[ MENU DODATKOWE ]


Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka

« wstecz

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka

Ornamental plants in human surrounding

Język wykładowy

 
polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

I°, II°

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 

1(0,6/0,4)

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Prof. dr hab. Danuta Kozak

Jednostka oferująca moduł

 
 

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

Cel modułu

 
 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat: znaczenia roślin ozdobnych w życiu człowieka, walorów dekoracyjnych roślin, wymagań środowiskowych, zastosowania różnych grup roślin ozdobnych.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Treści modułu obejmują wiedzę z zakresu wpływu roślin ozdobnych na zdrowie i samopoczucie człowieka, zastosowania roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin na rabatach i kwietnikach, zastosowania drzew i krzewów ozdobnych w terenach zurbanizowanych, kompozycji roślinnych we wnętrzach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 
 

1.Ciereszko B., Rak J. 2005. Mieszkamy wśród kwiatów. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

2.Czekalski M. 1996. Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz. Wyd. AR Poznań.

3.Krause J., Lisiecka A. Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Wyd. AR w Poznaniu.

4.Kresadlova L., Vilim S. 2006. Cebulowe rośliny ozdobne. Wyd. Natalis, Warszawa.

5.Marcinkowski J. 2002. Byliny. PWRiL, Warszawa.

6.Nizińska A. 2008. ABC florystyki. Hortpress sp. zoo. Warszawa.

7.Seneta W., Dolatowski J. 2011. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 
 
 

Wykłady, dyskusja