wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

 

 

 

I. Badania nad doborem środków transportu oraz racjonalizacją przewozów

Prace badawcze prowadzone w Katedrze skupiają się na wspomaganiu planowania i realizacji zadań transportowych. Badania obejmują zagadnienia związane z optymalizacją pracy środków transportu oraz z oceną wpływu organizacji zadań transportowych na zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Opracowany został system komputerowy do wspomagania tworzenia i optymalizacji harmonogramów pracy środków transportu. System umożliwia analizę czasu, w jakim realizowane jest zadanie transportowe oraz jakość tego rozwiązania.

Analizom poddawany jest stan polskiego systemu transportu drogowego na tle krajów Unii Europejskiej oraz jego powiązania z gospodarką narodową. Tematyka prac badawczych Katedry koncentruje się także wokół zagadnień poprawy jakości usług przewozowych poprzez zoptymalizowany dobór środków transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Mają tu znaczenie elementy logistyki spedycji, rozmieszczenie punktów odbioru i dostaw, stan i wyposażenie środków transportu oraz ich zdolność przewozowa niezbędna do wykonania zadania transportowego.

 

 

 

II. Zagadnienia bezpieczeństwa transportu

 

Badania obejmują zagadnienia związane z rolą, cechami, klasyfikacją i charakterystyką transportu na tle zasad funkcjonowania i logistyki systemu bezpieczeństwa. Badania dotyczą przewozu materiałów niebezpiecznych różnymi środkami transportu oraz zagrożeń z nimi związanych. Pracownicy Katedry prowadzą analizę przyczyn wypadków drogowych i sposoby poprawy stanu bezpieczeństwa w Polsce na tle innych krajów UE. Prowadzone są także prace badawcze związane z bezpiecznym transportem ładunków oraz wybranymi aspektami funkcjonowania publicznego transportu miejskiego.

 


III. Zespoły robocze maszyn rolniczych i procesy produkcyjne w rolnictwie

1.   Badania weryfikacyjne przydatności modelu teoretycznego świń rosnących w procesie kształtowania warunków środowiskowych oraz w doskonaleniu metod projektowania wentylacji

Badania terenowe w zakresie weryfikacji przydatności modelu teoretycznego zwierząt obejmujące inwentaryzację technologii, właściwości termiczne, zużycie paszy w procesie tuczu i pomiary warunków środowiskowych w wybranych chlewniach na terenie woj. lubelskiego. Analizując wnioski wynikające z uzyskanych wstępnych wyników badań planuje się określenie skali zjawiska parowania wody i sprawności wentylacji w badanych obiektach. Celem tych badań jest m.in. opracowanie zaleceń w zakresie doskonalenia metody rachunku bilansowego ciepła, pary wodnej i dwutlenku węgla w procesie oceny i projektowania wydajności wentylacji. Planuje się wykorzystać nowoczesną aparaturę do pomiaru stężeń szkodliwych gazów w obiektach inwentarskich. Uzyskane rozwiązania mogą mieć duży wpływ na jakość i przebieg procesu produkcji trzody, a w szczególności na dobór środków technicznych do realizacji procesów technologicznych.

2.   Opracowanie założeń systemu ekspertowego dla potrzeb rolnictwa

Badania mające na celu opracowanie aplikacji sterującej przetwarzaniem informacji zawartych w bazach danych, będącej szkieletem projektowanego systemu ekspertowego dla producentów bydła. W projektowanych modułach systemu ekspertowego rozpatrywane są technologie utrzymania oraz doju bydła mlecznego. Zaprojektowana modułowa struktura systemu umożliwia jego rozbudowę o nowe elementy doradztwa komputerowego. Stworzona aplikacja zarządzająca bazami danych zapewnia użytkownikowi przegląd wszystkich możliwych do wdrożenia w jego gospodarstwie systemów utrzymania zwierząt, technologii doju wraz urządzeniami do schładzania mleka oraz dobór najwłaściwszych rozwiązań w oparciu o zadane kryteria wyboru. Działanie systemu jest sukcesywnie weryfikowane na kolejnych gospodarstwach z regionu środkowo wschodniej Polski.

3.   Optymalizacja konstrukcji zespołów roboczych maszyn rolniczych

      Prace badawcze nad rozwojem metod optymalizacji konstrukcji zespołów roboczych maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej z wykorzystaniem metod komputerowych. Dokonano klasyfikacji obrotowych zespołów roboczych maszyn rolniczych niezależnie od ich przeznaczenia oraz w zależności od cech geometrycznych wynikających z położenia osi obrotu względem ustalonego kierunku (kierunku jazdy maszyny lub agregatu). Takie podejście uprościło analizę geometryczno-kinematyczną samego ruchu. Do opracowania wyników analizy wykorzystano odpowiednie programy komputerowe (Mathcad). Okazało się to przydatne gdyż procedury obliczeniowe były wielokrotnie powtarzane na etapie oceny jakości pracy i doskonalenia już istniejących konstrukcji oraz w fazie opracowywania nowych rozwiązań.