[ MENU DODATKOWE ]


Psychologia zachowań konsumenckich

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

Psychologia zachowań konsumenckich

Psychology of Consumer Behaviour

Język wykładowy

 

Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia ( I0, II0, jm)

 

I0, II0, jm

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

Łącznie 1, w tym kontaktowe 0,6

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Dr hab. Katarzyna Kozłowicz

Jednostka oferująca przedmiot

Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

Cel modułu

 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu różnorodnych aspektów zachowań konsumenckich, z uwzględnieniem zagadnień psychologicznych, socjologicznych i jakościowych obejmujące także rynek produktów spożywczych.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

Wprowadzenie do psychologii i socjologii konsumenta. Zachowania konsumenta – determinanty oraz metody poznania i kształtowania. Procesy pamięci i uczenia się konsumenta. Procesy podejmowania decyzji konsumenckich. Osobowość i satysfakcja konsumenta. Zachowanie konsumenta w grupie. Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Wpływ kultury na zachowanie konsumenta. Jakość żywności w ocenie konsumenckiej. Konsument i jego zachowanie na rynku europejskim.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

1. Jachnis A.: Psychologia konsumenta. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007

2. Flakowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009

3. Sznajder M i in.: Zmieniający się konsument żywności. Wydawnictwo Horyzont, Poznań 1998

4. Antonides G., van Raaij W.: Zachowania konsumenckie. PWN, Warszawa 2003

5. Światowy G.: Zachowania konsumentów: determinanty oraz metody poznania i kształtowania. Polskie Wyd. Ekon., Warszawa 2006

6. Babicz-Zielińska E.: Jakość żywności w ocenie konsumenckiej. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2006

7. Burgiel A i in.: Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

Wykłady prowadzone z wykorzystanie środków

audiowizualnych z uwzględnieniem różnych przykładów.