[ MENU DODATKOWE ]


Sadownictwo i szkółkarstwo

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Sadownictwo i szkółkarstwo.

Fruit and nursery production.

Język wykładowy

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktow

1

kontaktowe – 1

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

dr Piotr Baryła

Jednostka oferująca moduł

 

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego

Katedra Sadownictwa

Cel modułu

 

 

Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu sadownictwa i szkółkarstwa roślin sadowniczych. Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin sadowniczych uprawianych w Polsce oraz metodami ich rozmnażania.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Obejmuje wiedzę z zakresu sadownictwa ogólnego i rozmnażania roślin sadowniczych w tym zakładanie i prowadzenie sadu lub plantacji jagodowej przy uwzględnieniu wymagań klimatyczno-glebowych poszczególnych gatunków. Zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami rozmnażania roślin sadowniczych oraz ich skutkami praktycznymi dla produkcji towarowej. Zakres zastosowania metod rozmnażania w praktyce oraz ocena jakości materiału szkółkarskiego i owoców.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Pieniążek S.A. (red.) 2000. Sadownictwo. PWRiL, Warszawa.

Rejman A. 1994. Pomologia. PWRiL, Warszawa.

Sad Nowoczesny, Hasło Ogrodnicze, Owoce Warzywa Kwiaty, czasopisma z lat 2000-2016.

Czynczyk A., 2012. Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL, Warszawa.

Rejman A., Ścibisz K., Czrnecki B., 2002. Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRiL, Warszawa.

Jankiewicz L.S., Lipecki J., 2011. Fizjologia roślin sadowniczych. PWN, t. 1-2, Warszawa.

Lipa T. Szot I. 2012. Odmianoznawstwo jabłoni. Wydawnictwo UP w Lublinie.

Szkółkarstwo (dwumiesięcznik), Wydawnictwo Plantpress, czasopismo z lat 2000-2016.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Wykłady połączone z prezentacją multimedialną 10 godzin,

ćwiczenia audytoryjne w postaci wykładu i dyskusji 10 godzin oraz 15 godzin ćwiczeń laboratoryjnych (prezentacje multimedialne problemowe przygotowane przez studentów, pokaz, doświadczenie, praktyczna nauka rozpoznawania gatunków i odmian oraz okulizacji i szczepienia roślin sadowniczych), zajęcia terenowe 5 godzin (wizyta w sadzie i szkółce produkcyjnej) konsultacje.