[ MENU DODATKOWE ]


Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

« wstecz

W dniu 8 grudnia 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.
        
Zadania projektu:
 
1. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w Uczelni poprzez podjęcie działań wzbogacających formy procesu dydaktycznego, niefinansowanych w inny sposób z budżetu państwa ani z przychodów własnych Uczelni na kierunku biotechnologia, specjalność: biotechnologia rolnicza i biotechnologia medyczna;
 
2. Wypłacenie 15 stypendiów w wysokości 1000 złotych miesięcznie przez okres 27 miesięcy;
 
3. Przeprowadzenie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszego roku z matematyki i fizyki w wymiarze godzinowym 120 godzin, w 2 grupach liczących maksymalnie 20 osób.
        

Realizacja ww. zadań będzie trwała do dnia 15 marca 2012 r.