[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

« wstecz

*** STRONA W BUDOWIE ***

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

Suszarnictwo;

Przemiał ziarna zbóż;

Ocena właściwości technologicznych mąki;

Produkcja przetworów zbożowych w tym w szczególności piekarnictwo i produkcja makaronu;

Fortyfikacja żywności dodatkami prozdrowotnymi;


 • inżynieria przetwórstwa spożywczego

 

 

 

prof. dr hab. Dariusz Dziki

 

 

Katedra Techniki Cieplnej

Inżynieria i aparatura rolno-spożywcza;

Inżynieria i przetwórstwo spożywcze; Inżynieria i przetwórstwo paszowe;

Układy aspiracyjne w zakładach rolno-spożywczych;

Baro-termiczna obróbka (ekstruzja) surowców roślinnych na cele spożywcze i paszowe;


 • inżynieria rolnicza

 

 

prof. dr hab. Leszek Mościcki

 

Katedra Inżynierii Procesowej

Techniki integrowanej produkcji buraków cukrowych i cukru;

Właściwości mechaniczne tkanek roślin;

Agrolotnicze zabiegi ochrony roślin;

Biologiczna ochrona kukurydzy;


 • inżynieria rolnicza
 • procesy i techniki produkcji roślinnej
 • agrofizyka
 • systemy zarządzania jakości w produkcji buraków i cukru

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz

 

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

Technika przygotowania i prztwarzania surowców roślinnych na biopaliwa stałe;

 • inżynieria rolnicza
 • maszyny i urządzenia rolnicze
 • organizacja produkcji roślinnej
 • agrofizyka
 • technologia biopaliw stałych

 

 

prof. dr hab. Ignacy Niedziółka

 

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

Technika i technologie w produkcji roślinnej;
 • inżynieria rolnicza
 • budowa i użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych

 

 

prof. dr hab. Wojciech Tanaś

 

Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego

Projektowanie, budowa i eksploatacjamaszyn rolniczych;  
 • urządzenia do czyszczenia ziarna i nasion
 • ekonomika produkcji buraków cukrowych
 • systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 

 

dr hab. Zbigniew Krzysiak

 

Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki

Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej;

Oczyszczanie ścieków;

Zagospodarowanie wód opadowych;

Unieszkodliwianie osadów ściekowych;

Analiza jakości wód i składu ścieków;

 

 

 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • gospodarka wodno-ściekowa

 

 

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Melioracje wodne;

Gospodarka wodna;

 • badania uwilgotnienia użytków rolnych
 • uwarunkowania hydrobiologiczne nawodnień
 • obliczenia wielkości przepływu wód w cieku
 • koncepcja odprowadzenia wód opadowych

 

 

dr inż. Antoni Grzywa

 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Kataster nieruchomości i geodezja rolna;

Scalenie i wymiana gruntów;

 • analiza rozdrobnienia i rozproszenia gruntów gospodarstw rolnych na przykładzie wybranych obrębów ewidencyjnych w Polsce południow-wschoniej oraz centralnej
 • określanie potrzeb prac scalenia i wymiany gruntów na obszarze wybranej gminy lub powiatu

 

 

dr inż. Przemysław Leń

 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Kartografia;

Systemy informacji geograficznej (GIS);

Historia kartografii;

Geografia historyczna;

Mapy mentalne;

 

 

 • Metodyka oceny i użytkowania danych map
 • analiza zmian środowiska z wykorzystaniem dawnych map
 • wizualizacje kartograficzne i kartograficzna metoda badań
 • mapy mentalne
 • zastosowanie narzędzi GIS

 

 

dr Kamil Nieścioruk
 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów);

sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;


 • analiza rozdrobnienia gruntów na przykładzie wybranych obrębów ewidencyjnych Województwa Lubelskiego

 • hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i wymiany gruntów

 • zmiany struktury użytkowania gruntów w strefach szkód górniczych

 • monitoring osiadania gruntu w rejonie wydobycia węgla kamiennego

 

 

 

mgr inż. Żanna Król

 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Opracowywanie dokumentacji projektowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

Opracowanie operatów wodnoprawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową;

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych oczyszczalni ścieków, ujęć wody, stacji uzdatniania wody;

Nadzorowanie realizacji obiektów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową;

Kosztorysowanie robót

 •  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

 

mgr inż. Arkadiusz Malik

 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji