BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Publikacje

« wstecz

 

 

Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimych ras owiec, pod redakcją prof. dr hab. T.M. Gruszeckiego, Lublin 2012, ISBN:978-83-9333059-4-0

 

 

 

 

2015

 

 1. Murawski M., Schwarz T., Grygier J., Patkowski K., Oszczeda Z., Jelkin I., Kosiek A., Gruszecki T.M., Szymanowska A., Skrzypek T., Zieba D.A., Bartlewski P.M.: The utility of nanowater for ram semen cryopreservation. Experimental Biology and Medicine, 240; 611-617, 2015 doi: 10.1177/1535370214557219
 2. Junkuszew A, Milerski M., Bojar W., Szczepaniak K., Le Scouarnec J., Tomczuk K., Dudko P., Studzińska M.B., Demkowska-Kutrzepa M. , Bracik K.: Effect of various antiparasitic treatments on lamb growth and mortality Small Ruminant Research 123, 305-312, 2015
 3. Ognik K., Patkowski K., Gruszecki T., Kostro K.: Redox status in the blood of ewes in the perinatal period and during lactation. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 59, 557-561, 2015
 4. Greguła-Kania M., Karpiński M., Gruszecki T.M., Milewski S., Drozd L., Patkowski K., Czyżowski P., Goleman M., Tajchman K., Kondracki M., Wiercinska K., Szymanowska A.: Analiza zróżnicowania genetycznego nowo wytworzonych populacji owiec i ras wyjściowych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11,4, 21-29, 2015
 5. Szymanowska A., Patkowski K., Gruszecki T.M., Szymanowski M., Grela E. R., Mirosław M.: Effect of alfalfa protein-xanthophyll concentrate (PX) dietary supplementation on ewe milk performance and offspring growth. Roczniki Naukowe PTZ, t.11, nr.4, 43-49, 2015
 6. Lipiec A., Gruszecki T.M., Warda M., Bojar W., Junkuszew A., Kulik M., Greguła- Kania M.: Nutritional well-being of sheep under free-range grazing system on natural dry grasslands. Med. Wet. 2015, 71 (1), 41-45
 7. Junkuszew A., Gruszecki T.M., Lipecka Cz., Dudko P., Bojar W., Bracik K., Kasha M., Greguła-Kania M., Wiercińska K.: Analiza wzrostu jagniąt syntetycznych linii plenno-mięsnych BCP i SCP Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 11 (2015), nr 2, 9-16
 8. Gruszecki T.M., Pięta M.: Nauka dla owczarstwa Lubelszczyzny. Przegląd Hodowlany, 4, 21 - 23, 2015
 9. Greguła-Kania M., Gruszecki T.M., Junkuszew A., Bojar W.: Zgłoszenia wynalazku w UPRP: ,,Sposoby identyfikacji jagniąt syntetycznych linii BCP i SCP o przydatnym w hodowli składzie tkankowym tuszy" 30.12.2015
 10. Dudko P., Nazar K., Junkuszew A.: Rola procesu metylacji DNA - praktyczne zastosowania oraz możliwe kierunki badań. Przegląd Hodowlany, 6, 21 - 22, 2015
 11. Kulik M., Warda M., Gruszecki T., Tatarczak M., Patkowski K.: Ocena zagrożeń i metod ochrony muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea w rezerwacie przyrody Stawska Góra. Łąkarstwo w Polsce. 2015, 18, 145-157
 12. Warda M., Kulik M., Gruszecki T., Lipiec A., Zubel R.: Walory przyrodnicze wybranych muraw psammofilnych w warunkach wypasu owiec w rezerwacie przyrody Kózki. Łąkarstwo w Polsce. 2015, 18, 229-239

 

 

2014

 

 1. Kosior-Korzecka U., Radwańska P., Witkowska K., Patkowski K., Wójcik M., Wessely-Szponder J., Bobowiec R. Kissspeptin-10 and peptide 234 modulate GnRH-induced follicle-stimulating hormone secretion from anterior pituitary cells of prepubertal lambs in vitro. Medycyna Weterynaryjna 70 (10), 599-603, 2014
 2. Olech M, Kubiś P., Lipecka Cz , Junkuszew A, Gruszecki T.M., Kuźmak J. 2014 Presence of specific antibodies and proviral DNA of small ruminant lentiviruses in lambs in their first weeks of life Bull Vet Inst Pulawy 58, 507-511
 3. Baruk A. I., Iwanicka A., Gruszecki T.M.: Wybrane postawy i zachowania polskich nabywców wobec żywności niszowej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. XVI, 4, 22-27, 2014
 4. Baruk A. I., Iwanicka A., Gruszecki T.M.: Zachowania rynkowe nabywców finalnych a pochodzenie produktu. „Marketing i Rynek” 8, 982-987, 2014
 5. Rokicki T., Gruszecki T.M., Szymanowska A.: Wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się produkcją owczarską na przykładzie województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. XVI, 3, 254 - 258, 2014
 6. Szymanowska A. Rokicki T., Gruszecki T.M.: Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. XVI, 5, 196-200, 2014
 7. Bojar W., Junkuszew A., Gruszecki T.M. 2014 Kapitał intelektualny i zaufanie w inicjatywie klastrowej Jagnięcina z Lubelszczyzny na przykładzie rolników zrzeszonych w Regionalnym Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie monografia pt. „Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”, red. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voroninastr. Wydawnictwo TNOiK Lublin –Toruń, 95-110 ISBN 978-83-7285-757-6
   

   

 

2013

 

 1. Gruszecki T.M., Bojar W., Junkuszew A., Szymanowski M., Ciesielczuk M.: Wartość rzeźna jagniąt rodzimej rasy utrzymywanych w warunkach chowu wolnego na terenach przyrodniczo cennych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 5, 94-96, 2013
 2. Liśkiewicz M., Gruszecki T.M., Greguła Kania M.: Quantitative and qualitative analysis of live sheep production from mass breeding system. Part. II. Slaughter value of live sheep and analysis of determinants of sheep breeding sector functioning. Annales UMCS, vol. XXXI (3), sec.EE., 18-26, 2013
 3. Baruk A. I., Gruszecki T.M.: Znajomość nabywców jako podstawa zarządzania ich doświadczeniami. W.: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa (monografia) pod redakcją J. Brzóski i J. Pyki, Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2013, 254-262 
 4. Gruszecki T.M., Pięta M., Lipecka Cz., Szymanowska A., Junkuszew A., Greguła-Kania M., Patkowski K., Szymanowski M., Bojar W.: Owca uhruska i syntetyczne linie BCP i SCP na Lubelszczyźnie. Monografia pod redakcją T.M. Gruszeckiego i M. Pięty: ALF-GRAF Lublin 2013
 5. Gruszecki T. M., Junkuszew A., Pięta M., Szymanowska S, Bojar W., Frydrych M., Greguła-Kania M., Patkowski K., Szymanowski M., Wiercińska K.: Wartość rzeźna jagniąt z chowu masowego w województwie lubelskim. Przegląd Hodowlany 3, 18-19, 2013
 6. Lipecka Cz., Junkuszew A., Kuźmak J., Gruszecki T.M., Kozaczyńska I. Olech M., Bojar W., Osiński Z.: Influence of small ruminant lentivirus infection on reproductive traits in ewes. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 57, 1, 15-18, 2013
 7. Gruszecki T.M., Litwińczuk Z., Patkowski K., Chabuz W., Sawicka-Zugaj W., Słomiany J.: Pierwotne rasy zwierząt hodowlanych w Parku. W.: Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. pod redakcją Romana Reszela i Tadeusza Grądziela, 193-196, 2013
 8. Kolstrung R., Stachurska A., Pięta M., Silmanowicz P.: Hoof Wall angulation In the horse (Equus caballus). Medycyna Weterynaryjna, 69, 3,181-186, 2013
 9. Stachurska A., Pięta M., Kloc A., Bocian K., Cebera M.: Behavioural response to the toy in adult horses of various breeds, sexes and ages. Annales UMCS, EE, XXXI, 4, 61-67, 2013
 10. Pluta M., Patkowski K., Gasińska B., Bryczek E.: Behavior and interactions in and between herds of Polish Konik horse and Uhruska sheep during mixed-species grazing practice. Annales UMCS, EE, XXXI,1, 49-58, 2013
 11. Szymanowska A., Mirosław M., Patkowski K.: Wsparcie finansowe gospodarstw niskotowarowych na Lubelszczyźnie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV, 5, 305-310, 2013
   

 

2012

 1. Baruk A., Iwanicka A., Gruszecki T.M.: Zarządzanie wiedzą klienta jako katalizator sukcesu na rynku niszowym. Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2(18), 139-159, 2012
 2. Bobowiec R., Kosior-Korzecka U., Patkowski K., Gruszecki T., Tusińska E.: Reproductive performance of PLS and BCP ewes exposed to hCG at the follicular phase of the estrous cycle. Medycyna Weterynaryjna 68 (4), 226-230, 2012
 3. Gruszecki T.M., M. Greguła-Kania, R. Niżnikowski, M. Pięta, K. Kostro, A. Szymanowska, A. Miduch, E. Strzelec.: Effect of PRNP gene polymorphism on reproductive performance of mother sheep and their offspring growth. Bull Vet Inst Pulawy 56,3, 279-282, 2012
 4. Szymanowska A., Mirosław M., Patkowski K.: Ocena realizacji programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych na terenie powiatu lubelskiego w latach 2009-2011, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu T.XIV, z.3, 402-405, 2012
 5. Greguła-Kania M. "Effect of calpastatin gene polymorphism on lamb growth and muscling" Annals Animal Science 12 (1) 2012 63-72
 6. Kosior-Korzecka U., Patkowski K., Bobowiec R., Wójcik M., Tusińska E.: Sustained opposite relationships between anabolic hormones in preweaning triplet lambs born to obese mothers. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 56, 1, 109-114, 2012
 7. Ognik K. Patkowski K., Grela E. R.: Effect of a protein-xanthophyll concentrate from alfalfa and sex of lambs on their blood redox profile. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol. 56, 2, 165-169, 2012
 8. Leszczyńska D., Patkowski K., Gryta A.: Analiza produkcyjności gospodarstw ekologicznych w powiecie kraśnickim (województwo lubelskie). Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 17321719, Nr 6, 13-16, 2012.
 9. Liśkiewicz M., Gruszecki T.M., Greguła Kania M.: Quantitative and qualitative analysis of live sheep production from mass breeding system. Part I. analysis of procurement rate and prices of live sheep. Annales UMCS, vol. XXX (4), sec.EE., 106-114, 2012
 10. Lipiec A., Gruszecki T.M., Kostro K., Gliński Z., Greguła Kania M.: Free range farming of small ruminants as a way to conserve natural plant habitats. Rozdział w monografii Biodiversity and regional development pod redakcją W. Bojar, F., Diniz, A. Junkuszew. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" Toruń, ISBN 978-83-7285-634-0, 199-212, 2012
 11. Gruszecki T.M., . Lipiec A., Bojar W., Junkuszew A., Szczepaniak K.: Dobrostan owiec rasy świniarka w systemie wolnego utrzymania. Rozdział w monografii Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimych ras owiec, pod redakcją prof. dr hab. T.M. Gruszeckiego, Lublin 2012, ISBN:978-83-9333059-4-0
 12. Baruk A. J., Gruszecki T. M., , Greguła-Kania M.: Wiedza klientów jako kluczowy zasób rynkowy współczesnych przedsiębiorstw . Praca zbiorowa pod redakcją J. Pyki, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora" Katowice, 2012, 15-25 ISBN 978-83-85587-30-9
 13. Szymanowska Anna: Koźlęcina - bogate źródło składników odżywczych. Zastosowanie lnu i inuliny w żywieniu i żywności. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej t IX. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego "Progress" Monografia pod red. A. Czech i R. Klebaniuk, 91-99, ISBN 978-83-927698-6-6, Susiec
 14. Junkuszew A, Bojar W.: Livestock breeding as a Chance for sustainable development of the region. Rozdział w monografii " Biodiversity and regional development" pod redakcją Bojar W., Diniz F., Junkuszew A. Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" Toruń, 2012, 179-193 ISBN 978-83-7285-634-0
 15. Pięta M., Stachurska A.: "Conservation of animal genetic diversity in Poland". Rozdział w monografii "Biodiversity and Regional Development". Ed. Bojar W., Diniz F., Junkuszew A., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" Toruń, 2012, 89-113. ISBN 978-83-7285-634-0
 16. Anna Wróblewska, Ernest Stawiarz, Tomasz M. Gruszecki: Dendroflora Rezerwatu Przyrody "Kózki" w warunkach wypasu owiec oraz jej znaczenie jako źródła pożytku dla owadów. Monografia "Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 200 z wykorzystaniem rodzimych ras owiec" 2012, 44-53, ISBN:978-83-9333059-4-0
 17. Baruk A.I., Gruszecki T.M., Szymanowska A.: Oczekiwania Polaków wobec wybranych marketingowych bodźców komunikacyjnych (na przykładzie jagnięciny) - wyniki badań empirycznych Rozdział w monografii pod redakcją Marcina Gębarowskiego, Lucyny Witek, Beaty Zatwarnickiej-Madury, Marketing - aktualne problem i kierunki ewolucji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, 19-28, ISBN 978-83-7199-729-7

 

2011

 1. Lipecka C., Junkuszew A., Kuźmak J., Gruszecki T.M., Olech M.: Mortality of mother sheep and progeny in a maedi visna (MVV) infected flock. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 55, 361-365, 2011
 2. Gruszecki T.M., Strupieniuk Z., Patkowski K., Słomiany J.: Wykorzystanie owiec do czynnej ochrony przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przegląd Hodowlany 12, 14-15, 2011
 3. Baruk A, Gruszecki T., Szymanowska A.: Komunikacja marketingowa na rynku jagnięciny w Polsce - wyniki badań empirycznych, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Wydawnictwo TNOiK, Katowice 2011, s. 13-25 (ISBN - 978-83-85587-29-3).
 4. Gruszecki T.M., Lipecka C., Pięta M., Szymanowska A., Bojar W., Junkuszew A., Greguła-Kania M., Patkowski K., Szymanowski M, Miduch A.: Małe przeżuwacze w województwie lubelskim - stan obecny, zamierzenia na przyszłość/proponowane rozwiązania. Wiadomości zootechniczne, XLIX, 2011, 3, 19-26
 5. Gruszecki T.M., Bielińska E.J., Chmielewski T.J., Warda M., Wróblewska A., Bojar W., Chmielewski S., Grzywaczewski G., Lipiec A., Junkuszew A., Kitowski I.: The use of extensive sheep grazing as a method of active protection within natura 2000 selected habitats. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Vol. VIII, 38-48, 2011
 6. Chmielewski S., Chmielewski T.J., Gruszecki T.M.: Przemiany krajobrazów wydmowych na przykładzie obszarów Natura 2000 w dolinie dolnego Bugu. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2011, 8, 5-12
 7. Bojar W., Gruszecki T.M., Junkuszew A.: Sustainable development of rural areas in the development strategy of the Lublin Region, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Bojar, ECO-Menagement for sustainable regional development -TNOiK Toruń, 193-212, 2011, ISBN: 978-83-7285-626-5
 8. Warda M., Kulik M.A., Gruszecki T.: Charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych w rezerwacie przyrody "Kózki" oraz próba ich czynnej ochrony przez wypas owiec rasy świniarka. Annales UMCS, LXVI(4), E, 1-7, 2011
 9. Stachurska A., Kolstrung R., Pięta M., Silmanowicz P.: Hoof size as related to body size in the horse (Equus caballus). Anim. Sci. Pap. Rep., 29, 3, 213-222, 2011.
 10. E. Bojar, W. Bojar: Klastry w rolnictwie (w:) Procesy formułowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce . Integracja, kooperacja, klastering, praca zbiorowa red. R. Borowiecki, T. Rojek, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2011; ISBN 978-83-625-11-90-7
 11. Klebaniuk R., Patkowski K., Kowalczuk-Vasilev E.: Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. XLIV,1, 67-81, 2011
 12. Greguła-Kania M.:New allelic variant of the ovine calpastatin gene. African Journal of Biotechnology 10 (61) 2011

 

2010

 1. Lipecka Cz, Olech M.,. Gruszecki T. M., Junkuszew A., Kuźmak J.: Haematological and biochemical parameters in blood of lambs born to maedi-visna virus-infected and uninfected ewes. Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy, 2010, 54, 135-139
 2. Junkuszew A., Chałabis- Mazurek A., Gruszecki T.M., Wałkuska G., Bojar H.: Effect of prophylactic organic selenium preparations on some parameters of lamb muscle tissue quality. Annals of Animal Sciences, 2010, 3, 267-274
 3. Stachurska A., Pięta M., Phaff Ussicng A., Kaproń A., Kwiecińska N.: Difficulty of cross-country obstacles for horses competing in Three Day Events. Applied Animal Behaviour Science, 2010, 123, 3-4, 101-107
 4. Lipecka C., Szymanowska A., Szymanowski M., Junkuszew A., Gruszecki T. M., Kuźmak J., Olech M: Milk yield and quality in sheep with maedi-visna virus. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2010, t.6, nr 1, 51-61
 5. Bielińska E.J., Gruszecki T.M.: Wpływ wtórnej sukcesji roślinnej na aktywność enzymatyczną gleb wybranych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Roczniki Gleboznawcze, 2010
 6. Szymanowska A., Patkowski K., Miduch A., Milerski M.: Correlation between mammary gland morphology and gland cistern size to lactation milk yield in goat. Annales UMCS EE, 2010, 28, 4, 36-43
 7. Patkowski K, Szymanowska A., Pięta M.: Productivity of the uhruska seep ewes fed with hay-silage with addition of Festulolium. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2010, 4,
 8. Junkuszew A., Kuźmak J., Bojar W., Olech M., Osiński Z.: Wirus maedi-visna (MVV) w stadach owiec - zagrożenia i skala problemu. Przegląd Hodowlany, 2010, 9, 22-25
 9. Lipecka C., Gruszecki T.M.: Owczarstwo polskie wczoraj, dziś ale co dalej. Przegląd Hodowlany, 2010, 3, 1-4
 10. Junkuszew A.: Wzrost i wartość rzeźna jagniąt pochodzących ze stada zakażonego wirusem maedi-visna. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego W Lublinie, 2010, zeszyt 344, ISBN 1899-2374
 11. Bojar W., Junkuszew A.: Environmental aspects of regional development - Asbestos regional managment-diagnosis and perspectives. The ecological consciousness of the individuals who use the products containing asbestos in the rual households presented on the case study from three localities within Serokomla municipality. Monografia. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora" Toruń, 2010, 81-90, ISBN 978-83-7285-530-5
 12. Junkuszew A., Bojar W, Gruszecki T. M., Barłowska J., Kuchtik J., Kolejko M., Cieślar R., Jarosińska A.: Lublin region- ecological region of the XXI century. Is ecological Animals production the future of nutritional economy of the Lublin region? Monografia. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora" Toruń, 2010, 55-76, ISBN 978-83-7285-580-0
 13. Kolejko M., Bojar W., Junkuszew A.: Lublin region- ecological region of the XXI century. Natural fish farming in small water bodies in Polesie as an alternative to the region’s intensive fish farming. Monografia. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora" Toruń, 2010, 225-238, ISBN 978-83-7285-580-0

 

2009

 1. Pięta M., Patkowski K.: Milk yield and chemical composition in ewes kept in pasture and indoor system of maintenance. Annales UMCS, 2009, EE, XXVII, 2, 1-11.
 2. Pięta M., Patkowski K.: The content of mineral elements in two lamb genotypes dependent on the system of maintenance. J. Elementol., 2009, 14, 3, 527-537.
 3. Wójcik M., Martelli F., Bobowiec R., Patkowski K., Chałabis Mazurek A., Wałkuska G.: Influence of diet kation-anion difference (DCAD) on plasma acid-base status in pregnant sheep. Medycyna Wet. 2009, 65 (10), 679-682.
 4. Kostro K., Jarosz Ł., Gruszecki T. M., Junkuszew A., Wojcicka-Lorenowicz K., Lipecka C.: "Utility of haptoglobin assay for sheep welfare and health status evaluation in pre-slaughter period" Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 2009, 53, 1, 111 - 116
 5. Gruszecki T.M., Junkuszew A., Bojar W.: Ekologiczna produkcja zwierzęca szansą dla Lubelszczyzny. Ekolubelszczyzna XXI wieku. Podnoszenie świadomości o żywności ekologicznej mieszkańców regionu Monografia pod redakcją E. Bojar i K. Pylak TNOiK Toruń 2009, 67-85
 6. Szymanowska A., Gruszecki T.M., Lipiec A., Patkowski K.: Fatty acid content in meat from goat kids fed linseed-supplemented mixture. Annales UMCS, 2009, EE, XXVII, 2, 34-40

2008

 1. Bojar W.: Development of Agricultural Clusters - a Chance for Economic Growth in Rural Areas. (in:) Partnerships, Clusters and Networks in knowledge based economy. La Haute Ecole, Blaise Pascal, Arlon Belgium str. 75-82, 2008
 2. Bojar W.: Znaczenie grup producenckich w rozwoju klasteringu na obszarach wiejskich w regionie lubelskim (w:) Aktualne problemy zarządzania organizacjami. Difin Warszawa str. 203-212, 2008
 3. Lipecka Cz., Gruszecki T.M., Junkuszew A.: Ocena efektów realizacji programu doskonalenia plenności owiec za lata 1996-2006. Rocz. Naukowe PTZ.t.4,nr 4,39-49, 2008
 4. Gruszecki T.M., Lipecka Cz., Junkuszew A.: Rozród maciorek syntetycznych linii BCP i SCP selekcjonowanych z uwzględnieniem typu urodzenia. Rocz. Naukowe PTZ, t.4,nr 4,159-166, 2008
 5. Klebaniuk R., Matras J., Patkowski K., Pięta M.: Effectiveness of Bio-Mos in sheep nutrition. Ann. Anim Sci., Vol. 8, 4, 369-380, 2008.

2007

 1. Bojar W.: Concentrations of Heavy Metals in Water and Bottom Sediments of Lakes in Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. TEKA tom 4, 2007
 2. Bojar W.: Możliwości rozwoju klastrów rolniczych w województwie lubelskim. Przegląd organizacji 9/2007 str. 28-31, 2007
 3. Bojar W.: The Role of Groups of Agricultural Producers in the Process of Custer-formation in the Lublin Region. w: E. Bojar Z. Olesiński (red.) The emergence and development of clusters in Poland. Difin str. 149-157, 2007
 4. Patkowski K., Pięta M.: System utrzymania a jakość mięsa jagnięcego. Żywienie człowieka i metabolizm. XXXIV, Nr 3/4, 1301-1308, Warszawa, 2007.
 5. Patkowski K.: Poziom owulacji u maciorek owcy uhruskiej utrzymywanych całorocznie w alkierzu i na pastwisku. Annales UMCS, EE, XXV, 2, 63-69, 2007.
 6. Pięta M., Patkowski K.: Jakość mięsa jagnięcego w zależności od żywienia matek. Żywienie człowieka i metabolizm. XXXIV, Nr 3/4, 1309-1315, Warszawa, 2007.
 7. Pięta M., Patkowski K.: Skład mineralny wełny i surowicy krwi owiec rasy świniarka jako wskaźnik oceny środowiska. Annales UMCS, EE, XXV, 2, 71-77, 2007.

2006

 1. Gruszecki T.M., Junkuszew A., Lipiec A., Lipecka Cz., Szymanowska A., Patkowski K., Szymanowski M.: Composition of fatty acids of muscle tissue of lambs fed feedstuff supplemented with flax seeds. Arch. Tierz., 49, Special Issue, 181-185, 2006
 2. Junkuszew A., Knapik L., Gruszecki T.M., Krupiński J.: Evaluation of factors affecting the repeatability of ultrasound measurements of the musculus longissimus in lambs. Arch. Tierz., 49, Special Issue, 305-309, 2006
 3. Karpiński M., Junkuszew A., Drozd L., Gruszecki T.M.: A phylogenetic comparison of wild sheep (Ovis musimon) and domestic sheep (Ovis aries )represented by BCP synthetic line using mitochondrial cytochrome b gene sequence analysis. Arch. Tierz., 49, Special Issue, 310-316, 2006
 4. Klebaniuk R., Pięta M., Patkowski K., Grela E.R.: Effect of feed diets for ewes on their lambs performance and meat quality. Animal. Science., 1, Supplement, 54-55, 2006.
 5. Kosior-Korzecka U., Bobowiec R., Lipecka Cz.: Fasting-induced Changes in Ovulation Rate, Plasma Leptin, Gonadotropins, GH, IGF-I and Insulin Concentrations During Oestrus in Ewes. J. Vet. Med A 53, 5-11, 2006
 6. Lipecka Cz., Kuźmak J., Junkuszew A., Kozaczyńska B., Gruszecki T.M.: The relations between breed and age associated susceptibility/resistance of sheep infection with meadi visna virus (MVV) Arch. Tierz., 49 Special Issue, 160-165, 2006
 7. Patkowski K., Pięta M., Lipecka C.: Effect of maintenance system on the reproduction of sheep as well as the level of some morphological and biochemical blood indicators. Archiv. Tierz., 49, Special Issue, 297-304, 2006.
 8. Stachurska A, Pięta M., Jackowski M., Tarnawa-Wójciga A.: Difficulty of obstacles at Hucul path - the events for Hucul horses. EJPAU, 9, 4, 2006. (dostęp http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-09.html).
 9. Stachurska A., Niewczas J., Pięta M., Markowski W.: The freestyle dressage competition as a test of the horse’s performance. Equine and Comparative Exercise Physiology, 3, 2, 93-100, 2006.
 10. Stachurska A., Pięta M., Jaworski Z., Ussing A.P., Pluta M.: Factors that influence coat hair length in primitive horses (Equus caballus). Journal of Food, Agriculture & Environment, 4, 1, 215-219, 2006.
 11. Stachurska A., Pięta M: Is there a relationship between coat colour, age and racing performance in horses? Ann. Anim. Sci., 6, 2, 249-255, 2006.
 12. Szymanowska A.: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji koźlęciny wysokiej jakości. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, zeszyt 305.
 13. Wójtowski J., Ślósarz P., Junkuszew A., Milerski M., Szymanowska A., Szymanowski M.: Application of ultrasound technique for cistern size measurement in dairy goats. Arch. Tierz., 49, 4, 382-388, 2006
 14. Gruszecki T.M., Bojar W.: Rola grup producentów rolnych w powstawaniu klastrów na terenach wiejskich. Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, 6, 48-52, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2006
 15. Bojar E., Bojar W.: Grupy producentów a klaster – doświadczenia lubelskie. Konkurencyjność regionu. Grona przemysłowe w regionie, Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały, AŚ Kielce, Rok 10, No 1, 1/2006

2005

 

 1. Kamińska A., Lipecka C.: - Wstępna ocena wzrostu jagniąt linii krzyżowniczej SCP i BCP. Roczniki Nauk Zootechniki z. 21, 61-64, 2005
 2. Szymanowska A., Gruszecki T., Lipecka C.: - Wpływ sezonu żywienia na zmiany jakościowe mleka koziego. Roczniki Nauk Zootechniki , z. 21, 131-134, 2005
 3. Kędziora A., Rola M., Bicka L., Junkuszew A., Lipecka C., Gruszecki T., Kuźmak J.: Izolacja i charakterystyka wirusa maedi visna owiec w Polsce. Medycyna Wet. 61 (7) 804-807, 2005
 4. Kędziora A., Junkuszew A., Lipecka C., Gruszecki M.T., Kuźmak J.: Podatność owiec różnych genotypów na zakażenie wirusem maedi-visna. Medycyna Wet. 61 (8), 943-945, 2005
 5. Junkuszew A., Gruszecki T.M.: Wyniki tuczu oraz wartości rzeźnej jagniąt tuczonych paszą zawierającą dodatek tłuszczu paszowego. Rocz. Nauk. Zoot.,Supl., 21, 81-84, 2005
 6. Junkuszew A., Gruszecki T.M.: Effect of storing lamb At temporary deep freezing on fatty acid profile. Ann.Anim. Sci.Suppl. 2, 71-74, 2005
 7. Gruszecki T.M., Junkuszew A.: Ochrona zasobów genetycznych owiec jako element ochrony różnorodności biologicznej obszarów wiejskich Polesia Zachodniego. 15 lat Poleskiego Parku Narodowego. Monografia pod red T. Chmielewskiego Warszawa, Lublin, Urszuli, 171-177, 2005
 8. Pięta M., Patkowski K.: Wpływ różnych czynników na wydajność wełny maciorek owcy uhruskiej. Annales UMCS, EE, XXIII, 8, 63-67, 2005
 9. Junkuszew A., Ringdorfer F.: Computer tomography and ultrasound measurement as methods for the prediction of the body composition of lambs. Small Ruminant Research 56, 121-125, 2005
 10. Bojar M., Bojar W.: 2005 Czynniki rozwoju lokalnego na przykładzie gmin powiatu lubelskiego. Zarządzanie rozwojem Lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej. Konkurencja i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej, 5, 203-248, Wyd. Politechniki Lubelskiej, 2005
 11. 40. Bojar E., Bojar M., Bojar W.: Rola funduszy unijnych w realizacji strategii gmin woj Lubelskiego. Badania ankietowe gmin w obszarach słabo rozwiniętych wschodniej polski. Zamojskie Studia i Materiały. Prawo i Administracja, Zeszyt 1, VII, 3(18), 343-356, 2005

 

Data aktualizacji 19 kwietnia 2016 r.