ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Biblioteka Główna 1955-2014 Kalendarium

 Biblioteka Główna 1955-2014
Kalendarium1955 - powołanie Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej na mocy zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 sierpnia 1955 ustalającego organizację i zakres działania nowo powstałej jednostki Uczelni

1956 - 25 sierpnia na kierownika Biblioteki została powołana mgr Zofia Wiślińska , od 1 czerwca 1969 r. - dyrektor Biblioteki Głównej WSR, funkcję dyrektora pełniła do przejścia na emeryturę w 1973 r.
przydzielenie Bibliotece tymczasowego lokalu przy ul. Spokojnej (dawniej 22 Lipca)

1957 - pierwszy zakup zagranicznej literatury naukowej z tzw. drugiego obszaru płatniczego, czyli z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych

1958 - utworzenie filii Biblioteki na Wydziale Weterynaryjnym przy ul. Akademickiej poprzez włączenie do zbiorów Biblioteki Głównej 2 tys. książek i 140 tytułów czasopism stanowiących księgozbiór istniejącej wcześniej Biblioteki Wydziału Weterynaryjnego. Filia została zamknięta w 2012 roku w związku z przeprowadzką Biblioteki Głównej do własnego budynku mieszczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowej siedziby biblioteki filialnej.

1959 - styczeń - przekazanie na potrzeby Biblioteki budynku przy Al. Racławickich 9, początkowo 12 pomieszczeń, a w 1960 r. kolejnych trzech, w sumie 595 m2 powierzchni

1962 - ukazał się pierwszy numer „Wykazu Nabytków” informujący czytelników o nowych wydawnictwach dostępnych w Bibliotece, od 1997 roku zamieszczany raz w miesiącu na stronie internetowej Biblioteki

1963 - zatwierdzenie przez Ministra Szkolnictwa Wyższego nowej struktury organizacyjnej, w bezoddziałowej dotychczas jednostce utworzono cztery oddziały: Oddz. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów; Oddz. Opracowania Zbiorów; Oddz. Udostępniania, Magazynów i Konserwacji; Oddz. Informacji Naukowej.

1964 - organizacja 3. Zjazdu Przedstawicieli Bibliotek Wyższych Szkół Rolniczych w Polsce poświęconego zagadnieniom informacji rolniczej w Polsce. Materiały zjazdowe pod redakcją Z. Wiślińskiej i T. Bis, ukazały się jako odrębna publikacja pt. „Zagadnienia informacji rolniczej w Polsce”.
ukazał się pierwszy tom „Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowych” rejestrującej dorobek naukowy pracowników Uczelni. Od 1999 roku bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki oraz Uczelni

1968 - przeprowadzka do nowego gmachu przy ul. Radziszewskiego 11 (dawniej Nowotki) przeznaczonego dla bibliotek lubelskich uczelni państwowych, Bibliotece WSR przydzielono do wyłącznej dyspozycji 1.280 m2, czytelnie: Czasopism i Matematyczno-Przyrodnicza użytkowano wspólnie z pozostałymi bibliotekami.

1973 - 1 października na stanowisko dyrektora powołano dr Edwarda Maruszaka, z funkcji odwołany został 4 października 1979 r.
- ukazał się pierwszy numer serwisu „Ekspres Informacyjny” zawierający dane o zawartości zagranicznych czasopism naukowych otrzymywanych przez Bibliotekę. W 1988 zrezygnowano z wydawania serwisu
- przejęcie księgozbioru Biblioteki Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i powołanie filii przy ul. Głębokiej. Filia, z powodu braków kadrowych, została zlikwidowana w 2003 roku.

1974 - utworzenie we współpracy z PAN Ogólnopolskiego Informatorium Rolniczego Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej i Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, w 1977 roku na wniosek PAN Informatorium rozwiązano.
- zmiana struktury organizacyjnej wynikająca z dynamicznego rozwoju Biblioteki: powiększenia zbiorów, znacznego wzrostu liczby czytelników, intensyfikacji działalności informacyjnej

1976 - rozpoczęcie wydawania serwisu „Dokumentacja Prac Naukowych Zakończonych w 1990 r. w Akademii Rolniczej w Lublinie”, który w formie powielonego maszynopisu rozpowszechniano wśród instytutów i katedr Uczelni oraz rozsyłano do bibliotek uczelni rolniczych w Polsce. Serwis ukazywał się do 1986 roku.
- utworzenie filii Biblioteki Głównej w Instytucie Zastosowań Matematyki. W 1992 roku zmienione zostały zasady funkcjonowania filii, za księgozbiór odpowiedzialna pozostaje Biblioteka, natomiast obsada personelu leży w gestii Instytutu. Obecnie jest to jedyna filia funkcjonująca w strukturze Biblioteki.

1979 - w październiku funkcję dyrektora objął mgr Artur Iskrzycki, sprawował ją do przejścia na emeryturę w czerwcu 1991 r.
- włączenie Biblioteki do Planu Ogólnopolskiej Specjalizacji Zbiorów i Materiałów Bibliotecznych z obowiązkiem gromadzenia i udostępniania zbiorów w wybranych pięciu grupach dziedzinowo-tematycznych dotyczących rolnictwa

1980 - z okazji 30-lecia działalności służby informacji naukowo-technicznej w Polsce organizacja we współpracy z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej międzynarodowej sesji naukowej pt. „ Informacja naukowa w rolnictwie”

1982 - przystąpienie do współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą nad budową Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej SIGŻ, najpopularniejszej wśród studentów polskiej bazy rolniczej.

1984 - podjęcie współpracy w tworzeniu Międzynarodowego Systemu Informacji Rolniczej AGRIS

1987 - powołanie filii Biblioteki w Instytucie Techniki Rolno-Spożywczej na Felinie. Filia działała 19 lat, powodem jej zamknięcia w maju 2006 roku było ograniczenie liczby etatów w Bibliotece.

1989 - utworzenie filii na Wydziale Ogrodniczym przy ul. Leszczyńskiego 58. Biblioteka działała bardzo prężnie przez 24 lata, w 2013 roku decyzją władz Uczelni została zlikwidowana.

1991 - 1 października dyrektorem została mgr inż. Marta Kęsik, obowiązki dyrektora pełniła ponad 20 lat, na emeryturę przeszła 29 lutego 2012 roku
- początek komputeryzacji Biblioteki – zakup Systemu Obsługi Biblioteki SOB, programu służącego do obsługi wybranych procesów bibliotecznych

1992 - zakup w wersji elektronicznej bazy bibliograficznej CAB - najważniejszej światowej bazy z zakresu szeroko pojętych nauk rolniczych

1993 - podpisanie przez rektorów czterech lubelskich uczelni porozumienia o wspólnej komputeryzacji bibliotek akademickich

1994 - rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu Krajowego Systemu Informacyjnego o Badaniach dla Potrzeb Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej SIBROL zawierającego informacje o tematach i wynikach badań z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych oraz o placówkach i pracownikach naukowych.

1995 - zakup, wraz z innymi bibliotekami lubelskich uczelni zintegrowanego systemu bibliotecznego Virginia Tech Library System – VTLS

1996 - rozpoczęcie pracy w systemie VTLS – retrokonwersja zbiorów bibliotecznych
- uruchomienie katalogu komputerowego
- pierwsza strona domowa Biblioteki

1997 - podpisanie przez rektora uczelni prof. Mariana Wesołowskiego Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących System VTLS
- reorganizacja wynikająca z konieczności dostosowania struktury Biblioteki do nowych potrzeb związanych z kompleksową komputeryzacją procesów bibliotecznych

1998 - wdrożenia modułu udostępniania VTLS

2000 - dostęp on-line do elektronicznych wersji pełnych tekstów artykułów z kilku tysięcy czasopism naukowych - przystąpienie Biblioteki do pierwszego polskiego konsorcjum Springer Link udostępniającego czasopisma elektroniczne
- sieciowy dostęp do baz danych
- rozpoczęcie szkoleń dla doktorantów w zakresie wykorzystania elektronicznych źródeł informacji

2001 - organizacja środowiskowego spotkania bibliotekarzy katalogujących w języku haseł przedmiotowych KABA poświęconego szczegółowym zagadnieniom metodyki tematowania zbiorów z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych

2002 - udział Biblioteki we współtworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT

2003 - organizacja we współpracy z Ośrodkiem Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA Centrum NUKAT ogólnopolskich warsztatów na temat katalogowania przedmiotowego dokumentów z zakresu nauk biologicznych, medycyny i rolnictwa
- zmiana stosowanego oprogramowania VTLS na Virtuę

2004 - pierwszy zakup książek elektronicznych na CD-ROM

2005 - uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Biblioteki


Kolejne lata w kalendarium i galerie