srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

Kierunki badań

« wstecz

Kierunki badań

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 1. biologia i ekologia owadów dziko żyjących i hodowlanych w agroekosystemach. Biologia wybranych taksonów grup fauny wodnej (wodopójki, chrząszcze wodne, chruściki) i lądowej (chrząszcze stonkowate i sprężykowate, przylżeńce oraz ptaki) ekosystemów naturalnych oraz przekształconych - w aspekcie ochrony fauny i środowisk.
 2. wpływ czynników środowiskowych oraz antropopresji na wybrane organizmy zwierzęce i biocenozy oraz owady użytkowe; w tym badania asożytów owadów
 3. uwarunkowania bioróżnorodności fauny środowisk naturalnych i antropogenicznie przekształconych oraz ocena wartości bioindykacyjnej gatunków i zespołów zwierzęcych;
 4. badania specyficznych biomarkerów biochemicznych, mikrobiologicznych i molekularnych - na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym - u wybranych gatunków ślimaków lądowych, jakobiowskaźników zanieczyszczenia środowiska.
 5. Wykonywanie zleceń i ekspertyz dla potrzeb zrównoważonego rolnictwa i gospodarki leśnej oraz inwestycji w środowisku naturalnym z uwzględnieniem potrzeb i wymogów ochrony środowiska.
 6. Badania nad gatunkami wolnożyjącymi dla potrzeb le.snictwa i gospodarki łowieckiej

 

Tematy badawcze, które będą realizowane od początku 2017 roku:

 

ZKZ/DS./5 - Badania nad biologią owadów dziko żyjących i hodowlanych oraz ich wybranych pasożytów; ZKZ/DS./6 – Badania faunistyczno-ekologiczne bezkręgowców w zbiornikach wodnych i agroekosystemach; ZKZ/DS./7 – Uwarunkowania bioróżnorodności fauny środowisk naturalnych i antropogenicznie zmienionych; ZKZ/BW/2 - Optymalizacja gospodarki łowieckiej populacjami zwierząt dzikich

 

Tematy które będą realizowane do końca 2016 roku:

ZKZ/DS/1 - Badania nad bionomią owadów, ZKZ/DS/3- Fauna bezkręgowców zbiorników astatycznych Lubelszczyzny, ZKZ/DS/4- Uwarunkowania bioróżnorodności fauny środowisk naturalnych i antropogenicznie zmienionych. Kontynuowano także badania nad zróżnicowaniem populacji wybranych taksonów ślimaków lądowych na podstawie badań biochemicznych, mikrobiologicznych i molekularnych.

 

Tematy zlecone ze środków zewnętrznych realizowane przez pracowników Zakładu Ekologii Zwierząt i Łowiectwa w ostatnich pięciu latach:

ZKE/U-6 „Wpływ sposobu i organizacji zimowego dokarmiania jeleniowatych na poziom szkód wyrządzanych w drzewostanach i kondycję populacji”;

ZKZ/U-18„Stabilizacja populacji jelenia szlachetnego w Borach Stobrawskichw oparciu o wsiedlenia z hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Kluczbork”;

ZKZ/U_46„Program odbudowy populacji zająca w Nadleśnictwie Krzystkowice w oparciu o zwierzęta z kwaterowej hodowli w Nadleśnictwie Świebodzin na lata 2011- 2014”,

ZKZ/U-54 „Opracowanie liczebności i zagęszczenia zająca na terenie OHZ Rudnik – Nadleśnictwo Rudnik”,

ZKZ/U-96„Planowanie pozyskania zwierzyny na podstawie ogólnokrajowej sieci monitoringu szkód”,

ZZE/U-16„Ochrona żółwia błotnego Emysorbicularis – założenie nadajników i pomiary telemetryczne, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-228/09 pn. „Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim”,

ZKZ/U-52„Ochrona żółwia błotnego Emysorbicularis – założenie nadajników i pomiary telemetryczne - 2014 r.”

 

Tematy realizowane w kooperacji z innymi jednostkami:

Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach programu PLo2 “Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, strony przyznające fundusze: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marszałek Województwa Pomorskiego) – faza opracowywania wyników

„Chrząszcze (Curculiono-idea, Chrysomeloidea) i ich rośliny żywicielskie zagrożonych siedlisk kserotermicznych: wnioskowanie o interakcjach ewolucyjnych i ekologicznych na podstawie analizy barkodów DNA”. (ISEZ PAN) UMO-2011/01/B/NZ8/01491; 2011-2015 – faza opracowywania wyników.

Interakcje między chrząszczami a endosymbiotyczną bakterią Wolbachia: znaczenie niszy ekologicznej”. (ISEZ PAN) UMO-2013/11/D/NZ8/00583; 2013-2017.

Projekt nr: 297267 „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu BIOSTARTEG

W latach 2012-16 udział w krajowym programie pt. 73x201E;KIK/25 Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. Lubelskim73x201D; realizowanym przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) z Puław.

Udział w krajowym programie Monitoring Ptaków Polski (MPP) realizowanym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: (1)78x201E;Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) 78x201D; (2)78x201E;Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW)", (3) 78x201E;Monitoring Gatunków Rzadkich (MGR) - ocena stanu krajowej populacji podgorzałki i wodniczki". MN.

 

Osiągnięcia jednostki

 

Do ważniejszych osiągnięć Katedry należy:

 • opublikowanie danych dotyczących akumulacji radioaktywnych izotopów pierwiastków: strontu 90, ameryku 241 i plutonu w szkielecie osobników południowo-wschodniej populacji płomykówki (Tyto alba),
 • opracowanie zagadnień z zakresu rozmieszczenia i liczebności żurawia (Grusgrus) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego oraz opublikowanie danych dotyczących biologii, ekologii i fenologii sów w tym pójdźki Athenenoctua na Lubelszczyźnie,
 • opracowanie zagrożeń bezpieczeństwa lotów statków powietrznych na Lotnisku Wojskowym w Dęblinie w aspekcie kolizji z ptakami,
 • określenie zróżnicowania fauny ptaków w odniesieniu do ptaków wodno-błotnych bytujących na stawach rybnych w Samoklęskach, Starym Brusie, Pieszowoli, Czesławicach, Garbowie i Lipniaku oraz wpływ wieku karpia na preferencje siedliskowe lęgowych gatunków ptaków wodno-błotnych na rybnych stawach hodowlanych.
 • przedmiotem kolejnych badań były gniazda ptaków wodno-błotnych, jako siedlisko gatunków litoralowych, ponadto analizowano zmiany jakościowe i ilościowe w ornitofaunie krajobrazów hydrogenicznych Lubelszczyzny,
 • zaprezentowanie w monografii dotyczącej środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny zwierząt tego obszaru. Jest to pierwsze i duże przedsięwzięcie prezentujące całościowo środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny,
 • efektem badań w zakresie stonkowatych było wykrycie nowego gatunku Alticacarinthiaca w faunie Polski, opisanie interesujących i rzadkich gatunków stonkowatych w Poleskim Parku Narodowym oraz nowych stanowisk rzadkiej stonki Macropleaappendiculata,
 • charakterystyka epidemiologiczna flory bakteryjnej związanej z mięczakami oraz wykorzystanie ślimaków, jakobiowskaźników zanieczyszczenia środowiska,
 • określenie współczesnego rozmieszczenia geograficznego pijawki lekarskiej (Hirudomedicinalis) w Polsce oraz odkrycie 7 nowych dla fauny Polski gatunków chruścików (Trichoptera).