[ MENU DODATKOWE ]


Międzynarodowy rynek pracy

FRANCUSKI

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Międzynarodowy Rynek Pracy

Język wykładowy

 

francuski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia ( I0, II0, jm)

 

Studia  I stopnia / II stopnia / jm.

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

1 (0,70/0,30)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

mgr Elżbieta Karolak

Jednostka oferująca przedmiot

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Cel modułu

 

Zapoznanie studentów z zasadami prawidłowej aplikacji o pracę, wdrożenie słownictwa dotyczącego wymagań ze strony pracodawcy i oczekiwanych kwalifikacji. Przedstawienie instytucji oferujących staże i praktyki w obszarze francuskojęzycznym

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Przedstawienie zasad prawidłowej aplikacji o pracę (CV, list motywacyjny, formularz osobowy), typowych pytań rozmowy kwalifikacyjnej, wymogów dotyczących założenia konta w banku, ubezpieczeń i zeznań podatkowych. Przygotowanie do poszukiwania i czytania ze zrozumieniem ofert pracy, staży i praktyk.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

  1. Max Dany Le français des négociations commerciales

Hachette-1989

  1. Corinne Pasco Marketing international

Dunod – 22/08/ 2007

  1. Frédéric Diderlaurent Commerce international,marketing et négociations Breal- 01/02/2002

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład połączony z aktywnym udziałem studentów

 

 

« wstecz