[ MENU DODATKOWE ]


Rolnictwo ekologiczne. Mity i rzeczywistość

« wstecz

 

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 
Rolnictwo ekologiczne - mity i rzeczywistość

Ecological farming - myths and reality

Język wykładowy

 
Polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)

studia I0,II0

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 
1,0
0,5/0,5

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Prof. dr hab. Edward Pałys

Jednostka oferująca moduł

 
 

Katedra Ekologii Rolniczej

Cel modułu

 
 

Moduł obejmuje zasady rolnictwa ekologicznego, w tym zasady dotyczące zmianowania, metody nawożenia, ochrony roślin i uprawy roli oraz chowu zwierząt, specyficznych dla tego systemu produkcji rolniczej.

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Geneza rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne w świecie, Europie i Polsce-aktualny stan. Rozwiązania legislacyjne regulujące system rolnictwa ekologicznego. Przebudowa gospodarstwa na produkcję w systemie rolnictwa ekologicznego, certyfikacja gospodarstwa ekologicznego, dotacje dla gospodarstw ekologicznych. Zmianowanie w gospodarstwie ekologicznym, nawożenie, ochrona roślin, uprawa roli. Ekologiczny chów zwierząt. Zasady przetwórstwa surowców ekologicznych.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 
 

1. Tyburski J., Żakowska-Biemaus S.: 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Golinowska M.: 2013. Rozwój rolnictwa ekologicznego, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

3.Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Błażej: 2011. Kompendium rolnictwa ekologicznego, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.Siebenicher G.E.: 2007. Podręcznik rolnictwa ekologicznego, wyd. PWN, Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 
 
Wykład, dyskusja.