[ MENU DODATKOWE ]


Struktura i funkcjonowanie krajobrazu rolniczego

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Struktura i funkcjonowanie krajobrazu rolniczego

Structure and functioning of the agricultural landscape

Język wykładowy

 

polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

II0

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1, w tym kontaktowe 0,5

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Prof. dr hab. Marianna Warda

Jednostka oferująca moduł

 

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Cel modułu

 

 

Zaznajomienie studentów ze strukturą krajobrazu rolniczego w Polsce i nowymi tendencjami w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach wiejskich. Istotne znaczenie ma tu poznanie funkcjonowania krajobrazu rolniczego oraz rozważne wdrażanie założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na wartości środowiskowe, estetyczne i społeczne krajobrazu oraz ochrona, planowanie i zarządzanie krajobrazem.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Typy krajobrazów. Struktura krajobrazu rolniczego w Polsce. Formy osadnictwa wiejskiego i ich współczesne przekształcenia. Ewolucja krajobrazu rolniczego. Struktury ekologiczne krajobrazu. Założenia i wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce. Nowe tendencje w gospodarowaniu przestrzenią na obszarach wiejskich. Procesy i czynniki degradujące na obszarach rolniczych. Świadczenia ekosystemowe i ich znaczenie w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego. Krajobraz rolniczy – syntezą powiązań elementów przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 

 

Bielska A., A. Kupidura, 2013. Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Kamiński Z., 2008: Współczesne planowanie wsi w Polsce – zagadnienia ruralisty. Wyd. PŚ, Gliwice.

Artykuły z czasopism i opracowania naukowe ze źródeł internetowych.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 

 

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja,