

 

 

 

 

« wstecz